Geðrænir sjúkdómar ICD10 F00-F69


ICD-10 númer

Íslenskt heiti

Enskt heiti

F00 Vitglöp í Alzheimerssjúkdómi (G30.-+) Dementia in Alzheimer's disease (G30. +)
F01 Æðavitglöp Vascular dementia
F02 Vitglöp í öðrum sjúkdómum flokkuðum annars staðar Dementia in other diseases classified elsewhere
F03 Ótilgreind vitglöp Unspecified dementia
F04 Vefrænt minnistapsheilkenni, ekki af völdum alkóhóls og annarra geðvirkra efna Organic amnesic syndrome, not induced by alcohol and other psychoactive substances
F05 Óráð, ekki af völdum alkóhóls og annarra geðvirkra efna Delirium, not induced by alcohol and other psychoactive substances
F06 Aðrar geðraskanir af völdum heilaskaða og -rangstarfsemi og líkamlegs sjúkdóms Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease
F07 Persónu- og atferlisraskanir af völdum heilasjúkdóms, -skaða og -rangstarfsemi Personality and behavioural disorders due to brain disease, damage and dysfunction
F09 Ótilgreind vefræn eða meinvakin geðröskun Unspecified organic or symptomatic mental disorder
F10 Geð- og atferlisraskanir af völdum alkóhólnotkunar Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
F11 Geð- og atferlisraskanir af völdum ópíumnotkunar Mental and behavioural disorders due to use of opioids
F12 Geð- og atferlisraskanir af völdum kannabisefna Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids
F13 Geð- og atferlisraskanir af völdum notkunar slævilyfja eða svefnlyfja Mental and behavioural disorders due to use of sedatives or hypnotics
F14 Geð- og atferlisraskanir af völdum kókaínnotkunar Mental and behavioural disorders due to use of cocaine
F15 Geð- og atferlisraskanir af völdum annarra örvandi efna, þ. á m. koffíns Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine
F16 Geð- og atferlisraskanir af völdum notkunar ofskynjunarefna Mental and behavioural disorders due to use of hallucinogens
F17 Geð- og atferlisraskanir af völdum tóbaksnotkunar Mental and behavioural disorders due to use of tobacco
F18 Geð- og atferlisraskanir af völdum notkunar rokgjarnra leysiefna Mental and behavioural disorders due to use of volatile solvents
F19 Geð- og atferlisraskanir af völdum notkunar margra lyfja og notkunar annarra geðvirkra efna Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances
F20 Geðklofi Schizophrenia
F21 Geðklofagerðaröskun Schizotypal disorder
F22 Varanleg hugvilluröskun Persistent delusional disorders
F23 Bráð og skammvinn geðrof Acute and transient psychotic disorders
F24 Framkölluð hugvilluröskun Induced delusional disorder
F25 Geðhvarfaklofar Schizoaffective disorders
F28 Önnur óvefræn geðrof Other nonorganic psychotic disorders
F29 Ótilgreint óvefrænt geðrof Unspecified nonorganic psychosis
F30 Geðhæðarlota Manic episode
F31 Tvíhverf lyndisröskun Bipolar affective disorder
F32 Geðlægðarlota Depressive episode
F33 Endurtekin geðlægðarröskun Recurrent depressive disorder
F34 Varanlegar lyndisraskanir Persistent mood [affective] disorders
F38 Aðrar lyndisraskanir Other mood [affective] disorders
F39 Ótilgreind lyndisröskun Unspecified mood [affective] disorder
F40 Fælnikvíðaraskanir Phobic anxiety disorders
F41 Aðrar kvíðaraskanir Other anxiety disorders
F42 Áráttu-þráhyggjuröskun Obsessive-compulsive disorder
F43 Svörun við mikilli streitu og aðlögunarraskanir Reaction to severe stress, and adjustment disorders
F44 Hugrofs [hugbrigða] röskun Dissociative [conversion] disorders
F45 Líkömnunarraskanir Somatoform disorders
F48 Aðrar hugraskanir Other neurotic disorders
F50 Átraskanir Eating disorders
F51 Óvefrænar svefnraskanir Nonorganic sleep disorders
F52 Kynlífsrangstarfsemi, ekki af völdum vefrænnar röskunar eða sjúkdóms Sexual dysfunction, not caused by organic disorder or disease
F53 Geð- og atferlisraskanir tengdar sængurlegu, ekki flokkaðar annars staðar Mental and behavioural disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified
F54 Sálar- og atferlisþættir tengdir röskunum eða sjúkdómum flokkuðum annars staðar Psychological and behavioural factors associated with disorders or diseases classified elsewhere
F55 Misnotkun efna sem ekki eru vanabindandi Abuse of non-dependence-producing substances
F59 Ótilgreind atferlisheilkenni tengd lífeðlisfræðilegum truflunum og líkamlegum þáttum Unspecified behavioural syndromes associated with physiological disturbances and physical factors
F60 Sértækar persónuraskanir Specific personality disorders
F61 Blandnar og aðrar persónuraskanir Mixed and other personality disorders
F62 Varanlegar persónubreytingar sem ekki eru af völdum heilaskaða og -sjúkdóms Enduring personality changes, not attributable to brain damage and disease
F63 Vana- og hvataraskanir Habit and impulse disorders
F64 Kynsemdarraskanir Gender identity disorders
F65 Kynlífsraskanir Disorders of sexual preference
F66 Sálar- og atferlisraskanir tengdar kynþroska og -hneigð Psychological and behavioural disorders associated with sexual development and orientation
F68 Aðrar raskanir á persónuleika og atferli fullorðinna Other disorders of adult personality and behaviour
F69 Ótilgreind röskun á persónuleika og atferli fullorðinna Unspecified disorder of adult personality and behaviour


F00 yfirlit
Vitglöp í Alzheimerssjúkdómi (G30.-+)
Dementia in Alzheimer's disease (G30. +)
H1
Text: Alzheimer's disease is a primary degenerative cerebral disease of unknown etiology with characteristic neuropathological and neurochemical features. The disorder is usually insidious in onset and develops slowly but steadily over a period of several years.

Texti: Alzheimerssjúkdómur er frumkominn hrörnunarsjúkdómur í heila af óþekktri orsök með sérkennandi taugameinafræðilega og taugaefnafræðilega þætti. Röskunin er vanalega hægkomin og þróast hægt en stöðugt yfir nokkura ára tímabil.

F00.0
Vitglöp í snemmkomnum Alzheimerssjúkdómi (G30.0+)
Dementia in Alzheimer's disease with early onset (G30.0+)
C1
Text: Dementia in Alzheimer's disease with onset before the age of 65, with a relatively rapid deteriorating course and with marked multiple disorders of the higher cortical functions.
Alzheimer's disease, type 2
Presenile dementia, Alzheimer's type
Primary degenerative dementia of the Alzheimer's type, presenile onset
Texti: Vitglöp í Alzheimerssjúkdómi sem hefjast fyrir 65 ára aldur, með tiltölulega hratt versnandi gangi og ýmissum röskunum á æðri barkarstarfsemi.
Alzheimerssjúkdómur, gerð 2
Reskiglöp, Alzheimersgerðar
Primary degenerative dementia of the Alzheimer's type, presenile onset

F00.1
Vitglöp í síðkomnum Alzheimerssjúkdómi (G30.1+)
Dementia in Alzheimer's disease with late onset (G30.1+)
C1
Text: Dementia in Alzheimer's disease with onset after the age of 65, usually in the late 70s or thereafter, with a slow progression, and with memory impairment as the principal feature.

Alzheimer's disease, type 1

Primary degenerative dementia of the Alzheimer's type, senile onset
Senile dementia, Alzheimer's type
Texti: Vitglöp í Alzheimerssjúkdómi sem hefjast eftir 65 ára aldur, yfirleitt á áttræðisaldri (síðari hluta) eða síðar. Framvindan er hæg og skerðing á minni er aðal sérkennið.

Alzheimerssjúkdómur, gerð 1

Elliglöp, Alzheimersgerðar

Primary degenerative dementia of the Alzheimer's type, senile onset

F00.2
Vitglöp í Alzheimerssjúkdómi, afbrigðileg og blönduð gerð (G30.8+)
Dementia in Alzheimer's disease, atypical or mixed type (G30.8+)
C1
Text: Atypical dementia, Alzheimer's type
Texti: Afbrigðileg vitglöp, Alzheimersgerðar

F00.9
Vitglöp í Alzheimerssjúkdómi, ótilgreindum (G30.9+)
Dementia in Alzheimer's disease, unspecified (G30.9+)
C1

(F00-F09)
Vefrænar, þar með taldar meinvaktar, geðraskanir
Organic, including symptomatic, mental disorders
H1
Text: This block comprises a range of mental disorders grouped together on the basis of their having in common a demonstrable etiology in cerebral disease, brain injury, or other insult leading to cerebral dysfunction. The dysfunction may be primary, as in diseases, injuries, and insults that affect the brain directly and selectively; or secondary, as in systemic diseases and disorders that attack the brain only as one of the multiple organs or systems of the body that are involved.

Dementia (F00-F03) is a syndrome due to disease of the brain, usually of a chronic or progressive nature, in which there is disturbance of multiple higher cortical functions, including memory, thinking, orientation, comprehension, calculation, learning capacity, language and judgement. Consciousness is not clouded. The impairments of cognitive function are commonly accompanied, and occasionally preceded, by deterioration in emotional control, social behaviour or motivation. This syndrome occurs in Alzheimer's disease, in cerebrovascular disease and in other conditions primarily or secondarily affecting the brain.

Use additional code, if desired, to identify the underlying disease.

Texti: This block comprises a range of mental disorders grouped together on the basis of their having in common a demonstrable etiology in cerebral disease, brain injury, or other insult leading to cerebral dysfunction. The dysfunction may be primary, as in diseases, injuries, and insults that affect the brain directly and selectively; or secondary, as in systemic diseases and disorders that attack the brain only as one of the multiple organs or systems of the body that are involved.

Dementia (F00-F03) is a syndrome due to disease of the brain, usually of a chronic or progressive nature, in which there is disturbance of multiple higher cortical functions, including memory, thinking, orientation, comprehension, calculation, learning capacity, language and judgement. Consciousness is not clouded. The impairments of cognitive function are commonly accompanied, and occasionally preceded, by deterioration in emotional control, social behaviour or motivation. This syndrome occurs in Alzheimer's disease, in cerebrovascular disease and in other conditions primarily or secondarily affecting the brain.

Use additional code, if desired, to identify the underlying disease.

F01 yfirlit
Æðavitglöp
Vascular dementia
H1
Includes: arteriosclerotic dementia
Innifelur: slagæðarherslisvitglapa
Text: Vascular dementia is the result of infarction of the brain due to vascular disease, including hypertensive cerebrovascular disease. The infarcts are usually small but cumulative in their effect. Onset is usually in later life.
Texti: Æðavitglöp eru afleiðing heiladreps af völdum æðasjúkdóms, þ.m.t heilaæðasjúkdóms af völdum háþrýstings. Drepin eru yfirleitt lítil en áhrifin eru uppsöfnuð. Upphaf er yfirleitt á síðari hluta ævinnar.
F01.0
Bráð æðavitglöp
Vascular dementia of acute onset
C1
Text: Usually develops rapidly after a succession of strokes from cerebrovascular thrombosis, embolism or haemorrhage. In rare cases, a single large infarction may be the cause.
Texti: Usually develops rapidly after a succession of strokes from cerebrovascular thrombosis, embolism or haemorrhage. In rare cases, a single large infarction may be the cause.

F01.1
Fjöldrepavitglöp
Multi-infarct dementia
C1
Text: Gradual in onset, following a number of transient ischaemic episodes which produce an accumulation of infarcts in the cerebral parenchyma.
Predominantly cortical dementia

Texti: Gradual in onset, following a number of transient ischaemic episodes which produce an accumulation of infarcts in the cerebral parenchyma.
Predominantly cortical dementia

F01.2
Neðanbarkaræðavitglöp
Subcortical vascular dementia
C1
Text: Includes cases with a history of hypertension and foci of ischaemic destruction in the deep white matter of the cerebral hemispheres. The cerebral cortex is usually preserved and this contrasts with the clinical picture which may closely resemble that of dementia in Alzheimer's disease.

Texti: Includes cases with a history of hypertension and foci of ischaemic destruction in the deep white matter of the cerebral hemispheres. The cerebral cortex is usually preserved and this contrasts with the clinical picture which may closely resemble that of dementia in Alzheimer's disease.

F01.3
Blönduð barkar- og neðanbarkaræðavitglöp
Mixed cortical and subcortical vascular dementia
C1

F01.8
Önnur æðavitglöp
Other vascular dementia
C1

F01.9
Æðavitglöp, ótilgreind
Vascular dementia, unspecified
C1

F02 yfirlit
Vitglöp í öðrum sjúkdómum flokkuðum annars staðar
Dementia in other diseases classified elsewhere
H1
Text: Cases of dementia due, or presumed to be due, to causes other than Alzheimer's disease or cerebrovascular disease. Onset may be at any time in life, though rarely in old age.
Texti: Vitglöp af völdum, eða talið vera af völdum, annara orsaka en Alzheimerssjúkdóms eða heilaæðasjúkdóms. Upphaf getur verið hvenær sem er í lífinu, þó sjaldnast á gamalsaldri

F02.0
Vitglöp í Pickssjukdómi(G31.0+)
Dementia in Pick's disease (G31.0+)
C1
Text: A progressive dementia, commencing in middle age, characterized by early, slowly progressing changes of character and social deterioration, followed by impairment of intellect, memory, and language functions, with apathy, euphoria and, occasionally, extrapyramidal phenomena.
Texti: A progressive dementia, commencing in middle age, characterized by early, slowly progressing changes of character and social deterioration, followed by impairment of intellect, memory, and language functions, with apathy, euphoria and, occasionally, extrapyramidal phenomena.

F02.1
Vitglöp í Creutzfeldt-Jakob-sjúkdómi (A81.0+)
Dementia in Creutzfeldt-Jakob disease (A81.0+)
C1
Text: A progressive dementia with extensive neurological signs, due to specific neuropathological changes that are presumed to be caused by a transmissible agent. Onset is usually in middle or later life, but may be at any adult age. The course is subacute, leading to death within one to two years.
Texti: A progressive dementia with extensive neurological signs, due to specific neuropathological changes that are presumed to be caused by a transmissible agent. Onset is usually in middle or later life, but may be at any adult age. The course is subacute, leading to death within one to two years.

F02.2
Vitglöp í Huntingtonssjúkdómi (G10+)
Dementia in Huntington's disease (G10+)
C1
Text: A dementia occurring as part of a widespread degeneration of the brain. The disorder is transmitted by a single autosomal dominant gene. Symptoms typically emerge in the third and fourth decade. Progression is slow, leading to death usually within 10 to 15 years.
Dementia in Huntington's chorea.
Texti: A dementia occurring as part of a widespread degeneration of the brain. The disorder is transmitted by a single autosomal dominant gene. Symptoms typically emerge in the third and fourth decade. Progression is slow, leading to death usually within 10 to 15 years.
Dementia in Huntington's chorea

F02.3
Vitglöp í Parkinsonsveiki (G20+)
Dementia in Parkinson's disease (G20+)
C1
Text: A dementia developing in the course of established Parkinson's disease. No particular distinguishing clinical features have yet been demonstrated.
Dementia in:
o paralysis agitans
o parkinsonism
Texti: A dementia developing in the course of established Parkinson's disease. No particular distinguishing clinical features have yet been demonstrated.
Vitglöp í:
o lamariðu
o Parkinsonsheilkenni

F02.4
Vitglöð í eyðniveirusjúkdómi (B22.0+)
Dementia in human immunodeficiency virus [HIV] disease (B22.0+)
C1
Text: Dementia developing in the course of HIV disease, in the absence of a concurrent illness or condition other than HIV infection that could explain the clinical features.
Texti: -

F02.8
Vitglöp í öðrum tilgreindum sjúkdómum flokkuðum annars staðar
Dementia in other specified diseases classified elsewhere
C1
Text: Dementia in:
o cerebral lipidosis (E75.-+)
o epilepsy (G40.-+)
o hepatolenticular degeneration (E83.0+)
o hypercalcaemia (E83.5+)
o hypothyroidism, acquired (E01.-+, E03.-+)
o intoxications (T36-T65+)
o multiple sclerosis (G35+)
o neurosyphilis (A52.1+)
o niacin deficiency [pellagra] (E52+)
o polyarteritis nodosa (M30.0+)
o systemic lupus erythematosus (M32.-+)
o trypanosomiasis (B56.-+, B57.-+)
o vitamin B12 deficiency (E53.8+)

Texti: Vitglöp í:
o fitukvilla í heilafrumum (E75.-+)
o flogaveiki (G40.-+)
o koparhrörnun (E83.0+)
o ofkalsínblæði (E83.5+)
o skjaldvakabresti, ákomnum (E01.-+, E03.-+)
o vímu (T36-T65+)
o heila- og mænusiggi (G35+)
o taugasárasótt (A52.1+)
o hörundskröm (E52+)
o drepæðabólgu (M30.0+)
o rauðum úlfum (M32.-+)
o höfgasýki (B56.-+, B57.-+)
o B12-vítamínskorti (E53.8+)

F03 yfirlit
Ótilgreind vitglöp
Unspecified dementia
C1
Excludes: senile dementia with delirium or acute confusional state (F05.1)
senility NOS (R54)
Útilokar: elliglöp með óráði eða bráðri ruglun (F05.1)
ellihrörnun e.n.t. (R54)
Text: Presenile:
o dementia NOS
o psychosis NOS
Primary degenerative dementia NOS
Senile:
o dementia:
o NOS
o depressed or paranoid type
o psychosis NOS
Texti: Reski-
o vitglöp e.n.t.
o geðrof e.n.t.
Reskiglöp e.n.t.
Elli-
o vitglöp:
o e.n.t.
o geðlægðar- eða aðsóknargerðar
o geðrof e.n.t.

F04 yfirlit
Vefrænt minnistapsheilkenni, ekki af völdum alkóhóls og annarra geðvirkra efna
Organic amnesic syndrome, not induced by alcohol and other psychoactive substances
C1
Excludes: amnesia:
o NOS (R41.3)
o anterograde (R41.1)
o dissociative (F44.0)
o retrograde (R41.2)
Korsakov's syndrome:
o alcohol-induced or unspecified(F10.6)
o induced by other psychoactive substances (F11-F19 with common fourth character .6)
Útilokar: minnistap:
o e.n.t. (R41.3)
o framvirkt (R41.1)
o hugrofs- (F44.0)
o afturvirkt (R41.2)
Korsakoffsheilkenni:
o af völdum alkóhóls eða ótilgreint (F10.6)
o af völdum annarra geðvirkra efna (F11-F19 með sameiginlegan fjórða staf .6)
Text: A syndrome of prominent impairment of recent and remote memory while immediate recall is preserved, with reduced ability to learn new material and disorientation in time. Confabulation may be a marked feature, but perception and other cognitive functions, including the intellect, are usually intact. The prognosis depends on the course of the underlying lesion.
Korsakov's psychosis or syndrome, nonalcoholic
Texti: A syndrome of prominent impairment of recent and remote memory while immediate recall is preserved, with reduced ability to learn new material and disorientation in time. Confabulation may be a marked feature, but perception and other cognitive functions, including the intellect, are usually intact. The prognosis depends on the course of the underlying lesion.
Korsakoffsheilkenni, ekki af völdum alkóhóls

F05 yfirlit
Óráð, ekki af völdum alkóhóls og annarra geðvirkra efna
Delirium, not induced by alcohol and other psychoactive substances
H1
Excludes: delirium tremens, alcohol-induced or unspecified (F10.4)
Útilokar: tituróráð, af völdum alkóhóls eða ótilgreint (F10.4)
Includes: acute or subacute:

o brain syndrome

o confusional state (nonalcoholic)

o infective psychosis

o organic reaction

o psycho-organic syndrome
Innifelur: bráðs/-rar eða meðalbráðs/-rar:

o heilaheilkennis

o ruglunar (ekki af völdum alkóhóls)

o geðrofs í smitsjúkdómi

o vefrænnar svörunar

o sál-vefræns heilkennis

Text: An etiologically nonspecific organic cerebral syndrome characterized by concurrent disturbances of consciousness and attention, perception, thinking, memory, psychomotor behaviour, emotion, and the sleep-wake schedule. The duration is variable and the degree of severity ranges from mild to very severe.

Texti: An etiologically nonspecific organic cerebral syndrome characterized by concurrent disturbances of consciousness and attention, perception, thinking, memory, psychomotor behaviour, emotion, and the sleep-wake schedule. The duration is variable and the degree of severity ranges from mild to very severe.

F05.0
Óráð ekki ofaná vitglöp, svo lýst
Delirium not superimposed on dementia, so described
C1

F05.1
Óráð ofaná vitglöp
Delirium superimposed on dementia
C1
Text: Conditions meeting the above criteria but developing in the course of a dementia (F00-F03).
Texti: -

F05.8
Annað óráð
Other delirium
C1
Text: Delirium of mixed origin
Texti: Óráð af blönduðum uppruna

F05.9
Óráð, ótilgreint
Delirium, unspecified
C1

F06 yfirlit
Aðrar geðraskanir af völdum heilaskaða og -rangstarfsemi og líkamlegs sjúkdóms
Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease
H1
Excludes: associated with:
o delirium (F05.-)
o dementia as classified in F00-F03
resulting from use of alcohol and other psychoactive substances (F10-F19)
Útilokar: í tengslum við:
o óráð (F05.-)
o vitglöp svo flokkuð sem í F00-F03
sem afleiðingu notkunar alkóhóls og annarra geðvirkra efna (F10-F19)

Text: Includes miscellaneous conditions causally related to brain disorder due to primary cerebral disease, to systemic disease affecting the brain secondarily, to exogenous toxic substances or hormones, to endocrine disorders, or to other somatic illnesses.

Texti: Includes miscellaneous conditions causally related to brain disorder due to primary cerebral disease, to systemic disease affecting the brain secondarily, to exogenous toxic substances or hormones, to endocrine disorders, or to other somatic illnesses.

F06.0
Vefrænar ofskynjanir
Organic hallucinosis
C1
Excludes: alcoholic hallucinosis (F10.5)
schizophrenia (F20.-)
Útilokar: alkóhólofskynjanir (F10.5)
geðklofa (F20.-)

Text: A disorder of persistent or recurrent hallucinations, usually visual or auditory, that occur in clear consciousness and may or may not be recognized by the subject as such. Delusional elaboration of the hallucinations may occur, but delusions do not dominate the clinical picture; insight may be preserved.
Organic hallucinatory state (nonalcoholic)

Texti: -

F06.1
Vefræn stjarfaröskun
Organic catatonic disorder
C1
Excludes: catatonic schizophrenia (F20.2)
stupor:
o NOS (R40.1)
o dissociative (F44.2)
Útilokar: stjarfageðklofa (F20.2)
stjarfa:
o e.n.t. (R40.1)
o hugrofs- (F44.2)
Text: A disorder of diminished (stupor) or increased (excitement) psychomotor activity associated with catatonic symptoms. The extremes of psychomotor disturbance may alternate.
Texti: -
F06.2
Vefræn hugvilluröskun [ geðklofalík ]
Organic delusional [ schizophrenia-like ] disorder
C1
Excludes: disorder:
o acute and transient psychotic (F23.-)
o persistent delusional (F22.-)
o psychotic drug-induced (F11-F19 with common fourth character .5)
schizophrenia (F20.-)

Útilokar: brátt og skamvinnt geðrof (F23.-)
varanlega hugvilluröskun (F22.-)
geðrof af völdum lyfja (F11-F19 með sameiginlegan fjórða staf .5)
geðklofa (F20.-)

Text: A disorder in which persistent or recurrent delusions dominate the clinical picture. The delusions may be accompanied by hallucinations. Some features suggestive of schizophrenia, such as bizarre hallucinations or thought disorder, may be present.
Paranoid and paranoid-hallucinatory organic states
Schizophrenia-like psychosis in epilepsy

Texti: A disorder in which persistent or recurrent delusions dominate the clinical picture. The delusions may be accompanied by hallucinations. Some features suggestive of schizophrenia, such as bizarre hallucinations or thought disorder, may be present.
Vefrænt aðsóknar- og aðsóknar-ofskynjunarástand
Geðklofalíkt geðrof í flogaveiki

F06.3
Vefræn lyndisröskun
Organic mood [affective] disorders
C1
Excludes: mood disorders, nonorganic or unspecified (F30-F39)
Útilokar: lyndisraskanir, óvefrænar eða ótilgreindar (F30-F39)

Text: Disorders characterized by a change in mood or affect, usually accompanied by a change in the overall level of activity, depressive, hypomanic, manic or bipolar (see F30-F38), but arising as a consequence of an organic disorder.

Texti: Disorders characterized by a change in mood or affect, usually accompanied by a change in the overall level of activity, depressive, hypomanic, manic or bipolar (see F30-F38), but arising as a consequence of an organic disorder.

F06.4
Vefræn kvíðaröskun

Organic anxiety disorder
C1
Excludes: anxiety disorders, nonorganic or unspecified (F41.-)
Útilokar: kvíðaraskanir, óvefrænar eða ótilgreindar (F41.-)

Text: A disorder characterized by the essential descriptive features of a generalized anxiety disorder (F41.1), a panic disorder (F41.0), or a combination of both, but arising as a consequence of an organic disorder.

Texti: -

F06.5
Vefrænt hugrof
Organic dissociative disorder
C1
Excludes: dissociative [conversion] disorders, nonorganic or unspecified (F44.-)
Útilokar: hugrofs[hugbrigða] röskun, óvefræna eða ótilgreinda (F44.-)

Text: A disorder characterized by a partial or complete loss of the normal integration between memories of the past, awareness of identity and immediate sensations, and control of bodily movements (see F44.-), but arising as a consequence of an organic disorder.

Texti: -

F06.6
Vefræn þróttleysisröskun
Organic emotionally labile [asthenic] disorder
C1
Excludes: somatoform disorders, nonorganic or unspecified (F45.-)
Útilokar: líkömnunarraskanir, óvefrænar eða ótilgreindar (F45.-)

Text: A disorder characterized by emotional incontinence or lability, fatigability, and a variety of unpleasant physical sensations (e.g. dizziness) and pains, but arising as a consequence of an organic disorder.

F06.7
Væg vitsmunaröskun
Mild cognitive disorder
C1
Text: A disorder characterized by impairment of memory, learning difficulties, and reduced ability to concentrate on a task for more than brief periods. There is often a marked feeling of mental fatigue when mental tasks are attempted, and new learning is found to be subjectively difficult even when objectively successful. None of these symptoms is so severe that a diagnosis of either dementia (F00-F03) or delirium (F05.-) can be made. This diagnosis should be made only in association with a specified physical disorder, and should not be made in the presence of any of the mental or behavioural disorders classified to F10-F99. The disorder may precede, accompany, or follow a wide variety of infections and physical disorders, both cerebral and systemic, but direct evidence of cerebral involvement is not necessarily present. It can be differentiated from postencephalitic syndrome (F07.1) and postconcussional syndrome (F07.2) by its different etiology, more restricted range of generally milder symptoms, and usually shorter duration.

F06.8
Aðrar tilgeindar geðraskanir af völdum heilaskaða og -rangstarfsemi og af völdum líkamlegs sjúkdóms
Other specified mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease
C1
Text: Epileptic psychosis NOS
Texti: Flogageðrof e.n.t.

F06.9
Ótilgreind geðröskun af völdum heilaskaða og -rangstarfsemi og af völdum líkamlegs sjúkdóms
Unspecified mental disorder due to brain damage and dysfunction and to physical disease
C1
Text: Organic:
o brain syndrome NOS
o mental disorder NOS

Texti: Vefræn/-t:
o heilaheilkenni e.n.t.
o geðröskun e.n.t.

F07 yfirlit
Persónu- og atferlisraskanir af völdum heilasjúkdóms, -skaða og -rangstarfsemi
Personality and behavioural disorders due to brain disease, damage and dysfunction
H1
Text: Alteration of personality and behaviour can be a residual or concomitant disorder of brain disease, damage or dysfunction.
Texti:

F07.0
Vefræn persónuröskun
Organic personality disorder
C1
Excludes: enduring personality change after:
o catastrophic experience (F62.0)
o psychiatric illness (F62.1)
postconcussional syndrome (F07.2)
postencephalitic syndrome (F07.1)
specific personality disorder (F60.-)

Útilokar: viðvarandi persónubreytingu eftir:
o hræðilega reynslu (F62.0)
o geðveikindi (F62.1)
eftirheilahristingsheilkenni (F07.2)
eftirheilabólguheilkenni (F07.1)
sértæka persónuröskun (F60.-)

F07.1
Eftirheilabólguheilkenni
Postencephalitic syndrome
C1
Excludes: organic personality disorder (F07.0)
Útilokar: vefræna persónuröskun (F07.0)

Text: Residual nonspecific and variable behavioural change following recovery from either viral or bacterial encephalitis. The principal difference between this disorder and the organic personality disorders is that it is reversible.

F07.2
Eftirheilahristingsheilkenni
Postconcussional syndrome
C1
Text: A syndrome that occurs following head trauma (usually sufficiently severe to result in loss of consciousness) and includes a number of disparate symptoms such as headache, dizziness, fatigue, irritability, difficulty in concentration and performing mental tasks, impairment of memory, insomnia, and reduced tolerance to stress, emotional excitement, or alcohol.
Postcontusional syndrome (encephalopathy)
Post-traumatic brain syndrome, nonpsychotic

Texti: -

F07.8
Aðrar vefrænar persónu- og atferlisraskanir af völdum heilasjúkdóms, -skaða og -rangstarfsemi
Other organic personality and behavioural disorders due to brain disease, damage and dysfunction
C1

Text: Right hemispheric organic affective disorder
Texti: Vefræn lyndisröskun frá hægra hveli

F07.9
Ótilgreind vefræn persónu- og atferlisröskun af völdum heilasjúkdóms, -skaða og -rangstarfsemi
Unspecified organic personality and behavioural disorder due to brain disease, damage and dysfunction
C1
Text: Organic psychosyndrome
Texti: Vefrænt geðheilkenni

F09
Ótilgreind vefræn eða meinvakin geðröskun
Unspecified organic or symptomatic mental disorder
C1
Excludes: psychosis NOS (F29)
Útilokar: geðrof e.n.t. (F29)

Text: Psychosis:
o organic NOS
o symptomatic NOS

Texti: Geðrof:
o vefrænt e.n.t.
o meinvakið e.n.t.

F10 yfirlit
Geð- og atferlisraskanir af völdum alkóhólnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
H1

F10.0
Bráð víma af völdum alkóhólnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of alcohol - Acute intoxication
C1
Excludes: intoxication meaning poisoning (T36-T50)
Útilokar: víma í merkingunni eitrun (T36-T50)

Text: A condition that follows the administration of a psychoactive substance resulting in disturbances in level of consciousness, cognition, perception, affect or behaviour, or other psycho-physiological functions and responses. The disturbances are directly related to the acute pharmacological effects of the substance and resolve with time, with complete recovery, except where tissue damage or other complications have arisen. Complications may include trauma, inhalation of vomitus, delirium, coma, convulsions, and other medical complications. The nature of these complications depends on the pharmacological class of substance and mode of administration.
Acute drunkenness in alcoholism
'Bad trips' (drugs)
Drunkenness NOS
Pathological intoxication
Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication

Texti: -

F10.1
Skaðleg notkun alkóhóls
Mental and behavioural disorders due to use of alcohol - Harmful use
C1

Text: A pattern of psychoactive substance use that is causing damage to health. The damage may be physical (as in cases of hepatitis from the self-administration of injected psychoactive substances) or mental (e.g. episodes of depressive disorder secondary to heavy consumption of alcohol).

Psychoactive substance abuse

Texti: -

F10.2
Fíkniheilkenni af völdum alkóhólnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of alcohol - Dependence syndrome
C1

Text: A cluster of behavioural, cognitive, and physiological phenomena that develop after repeated substance use and that typically include a strong desire to take the drug, difficulties in controlling its use, persisting in its use despite harmful consequences, a higher priority given to drug use than to other activities and obligations, increased tolerance, and sometimes a physical withdrawal state.
The dependence syndrome may be present for a specific psychoactive substance (e.g. tobacco, alcohol, or diazepam), for a class of substances (e.g. opioid drugs), or for a wider range of pharmacologically different psychoactive substances.
Chronic alcoholism
Dipsomania
Drug addiction

Texti: -

F10.3
Fráhvarfsástand af völdum alkóhólnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of alcohol - Withdrawal state
C1
Text: A group of symptoms of variable clustering and severity occurring on absolute or relative withdrawal of a psychoactive substance after persistent use of that substance. The onset and course of the withdrawal state are time-limited and are related to the type of psychoactive substance and dose being used immediately before cessation or reduction of use. The withdrawal state may be complicated by convulsions.

Texti: A group of symptoms of variable clustering and severity occurring on absolute or relative withdrawal of a psychoactive substance after persistent use of that substance. The onset and course of the withdrawal state are time-limited and are related to the type of psychoactive substance and dose being used immediately before cessation or reduction of use. The withdrawal state may be complicated by convulsions.

F10.4
Fráhvarfsástand með óráði af völdum alkóhólnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of alcohol - Withdrawal state with delirium
C1
Text: A condition where the withdrawal state as defined in the common fourth character .3 is complicated by delirium as defined in F05.-. Convulsions may also occur. When organic factors are also considered to play a role in the etiology, the condition should be classified to F05.8.
Delirium tremens (alcohol-induced)

Texti: -

F10.5
Alkóhólofskynjanir
Mental and behavioural disorders due to use of alcohol - disorder
C1
Excludes: alcohol- or other psychoactive substance-induced residual and late-onset psychotic disorder (F10-F19 with common fourth character .7)
Útilokar: geðrofshreytur og síðkomið geðrof af völdum alkóhóls eða annars geðvirks efnis (F10-F19 með sameiginlegan fjórða staf .7)

Text: A cluster of psychotic phenomena that occur during or following psychoactive substance use but that are not explained on the basis of acute intoxication alone and do not form part of a withdrawal state. The disorder is characterized by hallucinations (typically auditory, but often in more than one sensory modality), perceptual distortions, delusions (often of a paranoid or persecutory nature), psychomotor disturbances (excitement or stupor), and an abnormal affect, which may range from intense fear to ecstasy. The sensorium is usually clear but some degree of clouding of consciousness, though not severe confusion, may be present.

Alcoholic:
o hallucinosis
o jealousy
o paranoia
o psychosis NOS

Texti: -

F10.6
Minnistapsheilkenni af völdum alkóhólnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of alcohol - Amnesic syndrome
C1
Excludes: nonalcoholic Korsakov's psychosis or syndrome (F04)
Útilokar: Korsakoffsheilkenni, ekki af völdum alkóhóls (F04)

F10.7
Geðrofshreytur og síðkomið geðrof af völdum alkóhóls
Mental and behavioural disorders due to use of alcohol - Residual and late-onset psychotic disorder
C1
Excludes: alcohol- or psychoactive substance-induced:
o Korsakov's syndrome (F10-F19 with common fourth character .6)
o psychotic state (F10-F19 with common fourth character .5)
Útilokar: af völdum alkóhóls eða geðvirkra efna:
o Korsakoffsheilkenni (F10-19 með sameiginlegan fjórða staf .6)
o geðrofsástand (F10-F19 með sameiginlegan fjórða staf .5)

Text: A disorder in which alcohol- or psychoactive substance-induced changes of cognition, affect, personality, or behaviour persist beyond the period during which a direct psychoactive substance-related effect might reasonably be assumed to be operating. Onset of the disorder should be directly related to the use of the psychoactive substance. Cases in which initial onset of the state occurs later than episode(s) of such substance use should be coded here only where clear and strong evidence is available to attribute the state to the residual effect of the psychoactive substance. Flashbacks may be distinguished from psychotic state partly by their episodic nature, frequently of very short duration, and by their duplication of previous alcohol- or other psychoactive substance-related experiences.

Alcoholic dementia NOS
Chronic alcoholic brain syndrome
Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
Flashbacks
Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
Posthallucinogen perception disorder
Residual:
o affective disorder
o disorder of personality and behaviour

Texti: -

F10.8
Aðrar geð- og atferlisraskanir af völdum alkóhólnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of alcohol - Other mental and behavioural disorders
C1

F10.9
Ótilgreind geð- og atferlisröskun af völdum alkóhólnotkunar

Mental and behavioural disorders due to use of alcohol - Unspecified mental and behavioural disorder
C1

(F10-F19)
Geð- og atferlisraskanir af völdum notkunar geðvirkra efna
Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use
H1
Excludes: abuse of non-dependence-producing substances (F55)
Útilokar: misnotkun efna sem ekki eru vanabindandi (F55)

Text: This block contains a wide variety of disorders that differ in severity and clinical form but that are all attributable to the use of one or more psychoactive substances, which may or may not have been medically prescribed. The third character of the code identifies the substance involved, and the fourth character specifies the clinical state. The codes should be used, as required, for each substance specified, but it should be noted that not all fourth character codes are applicable to all substances.

Identification of the psychoactive substance should be based on as many sources of information as possible. These include self-report data, analysis of blood and other body fluids, characteristic physical and psychological symptoms, clinical signs and behaviour, and other evidence such as a drug being in the patient's possession or reports from informed third parties. Many drug users take more than one type of psychoactive substance. The main diagnosis should be classified, whenever possible, according to the substance or class of substances that has caused or contributed most to the presenting clinical syndrome. Other diagnoses should be coded when other psychoactive substances have been taken in intoxicating amounts (common fourth character .0) or to the extent of causing harm (common fourth character .1), dependence (common fourth character .2) or other disorders (common fourth character .3-.9).

Only in cases in which patterns of psychoactive substance-taking are chaotic and indiscriminate, or in which the contributions of different psychoactive substances are inextricably mixed, should the diagnosis of disorders resulting from multiple drug use (F19.-) be used.

Texti: Í þessum undirkafla eru ýmsar raskanir, mismunandi alvarlegar og ólíkar að klínísku formi en allar afleiðing notkunar eins eða fleiri geðvirkra efna, hvort sem þau eru tekin að læknisráði eða ekki. Þriðji stafurinn í kóðanum táknar efnið sem um er að ræða og fjórði stafurinn tilgreinir klínískt ástand. Kóðana ætti að nota, eins og þörf er á, fyrir hvert tilgreint efni, en tekið skal fram að fjórðastafskóði er ekki nothæfur á öll efni. Táknun geðvirka efnisins skal byggja á öllum tiltækum upplýsingum. Þar í felast gögn frá sjúklingi sjálfum, greining á blóði og öðrum líkamsvökvum, sérkennandi líkamleg og sálræn einkenni, klínísk teikn og atferli, og önnur sönnunargögn, svo sem að lyf eru í eigu sjúklings, eða frásagnir þriðja aðila sem þekkir vel til. Margir lyfjanotendur taka fleiri en eina gerð geðvirkra efna. Aðalgreiningin skal flokkuð, hvenær sem það er hægt, eftir því efni eða efnaflokki sem olli eða átti mestan þátt í núverandi klínísku heilkenni. Aðrar greiningar skulu kóðaðar þegar önnur geðvirk efni eru tekin í svo stórum skömmtum að valdi vímu (sameiginlegur fjórði stafur .0) eða skaða (sameiginlegur fjórði stafur .1), fíkn (sameiginlegur fjórði stafur .2) eða öðrum röskunum (sameiginlegur fjórði stafur .3-.9).

Einungis í tilvikum þar sem notkunarmynstur geðvirkra efna er ruglingslegt og ósundurgreinanlegt, eða þar sem áhrif ólíkra geðvirkra efna eru blönduð óaðgreinanlega, skal greiningin raskanir af völdum notkunar margra geðvirkra efna (F19.-) notuð.

F11 yfirlit
Geð- og atferlisraskanir af völdum ópíumnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of opioids
H1

F11.0
Bráð víma af völdum ópíumnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of opioids - Acute intoxication
C1

Excludes: intoxication meaning poisoning (T36-T50)
Útilokar: víma í merkingunni eitrun (T36-T50)

Text: A condition that follows the administration of a psychoactive substance resulting in disturbances in level of consciousness, cognition, perception, affect or behaviour, or other psycho-physiological functions and responses. The disturbances are directly related to the acute pharmacological effects of the substance and resolve with time, with complete recovery, except where tissue damage or other complications have arisen. Complications may include trauma, inhalation of vomitus, delirium, coma, convulsions, and other medical complications. The nature of these complications depends on the pharmacological class of substance and mode of administration.

Acute drunkenness in alcoholism
'Bad trips' (drugs)
Drunkenness NOS
Pathological intoxication
Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication

F11.1
Skaðleg notkun ópíums
Mental and behavioural disorders due to use of opioids - Harmful use
C1

Text: A pattern of psychoactive substance use that is causing damage to health. The damage may be physical (as in cases of hepatitis from the self-administration of injected psychoactive substances) or mental (e.g. episodes of depressive disorder secondary to heavy consumption of alcohol).

Psychoactive substance abuse

F11.2
Fíkniheilkenni af völdum ópíumnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of opioids - Dependence syndrome
C1

Text: A cluster of behavioural, cognitive, and physiological phenomena that develop after repeated substance use and that typically include a strong desire to take the drug, difficulties in controlling its use, persisting in its use despite harmful consequences, a higher priority given to drug use than to other activities and obligations, increased tolerance, and sometimes a physical withdrawal state.

The dependence syndrome may be present for a specific psychoactive substance (e.g. tobacco, alcohol, or diazepam), for a class of substances (e.g. opioid drugs), or for a wider range of pharmacologically different psychoactive substances.

Chronic alcoholism
Dipsomania
Drug addiction

Texti: -

F11.3
Fráhvarfsástand af völdum ópíumnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of opioids - Withdrawal state
C1

Text: A group of symptoms of variable clustering and severity occurring on absolute or relative withdrawal of a psychoactive substance after persistent use of that substance. The onset and course of the withdrawal state are time-limited and are related to the type of psychoactive substance and dose being used immediately before cessation or reduction of use. The withdrawal state may be complicated by convulsions.

Texti: -

F11.4
Fráhvarfsástand með óráði af völdum ópíumnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of opioids - Withdrawal state with delirium
C1

Text: A condition where the withdrawal state as defined in the common fourth character .3 is complicated by delirium as defined in F05.-. Convulsions may also occur. When organic factors are also considered to play a role in the etiology, the condition should be classified to F05.8.

Delirium tremens (alcohol-induced)

Texti: -

F11.5
Geðrof af völdum ópíumnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of opioids - disorder
C1

Excludes: alcohol- or other psychoactive substance-induced residual and late-onset psychotic disorder (F10-F19 with common fourth character .7)

Útilokar: geðrofshreytur og síðkomið geðrof af völdum alkóhóls eða annars geðvirks efnis (F10-F19 með sameiginlegan fjórða staf .7)

Text: A cluster of psychotic phenomena that occur during or following psychoactive substance use but that are not explained on the basis of acute intoxication alone and do not form part of a withdrawal state. The disorder is characterized by hallucinations (typically auditory, but often in more than one sensory modality), perceptual distortions, delusions (often of a paranoid or persecutory nature), psychomotor disturbances (excitement or stupor), and an abnormal affect, which may range from intense fear to ecstasy. The sensorium is usually clear but some degree of clouding of consciousness, though not severe confusion, may be present.

Alcoholic:
o hallucinosis
o jealousy
o paranoia
o psychosis NOS
Texti: -
F11.6
Minnistapsheilkenni af völdum ópíumnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of opioids - Amnesic syndrome
C1

Excludes: nonalcoholic Korsakov's psychosis or syndrome (F04)
Útilokar: Korsakoffsheilkenni, ekki af völdum alkóhóls (F04)

Text: A syndrome associated with chronic prominent impairment of recent and remote memory. Immediate recall is usually preserved and recent memory is characteristically more disturbed than remote memory. Disturbances of time sense and ordering of events are usually evident, as are difficulties in learning new material. Confabulation may be marked but is not invariably present. Other cognitive functions are usually relatively well preserved and amnesic defects are out of proportion to other disturbances.

Amnestic disorder, alcohol- or drug-induced

Korsakov's psychosis or syndrome, alcohol- or other psychoactive substance-induced or unspecified

F11.7
Geðrofshreytur og síðkomið geðrof af völdum ópíumnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of opioids - Residual and late-onset psychotic disorder
C1

Excludes: alcohol- or psychoactive substance-induced:
o Korsakov's syndrome (F10-F19 with common fourth character .6)
o psychotic state (F10-F19 with common fourth character .5)

Útilokar: af völdum alkóhóls eða geðvirkra efna:
o Korsakoffsheilkenni (F10-19 með sameiginlegan fjórða staf .6)
o geðrofsástand (F10-F19 með sameiginlegan fjórða staf .5)

Text: A disorder in which alcohol- or psychoactive substance-induced changes of cognition, affect, personality, or behaviour persist beyond the period during which a direct psychoactive substance-related effect might reasonably be assumed to be operating. Onset of the disorder should be directly related to the use of the psychoactive substance. Cases in which initial onset of the state occurs later than episode(s) of such substance use should be coded here only where clear and strong evidence is available to attribute the state to the residual effect of the psychoactive substance. Flashbacks may be distinguished from psychotic state partly by their episodic nature, frequently of very short duration, and by their duplication of previous alcohol- or other psychoactive substance-related experiences.

Alcoholic dementia NOS
Chronic alcoholic brain syndrome
Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
Flashbacks
Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
Posthallucinogen perception disorder
Residual:
o affective disorder
o disorder of personality and behaviour

Texti:

F11.8
Aðrar geð- og atferlisraskanir af völdum ópíumnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of opioids - Other mental and behavioural disorders
C1

F11.9
Ótilgreind geð- og atferlisröskun af völdum ópíumnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of opioids - Unspecified mental and behavioural disorder
C1

F12 yfirlit
Geð- og atferlisraskanir af völdum kannabisefna
Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids
H1

F12.0
Bráð víma af völdum kannabisefna
Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids - Acute intoxication
C1
Excludes: intoxication meaning poisoning (T36-T50)
Útilokar: víma í merkingunni eitrun (T36-T50)

Text: A condition that follows the administration of a psychoactive substance resulting in disturbances in level of consciousness, cognition, perception, affect or behaviour, or other psycho-physiological functions and responses. The disturbances are directly related to the acute pharmacological effects of the substance and resolve with time, with complete recovery, except where tissue damage or other complications have arisen. Complications may include trauma, inhalation of vomitus, delirium, coma, convulsions, and other medical complications. The nature of these complications depends on the pharmacological class of substance and mode of administration.

Acute drunkenness in alcoholism
'Bad trips' (drugs)
Drunkenness NOS
Pathological intoxication
Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication

Texti: Vantar þýðingu

F12.1
Skaðleg notkun kannabisefna
Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids - Harmful use
C1

Text: A pattern of psychoactive substance use that is causing damage to health. The damage may be physical (as in cases of hepatitis from the self-administration of injected psychoactive substances) or mental (e.g. episodes of depressive disorder secondary to heavy consumption of alcohol).
Psychoactive substance abuse

Texti: Vantar þýðingu

F12.2
Fíkniheilkenni af völdum kannabisefna
Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids - Dependence syndrome
C1
Text: A cluster of behavioural, cognitive, and physiological phenomena that develop after repeated substance use and that typically include a strong desire to take the drug, difficulties in controlling its use, persisting in its use despite harmful consequences, a higher priority given to drug use than to other activities and obligations, increased tolerance, and sometimes a physical withdrawal state.

The dependence syndrome may be present for a specific psychoactive substance (e.g. tobacco, alcohol, or diazepam), for a class of substances (e.g. opioid drugs), or for a wider range of pharmacologically different psychoactive substances.

Chronic alcoholism
Dipsomania
Drug addiction

Texti: Vantar þýðingu

F12.3
Fráhvarfsástand af völdum kannabisefna
Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids - Withdrawal state
C1

Text: A group of symptoms of variable clustering and severity occurring on absolute or relative withdrawal of a psychoactive substance after persistent use of that substance. The onset and course of the withdrawal state are time-limited and are related to the type of psychoactive substance and dose being used immediately before cessation or reduction of use. The withdrawal state may be complicated by convulsions.

Texti: Vantar þýðingu

F12.4
Fráhvarfsástand með óráði af völdum kannabisefna
Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids - Withdrawal state with delirium
C1
Text: A condition where the withdrawal state as defined in the common fourth character .3 is complicated by delirium as defined in F05.-. Convulsions may also occur. When organic factors are also considered to play a role in the etiology, the condition should be classified to F05.8.

Delirium tremens (alcohol-induced)

Texti: Vantar þýðingu

F12.5
Geðrof af völdum kannabisefna
Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids - Psychotic disorder
C1
Excludes: alcohol- or other psychoactive substance-induced residual and late-onset psychotic disorder (F10-F19 with common fourth character .7)
Útilokar: geðrofshreytur og síðkomið geðrof af völdum alkóhóls eða annars geðvirks efnis (F10-F19 með sameiginlegan fjórða staf .7)

Text: A cluster of psychotic phenomena that occur during or following psychoactive substance use but that are not explained on the basis of acute intoxication alone and do not form part of a withdrawal state. The disorder is characterized by hallucinations (typically auditory, but often in more than one sensory modality), perceptual distortions, delusions (often of a paranoid or persecutory nature), psychomotor disturbances (excitement or stupor), and an abnormal affect, which may range from intense fear to ecstasy. The sensorium is usually clear but some degree of clouding of consciousness, though not severe confusion, may be present.

Alcoholic:
o hallucinosis
o jealousy
o paranoia
o psychosis NOS

Texti: Vantar þýðingu

F12.6
Minnistapsheilkenni af völdum kannabisefna
Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids - Amnesic syndrome
C1
Excludes: nonalcoholic Korsakov's psychosis or syndrome (F04)
Útilokar: Korsakoffsheilkenni, ekki af völdum alkóhóls (F04)

Text: A syndrome associated with chronic prominent impairment of recent and remote memory. Immediate recall is usually preserved and recent memory is characteristically more disturbed than remote memory. Disturbances of time sense and ordering of events are usually evident, as are difficulties in learning new material. Confabulation may be marked but is not invariably present. Other cognitive functions are usually relatively well preserved and amnesic defects are out of proportion to other disturbances.

Amnestic disorder, alcohol- or drug-induced
Korsakov's psychosis or syndrome, alcohol- or other psychoactive substance-induced or unspecified

Texti: Vantar þýðingu

F12.7
Geðrofshreytur og síðkomið geðrof af völdum kannabisefna
Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids - Residual and late-onset psychotic disorder
C1
Excludes: alcohol- or psychoactive substance-induced:
o Korsakov's syndrome (F10-F19 with common fourth character .6)
o psychotic state (F10-F19 with common fourth character .5)

Útilokar: af völdum alkóhóls eða geðvirkra efna:
o Korsakoffsheilkenni (F10-19 með sameiginlegan fjórða staf .6)
o geðrofsástand (F10-F19 með sameiginlegan fjórða staf .5)

Text: A disorder in which alcohol- or psychoactive substance-induced changes of cognition, affect, personality, or behaviour persist beyond the period during which a direct psychoactive substance-related effect might reasonably be assumed to be operating. Onset of the disorder should be directly related to the use of the psychoactive substance. Cases in which initial onset of the state occurs later than episode(s) of such substance use should be coded here only where clear and strong evidence is available to attribute the state to the residual effect of the psychoactive substance. Flashbacks may be distinguished from psychotic state partly by their episodic nature, frequently of very short duration, and by their duplication of previous alcohol- or other psychoactive substance-related experiences.

Alcoholic dementia NOS
Chronic alcoholic brain syndrome
Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
Flashbacks
Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
Posthallucinogen perception disorder
Residual:
o affective disorder
o disorder of personality and behaviour

Texti: -

F12.8
Aðrar geð- og atferlisraskanir af völdum kannabisefna
Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids - Other mental and behavioural disorders
C1

F12.9
Ótilgreind geð- og atferlisröskun af völdum kannabisefna
Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids - Unspecified mental and behavioural disorder
C1

F13 yfirlit
Geð- og atferlisraskanir af völdum notkunar slævilyfja eða svefnlyfja
Mental and behavioural disorders due to use of sedatives or hypnotics
H1

F13.0
Bráð víma af völdum notkunar slævilyfja eða svefnlyfja
Mental and behavioural disorders due to use of sedatives or hypnotics - Acute intoxication
C1
Excludes: intoxication meaning poisoning (T36-T50)
Útilokar: víma í merkingunni eitrun (T36-T50)
Text: A condition that follows the administration of a psychoactive substance resulting in disturbances in level of consciousness, cognition, perception, affect or behaviour, or other psycho-physiological functions and responses. The disturbances are directly related to the acute pharmacological effects of the substance and resolve with time, with complete recovery, except where tissue damage or other complications have arisen. Complications may include trauma, inhalation of vomitus, delirium, coma, convulsions, and other medical complications. The nature of these complications depends on the pharmacological class of substance and mode of administration.

Acute drunkenness in alcoholism
'Bad trips' (drugs)
Drunkenness NOS
Pathological intoxication
Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication
Texti: Vantar þýðingu

F13.1
Skaðleg notkun slævilyfja eða svefnlyfja
Mental and behavioural disorders due to use of sedatives or hypnotics - Harmful use
C1
Text: A pattern of psychoactive substance use that is causing damage to health. The damage may be physical (as in cases of hepatitis from the self-administration of injected psychoactive substances) or mental (e.g. episodes of depressive disorder secondary to heavy consumption of alcohol).

Psychoactive substance abuse
Texti: Vantar þýðingu

F13.2
Fíkniheilkenni af völdum notkunar slævilyfja eða svefnlyfja
Mental and behavioural disorders due to use of sedatives or hypnotics - Dependence syndrome
C1
Text: A cluster of behavioural, cognitive, and physiological phenomena that develop after repeated substance use and that typically include a strong desire to take the drug, difficulties in controlling its use, persisting in its use despite harmful consequences, a higher priority given to drug use than to other activities and obligations, increased tolerance, and sometimes a physical withdrawal state.

The dependence syndrome may be present for a specific psychoactive substance (e.g. tobacco, alcohol, or diazepam), for a class of substances (e.g. opioid drugs), or for a wider range of pharmacologically different psychoactive substances.

Chronic alcoholism
Dipsomania
Drug addiction
Texti: Vantar þýðingu

F13.3
Fráhvarfsástand af völdum notkunar slævilyfja eða svefnlyfja
Mental and behavioural disorders due to use of sedatives or hypnotics - Withdrawal state
C1
Text: A group of symptoms of variable clustering and severity occurring on absolute or relative withdrawal of a psychoactive substance after persistent use of that substance. The onset and course of the withdrawal state are time-limited and are related to the type of psychoactive substance and dose being used immediately before cessation or reduction of use. The withdrawal state may be complicated by convulsions.
Texti: Vantar þýðingu

F13.4
Fráhvarfsástand með óráði af völdum notkunar slævilyfja eða svefnlyfja
Mental and behavioural disorders due to use of sedatives or hypnotics - Withdrawal state with delirium
C1
Text: A condition where the withdrawal state as defined in the common fourth character .3 is complicated by delirium as defined in F05.-. Convulsions may also occur. When organic factors are also considered to play a role in the etiology, the condition should be classified to F05.8.

Delirium tremens (alcohol-induced)
Texti: Vantar þýðingu

F13.5
Geðrof af völdum notkunar slævilyfja eða svefnlyfja
Mental and behavioural disorders due to use of sedatives or hypnotics - disorder
C1
Excludes: alcohol- or other psychoactive substance-induced residual and late-onset psychotic disorder (F10-F19 with common fourth character .7)
Útilokar: geðrofshreytur og síðkomið geðrof af völdum alkóhóls eða annars geðvirks efnis (F10-F19 með sameiginlegan fjórða staf .7)

Text: A cluster of psychotic phenomena that occur during or following psychoactive substance use but that are not explained on the basis of acute intoxication alone and do not form part of a withdrawal state. The disorder is characterized by hallucinations (typically auditory, but often in more than one sensory modality), perceptual distortions, delusions (often of a paranoid or persecutory nature), psychomotor disturbances (excitement or stupor), and an abnormal affect, which may range from intense fear to ecstasy. The sensorium is usually clear but some degree of clouding of consciousness, though not severe confusion, may be present.

Alcoholic:
o hallucinosis
o jealousy
o paranoia
o psychosis NOS
Texti: Vantar þýðingu

F13.6
Minnistapsheilkenni af völdum notkunar slævilyfja eða svefnlyfja
Mental and behavioural disorders due to use of sedatives or hypnotics - Amnesic syndrome
C1
Excludes: nonalcoholic Korsakov's psychosis or syndrome (F04)
Útilokar: Korsakoffsheilkenni, ekki af völdum alkóhóls (F04)
Text: A syndrome associated with chronic prominent impairment of recent and remote memory. Immediate recall is usually preserved and recent memory is characteristically more disturbed than remote memory. Disturbances of time sense and ordering of events are usually evident, as are difficulties in learning new material. Confabulation may be marked but is not invariably present. Other cognitive functions are usually relatively well preserved and amnesic defects are out of proportion to other disturbances.

Amnestic disorder, alcohol- or drug-induced
Korsakov's psychosis or syndrome, alcohol- or other psychoactive substance-induced or unspecified
Texti: Vantar þýðingu

F13.7
Geðrofshreytur og síðkomið geðrof af völdum notkunar slævilyfja eða svefnlyfja
Mental and behavioural disorders due to use of sedatives or hypnotics - Residual and late-onset psychotic disorder
C1
Excludes: alcohol- or psychoactive substance-induced:
o Korsakov's syndrome (F10-F19 with common fourth character .6)
o psychotic state (F10-F19 with common fourth character .5)
Útilokar: af völdum alkóhóls eða geðvirkra efna:
o Korsakoffsheilkenni (F10-19 með sameiginlegan fjórða staf .6)
o geðrofsástand (F10-F19 með sameiginlegan fjórða staf .5)

Text: A disorder in which alcohol- or psychoactive substance-induced changes of cognition, affect, personality, or behaviour persist beyond the period during which a direct psychoactive substance-related effect might reasonably be assumed to be operating. Onset of the disorder should be directly related to the use of the psychoactive substance. Cases in which initial onset of the state occurs later than episode(s) of such substance use should be coded here only where clear and strong evidence is available to attribute the state to the residual effect of the psychoactive substance. Flashbacks may be distinguished from psychotic state partly by their episodic nature, frequently of very short duration, and by their duplication of previous alcohol- or other psychoactive substance-related experiences.


Alcoholic dementia NOS
Chronic alcoholic brain syndrome
Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
Flashbacks
Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
Posthallucinogen perception disorder
Residual:
o affective disorder
o disorder of personality and behaviour
Texti: Vantar þýðingu

F13.8
Aðrar geð- og atferlisraskanir af völdum notkunar slævilyfja eða svefnlyfja
Mental and behavioural disorders due to use of sedatives or hypnotics - Other mental and behavioural disorders
C1

F13.9
Ótilgreind geð- og atferlisröskun af völdum notkunar slævilyfja eða svefnlyfja
Mental and behavioural disorders due to use of sedatives or hypnotics - Unspecified mental and behavioural disorder
C1

F14 yfirlit
Geð- og atferlisraskanir af völdum kókaínnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of cocaine
H1

F14.0
Bráð víma af völdum kókaínnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of cocaine - Acute intoxication
C1
Excludes: intoxication meaning poisoning (T36-T50)
Útilokar: víma í merkingunni eitrun (T36-T50)

Text: A condition that follows the administration of a psychoactive substance resulting in disturbances in level of consciousness, cognition, perception, affect or behaviour, or other psycho-physiological functions and responses. The disturbances are directly related to the acute pharmacological effects of the substance and resolve with time, with complete recovery, except where tissue damage or other complications have arisen. Complications may include trauma, inhalation of vomitus, delirium, coma, convulsions, and other medical complications. The nature of these complications depends on the pharmacological class of substance and mode of administration.

Acute drunkenness in alcoholism
'Bad trips' (drugs)
Drunkenness NOS
Pathological intoxication
Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication
Texti: Vantar þýðingu

F14.1
Skaðleg notkun kókaíns
Mental and behavioural disorders due to use of cocaine - Harmful use
C1
Text: A pattern of psychoactive substance use that is causing damage to health. The damage may be physical (as in cases of hepatitis from the self-administration of injected psychoactive substances) or mental (e.g. episodes of depressive disorder secondary to heavy consumption of alcohol).

Psychoactive substance abuse
Texti: Vantar þýðingu

F14.2
Fíkniheilkenni af völdum kókaínnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of cocaine - Dependence syndrome
C1
Text: A cluster of behavioural, cognitive, and physiological phenomena that develop after repeated substance use and that typically include a strong desire to take the drug, difficulties in controlling its use, persisting in its use despite harmful consequences, a higher priority given to drug use than to other activities and obligations, increased tolerance, and sometimes a physical withdrawal state.

The dependence syndrome may be present for a specific psychoactive substance (e.g. tobacco, alcohol, or diazepam), for a class of substances (e.g. opioid drugs), or for a wider range of pharmacologically different psychoactive substances.

Chronic alcoholism
Dipsomania
Drug addiction
Texti: Vantar þýðingu

F14.3
Fráhvarfsástand af völdum kókaínnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of cocaine - Withdrawal state
C1
Text: A group of symptoms of variable clustering and severity occurring on absolute or relative withdrawal of a psychoactive substance after persistent use of that substance. The onset and course of the withdrawal state are time-limited and are related to the type of psychoactive substance and dose being used immediately before cessation or reduction of use. The withdrawal state may be complicated by convulsions.
Texti: Vantar þýðingu

F14.4
Fráhvarfsástand með óráði af völdum kókaínnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of cocaine - Withdrawal state with delirium
C1
Text: A condition where the withdrawal state as defined in the common fourth character .3 is complicated by delirium as defined in F05.-. Convulsions may also occur. When organic factors are also considered to play a role in the etiology, the condition should be classified to F05.8.

Delirium tremens (alcohol-induced)
Texti: Vantar þýðingu

F14.5
Geðrof af völdum kókaínnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of cocaine - disorder
C1
Excludes: alcohol- or other psychoactive substance-induced residual and late-onset psychotic disorder (F10-F19 with common fourth character .7)
Útilokar: geðrofshreytur og síðkomið geðrof af völdum alkóhóls eða annars geðvirks efnis (F10-F19 með sameiginlegan fjórða staf .7)

Text: A cluster of psychotic phenomena that occur during or following psychoactive substance use but that are not explained on the basis of acute intoxication alone and do not form part of a withdrawal state. The disorder is characterized by hallucinations (typically auditory, but often in more than one sensory modality), perceptual distortions, delusions (often of a paranoid or persecutory nature), psychomotor disturbances (excitement or stupor), and an abnormal affect, which may range from intense fear to ecstasy. The sensorium is usually clear but some degree of clouding of consciousness, though not severe confusion, may be present.

Alcoholic:
o hallucinosis
o jealousy
o paranoia
o psychosis NOS
Texti: Vantar þýðingu

F14.6
Minnistapsheilkenni af völdum kókaínnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of cocaine - Amnesic syndrome
C1
Excludes: nonalcoholic Korsakov's psychosis or syndrome (F04)
Útilokar: Korsakoffsheilkenni, ekki af völdum alkóhóls (F04)

Text: A syndrome associated with chronic prominent impairment of recent and remote memory. Immediate recall is usually preserved and recent memory is characteristically more disturbed than remote memory. Disturbances of time sense and ordering of events are usually evident, as are difficulties in learning new material. Confabulation may be marked but is not invariably present. Other cognitive functions are usually relatively well preserved and amnesic defects are out of proportion to other disturbances.

Amnestic disorder, alcohol- or drug-induced
Korsakov's psychosis or syndrome, alcohol- or other psychoactive substance-induced or unspecified
Texti: Vantar þýðingu

F14.7
Geðrofshreytur og síðkomið geðrof af völdum kókaínnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of cocaine - Residual and late-onset psychotic disorder
C1
Excludes: alcohol- or psychoactive substance-induced:
o Korsakov's syndrome (F10-F19 with common fourth character .6)
o psychotic state (F10-F19 with common fourth character .5)
Útilokar: af völdum alkóhóls eða geðvirkra efna:
o Korsakoffsheilkenni (F10-19 með sameiginlegan fjórða staf .6)
o geðrofsástand (F10-F19 með sameiginlegan fjórða staf .5)

Text: A disorder in which alcohol- or psychoactive substance-induced changes of cognition, affect, personality, or behaviour persist beyond the period during which a direct psychoactive substance-related effect might reasonably be assumed to be operating. Onset of the disorder should be directly related to the use of the psychoactive substance. Cases in which initial onset of the state occurs later than episode(s) of such substance use should be coded here only where clear and strong evidence is available to attribute the state to the residual effect of the psychoactive substance. Flashbacks may be distinguished from psychotic state partly by their episodic nature, frequently of very short duration, and by their duplication of previous alcohol- or other psychoactive substance-related experiences.

Alcoholic dementia NOS
Chronic alcoholic brain syndrome
Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
Flashbacks
Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
Posthallucinogen perception disorder
Residual:
o affective disorder
o disorder of personality and behaviour
Texti: Vantar þýðingu

F14.8
Aðrar geð- og atferlisraskanir af völdum kókaínnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of cocaine - Other mental and behavioural disorders
C1

F14.9
Ótilgreind geð- og atferlisröskun af völdum kókaínnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of cocaine - Unspecified mental and behavioural disorder
C1

F15 yfirlit
Geð- og atferlisraskanir af völdum annarra örvandi efna, þ. á m. koffíns
Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine
H1

F15.0
Bráð víma af völdum annarra örvandi efna, þ. á m. koffíns
Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine - Acute intoxica
C1
Excludes: intoxication meaning poisoning (T36-T50)
Útilokar: víma í merkingunni eitrun (T36-T50)

Text: A condition that follows the administration of a psychoactive substance resulting in disturbances in level of consciousness, cognition, perception, affect or behaviour, or other psycho-physiological functions and responses. The disturbances are directly related to the acute pharmacological effects of the substance and resolve with time, with complete recovery, except where tissue damage or other complications have arisen. Complications may include trauma, inhalation of vomitus, delirium, coma, convulsions, and other medical complications. The nature of these complications depends on the pharmacological class of substance and mode of administration.

Acute drunkenness in alcoholism
'Bad trips' (drugs)
Drunkenness NOS
Pathological intoxication
Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication
Texti: Vantar þýðingu

F15.1
Skaðleg notkun annarra örvandi efna, þ. á m. koffíns
Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine - Harmful use
C1
Text: A pattern of psychoactive substance use that is causing damage to health. The damage may be physical (as in cases of hepatitis from the self-administration of injected psychoactive substances) or mental (e.g. episodes of depressive disorder secondary to heavy consumption of alcohol).

Psychoactive substance abuse
Texti: Vantar þýðingu

F15.2
Fíkniheilkenni af völdum annarra örvandi efna, þ. á m. koffíns
Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine - Dependence syndrome
C1
Text: A cluster of behavioural, cognitive, and physiological phenomena that develop after repeated substance use and that typically include a strong desire to take the drug, difficulties in controlling its use, persisting in its use despite harmful consequences, a higher priority given to drug use than to other activities and obligations, increased tolerance, and sometimes a physical withdrawal state.

The dependence syndrome may be present for a specific psychoactive substance (e.g. tobacco, alcohol, or diazepam), for a class of substances (e.g. opioid drugs), or for a wider range of pharmacologically different psychoactive substances.

Chronic alcoholism
Dipsomania
Drug addiction
Texti: Vantar þýðingu

F15.3
Fráhvarfsástand af völdum annarra örvandi efna, þ. á m. koffíns
Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine - Withdrawal state
C1
Text: A group of symptoms of variable clustering and severity occurring on absolute or relative withdrawal of a psychoactive substance after persistent use of that substance. The onset and course of the withdrawal state are time-limited and are related to the type of psychoactive substance and dose being used immediately before cessation or reduction of use. The withdrawal state may be complicated by convulsions.

Texti: Vantar þýðingu

F15.4
Fráhvarfsástand með óráði af völdum annarra örvandi efna, þ. á m. koffíns
Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine - Withdrawal state with delirium
C1
Text: A condition where the withdrawal state as defined in the common fourth character .3 is complicated by delirium as defined in F05.-. Convulsions may also occur. When organic factors are also considered to play a role in the etiology, the condition should be classified to F05.8.

Delirium tremens (alcohol-induced)
Texti: Vantar þýðingu

F15.5
Geðrof af völdum annarra örvandi efna, þ. á m. koffíns
Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine - Psychosis disorder
C1
Excludes: alcohol- or other psychoactive substance-induced residual and late-onset psychotic disorder (F10-F19 with common fourth character .7)

Útilokar: geðrofshreytur og síðkomið geðrof af völdum alkóhóls eða annars geðvirks efnis (F10-F19 með sameiginlegan fjórða staf .7)

Text: A cluster of psychotic phenomena that occur during or following psychoactive substance use but that are not explained on the basis of acute intoxication alone and do not form part of a withdrawal state. The disorder is characterized by hallucinations (typically auditory, but often in more than one sensory modality), perceptual distortions, delusions (often of a paranoid or persecutory nature), psychomotor disturbances (excitement or stupor), and an abnormal affect, which may range from intense fear to ecstasy. The sensorium is usually clear but some degree of clouding of consciousness, though not severe confusion, may be present.

Alcoholic:
o hallucinosis
o jealousy
o paranoia
o psychosis NOS
Texti: Vantar þýðingu

F15.6
Minnistapsheilkenni af völdum annarra örvandi efna, þ. á m. koffíns
Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine - Amnesic syndrome
C1
Excludes: nonalcoholic Korsakov's psychosis or syndrome (F04)
Útilokar: Korsakoffsheilkenni, ekki af völdum alkóhóls (F04)
Text: A syndrome associated with chronic prominent impairment of recent and remote memory. Immediate recall is usually preserved and recent memory is characteristically more disturbed than remote memory. Disturbances of time sense and ordering of events are usually evident, as are difficulties in learning new material. Confabulation may be marked but is not invariably present. Other cognitive functions are usually relatively well preserved and amnesic defects are out of proportion to other disturbances.

Amnestic disorder, alcohol- or drug-induced
Korsakov's psychosis or syndrome, alcohol- or other psychoactive substance-induced or unspecified
Texti: Vantar þýðingu

F15.7
Geðrofshreytur og síðkomið geðrof af völdum annarra örvandi efna, þ. á m. koffíns
C1
Excludes: alcohol- or psychoactive substance-induced:
o Korsakov's syndrome (F10-F19 with common fourth character .6)
o psychotic state (F10-F19 with common fourth character .5)
Útilokar: af völdum alkóhóls eða geðvirkra efna:
o Korsakoffsheilkenni (F10-19 með sameiginlegan fjórða staf .6)
o geðrofsástand (F10-F19 með sameiginlegan fjórða staf .5)

Text: A disorder in which alcohol- or psychoactive substance-induced changes of cognition, affect, personality, or behaviour persist beyond the period during which a direct psychoactive substance-related effect might reasonably be assumed to be operating. Onset of the disorder should be directly related to the use of the psychoactive substance. Cases in which initial onset of the state occurs later than episode(s) of such substance use should be coded here only where clear and strong evidence is available to attribute the state to the residual effect of the psychoactive substance. Flashbacks may be distinguished from psychotic state partly by their episodic nature, frequently of very short duration, and by their duplication of previous alcohol- or other psychoactive substance-related experiences.

Alcoholic dementia NOS
Chronic alcoholic brain syndrome
Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
Flashbacks
Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
Posthallucinogen perception disorder
Residual:
o affective disorder
o disorder of personality and behaviour
Texti: Vantar þýðingu

F15.8
Aðrar geð- og atferlisraskanir af völdum annarra örvandi efna, þ. á m. koffíns
Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine - Other mental and behavioural disorders
C1

F15.9
Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine - Unspecified mental and behavioural disorder
C1

F16 yfirlit
Geð- og atferlisraskanir af völdum notkunar ofskynjunarefna
Mental and behavioural disorders due to use of hallucinogens
H1

F16.0
Bráð víma af völdum notkunar ofskynjunarefna
Mental and behavioural disorders due to use of hallucinogens - Acute intoxication
Excludes: intoxication meaning poisoning (T36-T50)
Útilokar: víma í merkingunni eitrun (T36-T50)
Text: A condition that follows the administration of a psychoactive substance resulting in disturbances in level of consciousness, cognition, perception, affect or behaviour, or other psycho-physiological functions and responses. The disturbances are directly related to the acute pharmacological effects of the substance and resolve with time, with complete recovery, except where tissue damage or other complications have arisen. Complications may include trauma, inhalation of vomitus, delirium, coma, convulsions, and other medical complications. The nature of these complications depends on the pharmacological class of substance and mode of administration.

Acute drunkenness in alcoholism
'Bad trips' (drugs)
Drunkenness NOS
Pathological intoxication
Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication
Texti: Vantar þýðingu

F16.1
Skaðleg notkun ofskynjunarefna
Mental and behavioural disorders due to use of hallucinogens - Harmful use
C1
Text: A pattern of psychoactive substance use that is causing damage to health. The damage may be physical (as in cases of hepatitis from the self-administration of injected psychoactive substances) or mental (e.g. episodes of depressive disorder secondary to heavy consumption of alcohol).

Psychoactive substance abuse
Texti: Vantar þýðingu

F16.2
Fíkniheilkenni af völdum notkunar ofskynjunarefna
Mental and behavioural disorders due to use of hallucinogens - Dependence syndrome
C1
Text: A cluster of behavioural, cognitive, and physiological phenomena that develop after repeated substance use and that typically include a strong desire to take the drug, difficulties in controlling its use, persisting in its use despite harmful consequences, a higher priority given to drug use than to other activities and obligations, increased tolerance, and sometimes a physical withdrawal state.

The dependence syndrome may be present for a specific psychoactive substance (e.g. tobacco, alcohol, or diazepam), for a class of substances (e.g. opioid drugs), or for a wider range of pharmacologically different psychoactive substances.

Chronic alcoholism
Dipsomania
Drug addiction
Texti: Vantar þýðingu

F16.3
Fráhvarfsástand af völdum notkunar ofskynjunarefna
Mental and behavioural disorders due to use of hallucinogens - Withdrawal state
C1
text: A group of symptoms of variable clustering and severity occurring on absolute or relative withdrawal of a psychoactive substance after persistent use of that substance. The onset and course of the withdrawal state are time-limited and are related to the type of psychoactive substance and dose being used immediately before cessation or reduction of use. The withdrawal state may be complicated by convulsions.

Texti: Vantar þýðingu

F16.4
Fráhvarfsástand með óráði af völdum notkunar ofskynjunarefna
Mental and behavioural disorders due to use of hallucinogens - Withdrawal state with delirium
C1
text: A condition where the withdrawal state as defined in the common fourth character .3 is complicated by delirium as defined in F05.-. Convulsions may also occur. When organic factors are also considered to play a role in the etiology, the condition should be classified to F05.8.

Delirium tremens (alcohol-induced)
texti: Vantar þýðingu

F16.5
Geðrof af völdum notkunar ofskynjunarefna
Mental and behavioural disorders due to use of hallucinogens - disorder
C1
Excludes: alcohol- or other psychoactive substance-induced residual and late-onset psychotic disorder (F10-F19 with common fourth character .7)
Útilokar: geðrofshreytur og síðkomið geðrof af völdum alkóhóls eða annars geðvirks efnis (F10-F19 með sameiginlegan fjórða staf .7)

Text: A cluster of psychotic phenomena that occur during or following psychoactive substance use but that are not explained on the basis of acute intoxication alone and do not form part of a withdrawal state. The disorder is characterized by hallucinations (typically auditory, but often in more than one sensory modality), perceptual distortions, delusions (often of a paranoid or persecutory nature), psychomotor disturbances (excitement or stupor), and an abnormal affect, which may range from intense fear to ecstasy. The sensorium is usually clear but some degree of clouding of consciousness, though not severe confusion, may be present.

Alcoholic:
o hallucinosis
o jealousy
o paranoia
o psychosis NOS
Texti: Vantar þýðingu

F16.6
Minnistapsheilkenni af völdum notkunar ofskynjunarefna
Mental and behavioural disorders due to use of hallucinogens - Amnesic syndrome
C1
Excludes: nonalcoholic Korsakov's psychosis or syndrome (F04)
Útilokar: Korsakoffsheilkenni, ekki af völdum alkóhóls (F04)
Text: A syndrome associated with chronic prominent impairment of recent and remote memory. Immediate recall is usually preserved and recent memory is characteristically more disturbed than remote memory. Disturbances of time sense and ordering of events are usually evident, as are difficulties in learning new material. Confabulation may be marked but is not invariably present. Other cognitive functions are usually relatively well preserved and amnesic defects are out of proportion to other disturbances.

Amnestic disorder, alcohol- or drug-induced
Korsakov's psychosis or syndrome, alcohol- or other psychoactive substance-induced or unspecified
Texti: Vantar þýðingu

F16.7
Geðrofshreytur og síðkomið geðrof af völdum notkunar ofskynjunarefnia
Mental and behavioural disorders due to use of hallucinogens - Residual and late-onset psychotic disorder
C1
Excludes: alcohol- or psychoactive substance-induced:
o Korsakov's syndrome (F10-F19 with common fourth character .6)
o psychotic state (F10-F19 with common fourth character .5)
Útilokar: af völdum alkóhóls eða geðvirkra efna:
o Korsakoffsheilkenni (F10-19 með sameiginlegan fjórða staf .6)
o geðrofsástand (F10-F19 með sameiginlegan fjórða staf .5)

Text: A disorder in which alcohol- or psychoactive substance-induced changes of cognition, affect, personality, or behaviour persist beyond the period during which a direct psychoactive substance-related effect might reasonably be assumed to be operating. Onset of the disorder should be directly related to the use of the psychoactive substance. Cases in which initial onset of the state occurs later than episode(s) of such substance use should be coded here only where clear and strong evidence is available to attribute the state to the residual effect of the psychoactive substance. Flashbacks may be distinguished from psychotic state partly by their episodic nature, frequently of very short duration, and by their duplication of previous alcohol- or other psychoactive substance-related experiences.

Alcoholic dementia NOS
Chronic alcoholic brain syndrome
Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
Flashbacks
Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
Posthallucinogen perception disorder
Residual:
o affective disorder
o disorder of personality and behaviour
Texti: Vantar þýðingu

F16.8
Aðrar geð- og atferlisraskanir af völdum notkunar ofskynjunarefna
Mental and behavioural disorders due to use of hallucinogens - Other mental and behavioural disorder
C1

F16.9
Mental and behavioural disorders due to use of hallucinogens - Unspecified mental and behavioural disorder
C1

F17 yfirlit
Geð- og atferlisraskanir af völdum tóbaksnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of tobacco
H1

F17.0
Bráð víma af völdum tóbaksnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of tobacco - Acute intoxication
C1
Excludes: intoxication meaning poisoning (T36-T50)
Útilokar: víma í merkingunni eitrun (T36-T50)
Text: A condition that follows the administration of a psychoactive substance resulting in disturbances in level of consciousness, cognition, perception, affect or behaviour, or other psycho-physiological functions and responses. The disturbances are directly related to the acute pharmacological effects of the substance and resolve with time, with complete recovery, except where tissue damage or other complications have arisen. Complications may include trauma, inhalation of vomitus, delirium, coma, convulsions, and other medical complications. The nature of these complications depends on the pharmacological class of substance and mode of administration.

Acute drunkenness in alcoholism
'Bad trips' (drugs)
Drunkenness NOS
Pathological intoxication
Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication
Texti: Vantar þýðingu

F17.1
Skaðleg tóbaksnotkun
Mental and behavioural disorders due to use of tobacco - Harmful use
C1
Text: A pattern of psychoactive substance use that is causing damage to health. The damage may be physical (as in cases of hepatitis from the self-administration of injected psychoactive substances) or mental (e.g. episodes of depressive disorder secondary to heavy consumption of alcohol).

Psychoactive substance abuse
Texti: Vantar þýðingu

F17.2
Fíkniheilkenni af völdum tóbaksnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of tobacco - Dependence syndrome
C1
Text: A cluster of behavioural, cognitive, and physiological phenomena that develop after repeated substance use and that typically include a strong desire to take the drug, difficulties in controlling its use, persisting in its use despite harmful consequences, a higher priority given to drug use than to other activities and obligations, increased tolerance, and sometimes a physical withdrawal state.

The dependence syndrome may be present for a specific psychoactive substance (e.g. tobacco, alcohol, or diazepam), for a class of substances (e.g. opioid drugs), or for a wider range of pharmacologically different psychoactive substances.

Chronic alcoholism
Dipsomania
Drug addiction
Texti: Vantar þýðingu

F17.3
Fráhvarfsástand af völdum tóbaksnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of tobacco - Withdrawal state
C1
Text: A group of symptoms of variable clustering and severity occurring on absolute or relative withdrawal of a psychoactive substance after persistent use of that substance. The onset and course of the withdrawal state are time-limited and are related to the type of psychoactive substance and dose being used immediately before cessation or reduction of use. The withdrawal state may be complicated by convulsions.

Texti: Vantar þýðingu

F17.4
Fráhvarfsástand með óráði af völdum tóbaksnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of tobacco - Withdrawal state with delirium
C1
Text: A condition where the withdrawal state as defined in the common fourth character .3 is complicated by delirium as defined in F05.-. Convulsions may also occur. When organic factors are also considered to play a role in the etiology, the condition should be classified to F05.8.

Delirium tremens (alcohol-induced)
Texti: Vantar þýðingu

F17.5
Geðrof af völdum tóbaksnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of tobacco - disorder
C1
Excludes: alcohol- or other psychoactive substance-induced residual and late-onset psychotic disorder (F10-F19 with common fourth character .7)

Útilokar: geðrofshreytur og síðkomið geðrof af völdum alkóhóls eða annars geðvirks efnis (F10-F19 með sameiginlegan fjórða staf .7)

Text: A cluster of psychotic phenomena that occur during or following psychoactive substance use but that are not explained on the basis of acute intoxication alone and do not form part of a withdrawal state. The disorder is characterized by hallucinations (typically auditory, but often in more than one sensory modality), perceptual distortions, delusions (often of a paranoid or persecutory nature), psychomotor disturbances (excitement or stupor), and an abnormal affect, which may range from intense fear to ecstasy. The sensorium is usually clear but some degree of clouding of consciousness, though not severe confusion, may be present.

Alcoholic:
o hallucinosis
o jealousy
o paranoia
o psychosis NOS
Texti: Vantar þýðingu

F17.6
Minnistapsheilkenni af völdum tóbaksnotkunar
C1
Excludes: nonalcoholic Korsakov's psychosis or syndrome (F04)
Útilokar: Korsakoffsheilkenni, ekki af völdum alkóhóls (F04)
Text: A syndrome associated with chronic prominent impairment of recent and remote memory. Immediate recall is usually preserved and recent memory is characteristically more disturbed than remote memory. Disturbances of time sense and ordering of events are usually evident, as are difficulties in learning new material. Confabulation may be marked but is not invariably present. Other cognitive functions are usually relatively well preserved and amnesic defects are out of proportion to other disturbances.

Amnestic disorder, alcohol- or drug-induced
Korsakov's psychosis or syndrome, alcohol- or other psychoactive substance-induced or unspecified
Texti: Vantar þýðingu

F17.7
Geðrofshreytur og síðkomið geðrof af völdum tóbaksnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of tobacco - Residual and late-onset psychotic disorder
C1
Excludes: alcohol- or psychoactive substance-induced:
o Korsakov's syndrome (F10-F19 with common fourth character .6)
o psychotic state (F10-F19 with common fourth character .5)
Útilokar: af völdum alkóhóls eða geðvirkra efna:
o Korsakoffsheilkenni (F10-19 með sameiginlegan fjórða staf .6)
o geðrofsástand (F10-F19 með sameiginlegan fjórða staf .5)

Text: A disorder in which alcohol- or psychoactive substance-induced changes of cognition, affect, personality, or behaviour persist beyond the period during which a direct psychoactive substance-related effect might reasonably be assumed to be operating. Onset of the disorder should be directly related to the use of the psychoactive substance. Cases in which initial onset of the state occurs later than episode(s) of such substance use should be coded here only where clear and strong evidence is available to attribute the state to the residual effect of the psychoactive substance. Flashbacks may be distinguished from psychotic state partly by their episodic nature, frequently of very short duration, and by their duplication of previous alcohol- or other psychoactive substance-related experiences.

Alcoholic dementia NOS
Chronic alcoholic brain syndrome
Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
Flashbacks
Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
Posthallucinogen perception disorder
Residual:
o affective disorder
o disorder of personality and behaviour
Texti: Vantar þýðingu

F17.8
Aðrar geð- og atferlisraskanir af völdum tóbaksnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of tobacco - Other mental and behavioural disorders
C1

F17.9
Ótilgreind geð- og atferlisröskun af völdum tóbaksnotkunar
Mental and behavioural disorders due to use of tobacco - Unspecified mental and behavioural disorder
C1

F18 yfirlit
Geð- og atferlisraskanir af völdum notkunar rokgjarnra leysiefna
Mental and behavioural disorders due to use of volatile solvents
H1

F18.0
Bráð víma af völdum notkunar rokgjarnra leysiefna
Mental and behavioural disorders due to use of volatile solvents - Acute intoxication
C1
Excludes: intoxication meaning poisoning (T36-T50)
Útilokar: víma í merkingunni eitrun (T36-T50)
Text: A condition that follows the administration of a psychoactive substance resulting in disturbances in level of consciousness, cognition, perception, affect or behaviour, or other psycho-physiological functions and responses. The disturbances are directly related to the acute pharmacological effects of the substance and resolve with time, with complete recovery, except where tissue damage or other complications have arisen. Complications may include trauma, inhalation of vomitus, delirium, coma, convulsions, and other medical complications. The nature of these complications depends on the pharmacological class of substance and mode of administration.

Acute drunkenness in alcoholism
'Bad trips' (drugs)
Drunkenness NOS
Pathological intoxication
Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication
Texti: Vantar þýðingu

F18.1
Skaðleg notkun rokgjarnra leysiefna
Mental and behavioural disorders due to use of volatile solvents - Harmful use
C1
Text: A pattern of psychoactive substance use that is causing damage to health. The damage may be physical (as in cases of hepatitis from the self-administration of injected psychoactive substances) or mental (e.g. episodes of depressive disorder secondary to heavy consumption of alcohol).


Psychoactive substance abuse
Texti: Vantar þýðingu

F18.2
v Mental and behavioural disorders due to use of volatile solvents - Dependence syndrome
C1
Text: A cluster of behavioural, cognitive, and physiological phenomena that develop after repeated substance use and that typically include a strong desire to take the drug, difficulties in controlling its use, persisting in its use despite harmful consequences, a higher priority given to drug use than to other activities and obligations, increased tolerance, and sometimes a physical withdrawal state.

The dependence syndrome may be present for a specific psychoactive substance (e.g. tobacco, alcohol, or diazepam), for a class of substances (e.g. opioid drugs), or for a wider range of pharmacologically different psychoactive substances.

Chronic alcoholism
Dipsomania
Drug addiction
Texti: Vantar þýðingu

F18.3
Fráhvarfsástand af völdum notkunar rokgjarnra leysiefna
Mental and behavioural disorders due to use of volatile solvents - Withdrawal state
C1
Text: A group of symptoms of variable clustering and severity occurring on absolute or relative withdrawal of a psychoactive substance after persistent use of that substance. The onset and course of the withdrawal state are time-limited and are related to the type of psychoactive substance and dose being used immediately before cessation or reduction of use. The withdrawal state may be complicated by convulsions.

Texti: Vantar þýðingu

F18.4
Fráhvarfsástand með óráði af völdum notkunar rokgjarnra leysiefna
Mental and behavioural disorders due to use of volatile solvents - Withdrawal state with delirium
C1
Text: A condition where the withdrawal state as defined in the common fourth character .3 is complicated by delirium as defined in F05.-. Convulsions may also occur. When organic factors are also considered to play a role in the etiology, the condition should be classified to F05.8.

Delirium tremens (alcohol-induced)
Texti: Vantar þýðingu

F18.5
Geðrof af völdum notkunar rokgjarnra leysiefna
Mental and behavioural disorders due to use of volatile solvents - disorder
C1
Excludes: alcohol- or other psychoactive substance-induced residual and late-onset psychotic disorder (F10-F19 with common fourth character .7)
Útilokar: geðrofshreytur og síðkomið geðrof af völdum alkóhóls eða annars geðvirks efnis (F10-F19 með sameiginlegan fjórða staf .7)

Text: A cluster of psychotic phenomena that occur during or following psychoactive substance use but that are not explained on the basis of acute intoxication alone and do not form part of a withdrawal state. The disorder is characterized by hallucinations (typically auditory, but often in more than one sensory modality), perceptual distortions, delusions (often of a paranoid or persecutory nature), psychomotor disturbances (excitement or stupor), and an abnormal affect, which may range from intense fear to ecstasy. The sensorium is usually clear but some degree of clouding of consciousness, though not severe confusion, may be present.

Alcoholic:
o hallucinosis
o jealousy
o paranoia
o psychosis NOS
Texti: Vantar þýðingu

F18.6
Minnistapsheilkenni af völdum notkunar rokgjarnra leysiefna
Mental and behavioural disorders due to use of volatile solvents - Amnesic syndrome
C1
Excludes: nonalcoholic Korsakov's psychosis or syndrome (F04)
Útilokar: Korsakoffsheilkenni, ekki af völdum alkóhóls (F04)

Text: A syndrome associated with chronic prominent impairment of recent and remote memory. Immediate recall is usually preserved and recent memory is characteristically more disturbed than remote memory. Disturbances of time sense and ordering of events are usually evident, as are difficulties in learning new material. Confabulation may be marked but is not invariably present. Other cognitive functions are usually relatively well preserved and amnesic defects are out of proportion to other disturbances.

Amnestic disorder, alcohol- or drug-induced
Korsakov's psychosis or syndrome, alcohol- or other psychoactive substance-induced or unspecified
Texti: Vantar þýðingu

F18.7
Geðrofshreytur og síðkomið geðrof af völdum notkunar rokgjarnra leysiefna
Mental and behavioural disorders due to use of volatile solvents - Residual and late-onset psychotic disorder
C1
Excludes: alcohol- or psychoactive substance-induced:
o Korsakov's syndrome (F10-F19 with common fourth character .6)
o psychotic state (F10-F19 with common fourth character .5)
Útilokar: af völdum alkóhóls eða geðvirkra efna:
o Korsakoffsheilkenni (F10-19 með sameiginlegan fjórða staf .6)
o geðrofsástand (F10-F19 með sameiginlegan fjórða staf .5)

Text: A disorder in which alcohol- or psychoactive substance-induced changes of cognition, affect, personality, or behaviour persist beyond the period during which a direct psychoactive substance-related effect might reasonably be assumed to be operating. Onset of the disorder should be directly related to the use of the psychoactive substance. Cases in which initial onset of the state occurs later than episode(s) of such substance use should be coded here only where clear and strong evidence is available to attribute the state to the residual effect of the psychoactive substance. Flashbacks may be distinguished from psychotic state partly by their episodic nature, frequently of very short duration, and by their duplication of previous alcohol- or other psychoactive substance-related experiences.

Alcoholic dementia NOS
Chronic alcoholic brain syndrome
Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
Flashbacks
Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
Posthallucinogen perception disorder
Residual:
o affective disorder
o disorder of personality and behaviour
Texti: Vantar þýðingu

F18.8
Aðrar geð- og atferlisraskanir af völdum notkunar rokgjarnra leysiefna
Mental and behavioural disorders due to use of volatile solvents - Other mental and behavioural disorders
C1

F18.9
Ótilgreind geð- og atferlisröskun af völdum notkunar rokgjarnra leysiefna
Mental and behavioural disorders due to use of volatile solvents - Unspecified mental and behavioural disorder
C1

F19 yfirlit
Geð- og atferlisraskanir af völdum notkunar margra lyfja og notkunar annarra geðvirkra efna
Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances
H1
Includes: misuse of drugs NOS
Innifelur: misnotkunar lyfja e.n.t.
Text: This category should be used when two or more psychoactive substances are known to be involved, but it is impossible to assess which substance is contributing most to the disorders. It should also be used when the exact identity of some or even all the psychoactive substances being used is uncertain or unknown, since many multiple drug users themselves often do not know the details of what they are taking.

Texti: Vantar þýðingu

F19.0
Bráð víma af völdum notkunar margra lyfja og notkunar annarra geðvirkra efna
Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances - Acute intoxication
C1
Excludes: intoxication meaning poisoning (T36-T50)
Útilokar: víma í merkingunni eitrun (T36-T50)

Text: A condition that follows the administration of a psychoactive substance resulting in disturbances in level of consciousness, cognition, perception, affect or behaviour, or other psycho-physiological functions and responses. The disturbances are directly related to the acute pharmacological effects of the substance and resolve with time, with complete recovery, except where tissue damage or other complications have arisen. Complications may include trauma, inhalation of vomitus, delirium, coma, convulsions, and other medical complications. The nature of these complications depends on the pharmacological class of substance and mode of administration.

Acute drunkenness in alcoholism
'Bad trips' (drugs)
Drunkenness NOS
Pathological intoxication
Trance and possession disorders in psychoactive substance intoxication
Texti: Vantar þýðingu

F19.1
Misnotkun lyfja
Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances - Harmful use
C1
Text: A pattern of psychoactive substance use that is causing damage to health. The damage may be physical (as in cases of hepatitis from the self-administration of injected psychoactive substances) or mental (e.g. episodes of depressive disorder secondary to heavy consumption of alcohol).

Psychoactive substance abuse
Texti: Vantar þýðingu

F19.2
Lyfjafíkn
Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances - Dependence syndrome
C1
Text: A cluster of behavioural, cognitive, and physiological phenomena that develop after repeated substance use and that typically include a strong desire to take the drug, difficulties in controlling its use, persisting in its use despite harmful consequences, a higher priority given to drug use than to other activities and obligations, increased tolerance, and sometimes a physical withdrawal state.

The dependence syndrome may be present for a specific psychoactive substance (e.g. tobacco, alcohol, or diazepam), for a class of substances (e.g. opioid drugs), or for a wider range of pharmacologically different psychoactive substances.

Chronic alcoholism
Dipsomania
Drug addiction
Texti: Vantar þýðingu

F19.3
Fráhvarfsástand af völdum notkunar margra lyfja og notkunar annarra geðvirkra efna
Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances - Withdrawal state
C1
Text: A group of symptoms of variable clustering and severity occurring on absolute or relative withdrawal of a psychoactive substance after persistent use of that substance. The onset and course of the withdrawal state are time-limited and are related to the type of psychoactive substance and dose being used immediately before cessation or reduction of use. The withdrawal state may be complicated by convulsions.

Texti: Vantar þýðingu

F19.4
Fráhvarfsástand með óráði af völdum notkunar margra lyfja og notkunar annarra geðvirkra efna
Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances - Withdrawal state with delirium
C1
Text: A condition where the withdrawal state as defined in the common fourth character .3 is complicated by delirium as defined in F05.-. Convulsions may also occur. When organic factors are also considered to play a role in the etiology, the condition should be classified to F05.8.

Delirium tremens (alcohol-induced)
Texti: Vantar þýðingu

F19.5
Geðrof af völdum notkunar margra lyfja og notkunar annarra geðvirkra efna
Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances -
C1
Excludes: alcohol- or other psychoactive substance-induced residual and late-onset psychotic disorder (F10-F19 with common fourth character .7)
Útilokar: geðrofshreytur og síðkomið geðrof af völdum alkóhóls eða annars geðvirks efnis (F10-F19 með sameiginlegan fjórða staf .7)

Text: geðrofshreytur og síðkomið geðrof af völdum alkóhóls eða annars geðvirks efnis (F10-F19 með sameiginlegan fjórða staf .7)
A cluster of psychotic phenomena that occur during or following psychoactive substance use but that are not explained on the basis of acute intoxication alone and do not form part of a withdrawal state. The disorder is characterized by hallucinations (typically auditory, but often in more than one sensory modality), perceptual distortions, delusions (often of a paranoid or persecutory nature), psychomotor disturbances (excitement or stupor), and an abnormal affect, which may range from intense fear to ecstasy. The sensorium is usually clear but some degree of clouding of consciousness, though not severe confusion, may be present.

Alcoholic:
o hallucinosis
o jealousy
o paranoia
o psychosis NOS
Texti: Vantar þýðingu

F19.6
Minnistapsheilkenni af völdum notkunar margra lyfja og notkunar annarra geðvirkra efna
Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances - Amnesic syndrome
C1
Excludes: nonalcoholic Korsakov's psychosis or syndrome (F04)
Útilokar: Korsakoffsheilkenni, ekki af völdum alkóhóls (F04)

Text: A syndrome associated with chronic prominent impairment of recent and remote memory. Immediate recall is usually preserved and recent memory is characteristically more disturbed than remote memory. Disturbances of time sense and ordering of events are usually evident, as are difficulties in learning new material. Confabulation may be marked but is not invariably present. Other cognitive functions are usually relatively well preserved and amnesic defects are out of proportion to other disturbances.

Amnestic disorder, alcohol- or drug-induced
Korsakov's psychosis or syndrome, alcohol- or other psychoactive substance-induced or unspecified
Texti: Vantar þýðingu

F19.7
Geðrofshreytur og síðkomið geðrof af völdum notkunar margra lyfja og notkunar annarra geðvirkra efna
Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances - Residual and late-onset psychotic disorder
C1
Excludes: alcohol- or psychoactive substance-induced:
o Korsakov's syndrome (F10-F19 with common fourth character .6)
o psychotic state (F10-F19 with common fourth character .5)
Útilokar: af völdum alkóhóls eða geðvirkra efna:
o Korsakoffsheilkenni (F10-19 með sameiginlegan fjórða staf .6)
o geðrofsástand (F10-F19 með sameiginlegan fjórða staf .5)

Text: A disorder in which alcohol- or psychoactive substance-induced changes of cognition, affect, personality, or behaviour persist beyond the period during which a direct psychoactive substance-related effect might reasonably be assumed to be operating. Onset of the disorder should be directly related to the use of the psychoactive substance. Cases in which initial onset of the state occurs later than episode(s) of such substance use should be coded here only where clear and strong evidence is available to attribute the state to the residual effect of the psychoactive substance. Flashbacks may be distinguished from psychotic state partly by their episodic nature, frequently of very short duration, and by their duplication of previous alcohol- or other psychoactive substance-related experiences.

Alcoholic dementia NOS
Chronic alcoholic brain syndrome
Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
Flashbacks
Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
Posthallucinogen perception disorder
Residual:
o affective disorder
o disorder of personality and behaviour
Texti: Vantar þýðingu

F19.8
Aðrar geð- og atferlisraskanir af völdum notkunar margra lyfja og notkunar annarra geðvirkra efna
Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances - Other mental and behavioural disorders
C1

F19.9
Ótilgreind geð- og atferlisröskun af völdum notkunar margra lyfja og notkunar annarra geðvirkra efna
Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances - Unspecified mental and behavioural disorder
C1

F20 yfirlit
Geðklofi
Schizophrenia
H1
Excludes: schizophrenia:
o acute (undifferentiated) (F23.2)
o cyclic (F25.2)
schizophrenic reaction (F23.2)
schizotypal disorder (F21)
Útilokar: schizophrenia:
o acute (undifferentiated) (F23.2)
o cyclic (F25.2)
schizophrenic reaction (F23.2)
schizotypal disorder (F21)
Text: The schizophrenic disorders are characterized in general by fundamental and characteristic distortions of thinking and perception, and affects that are inappropriate or blunted. Clear consciousness and intellectual capacity are usually maintained although certain cognitive deficits may evolve in the course of time. The most important psychopathological phenomena include thought echo; thought insertion or withdrawal; thought broadcasting; delusional perception and delusions of control; influence or passivity; hallucinatory voices commenting or discussing the patient in the third person; thought disorders and negative symptoms.

The course of schizophrenic disorders can be either continuous, or episodic with progressive or stable deficit, or there can be one or more episodes with complete or incomplete remission. The diagnosis of schizophrenia should not be made in the presence of extensive depressive or manic symptoms unless it is clear that schizophrenic symptoms antedate the affective disturbance. Nor should schizophrenia be diagnosed in the presence of overt brain disease or during states of drug intoxication or withdrawal. Similar disorders developing in the presence of epilepsy or other brain disease should be classified under F06.2, and those induced by psychoactive substances under F10-F19 with common fourth character .5.
Texti: Vatnar þýðingu

F20.0
Aðsóknargeðklofi
Paranoid schizophrenia
C1
Excludes: involutional paranoid state (F22.8)
paranoia (F22.0)
Útilokar: hnignunaraðsóknarástand (F22.8)
aðsókn (F22.0)
Text: Paranoid schizophrenia is dominated by relatively stable, often paranoid delusions, usually accompanied by hallucinations, particularly of the auditory variety, and perceptual disturbances. Disturbances of affect, volition and speech, and catatonic symptoms, are either absent or relatively inconspicuous.
Paraphrenic schizophrenia
Texti: Vantar þýðingu

F20.1
Óreiðugeðklofi
Hebephrenic schizophrenia
C1
Text: A form of schizophrenia in which affective changes are prominent, delusions and hallucinations fleeting and fragmentary, behaviour irresponsible and unpredictable, and mannerisms common. The mood is shallow and inappropriate, thought is disorganized, and speech is incoherent. There is a tendency to social isolation. Usually the prognosis is poor because of the rapid development of 'negative' symptoms, particularly flattening of affect and loss of volition. Hebephrenia should normally be diagnosed only in adolescents or young adults.

Disorganized schizophrenia
Hebephrenia

Texti: Vantar þýðingu

F20.2
Stjarfageðklofi
Catatonic schizophrenia
C1
Text: Catatonic schizophrenia is dominated by prominent psychomotor disturbances that may alternate between extremes such as hyperkinesis and stupor, or automatic obedience and negativism. Constrained attitudes and postures may be maintained for long periods. Episodes of violent excitement may be a striking feature of the condition. The catatonic phenomena may be combined with a dream-like (oneiroid) state with vivid scenic hallucinations.

Catatonic stupor

Schizophrenic:
o catalepsy
o catatonia
o flexibilitas cerea
Texti: Catatonic schizophrenia is dominated by prominent psychomotor disturbances that may alternate between extremes such as hyperkinesis and stupor, or automatic obedience and negativism. Constrained attitudes and postures may be maintained for long periods. Episodes of violent excitement may be a striking feature of the condition. The catatonic phenomena may be combined with a dream-like (oneiroid) state with vivid scenic hallucinations.

Geðstjarfi
Geðklofa-
o dástjarfi
o stjarfi
o vaxmýkt
F20.3
Ósundurgreindur geðklofi
Undifferentiated schizophrenia
C1
Excludes: acute schizophrenia-like psychotic disorder (F23.2)
chronic undifferentiated schizophrenia (F20.5)
post-schizophrenic depression (F20.4)
Útilokar: brátt geðklofalíkt geðrof (F23.2)
langvinnan ósundurgreindan geðklofa (F20.5)
geðlægð eftir geðklofa (F20.4)
Text: Psychotic conditions meeting the general diagnostic criteria for schizophrenia but not conforming to any of the subtypes in F20.0-F20.2, or exhibiting the features of more than one of them without a clear predominance of a particular set of diagnostic characteristics.

Atypical schizophrenia
Texti: Vantar þýðingu

F20.4
Geðlægð eftir geðklofa
Post-schizophrenic depression
C1
Text: A depressive episode, which may be prolonged, arising in the aftermath of a schizophrenic illness. Some schizophrenic symptoms, either 'positive' or 'negative', must still be present but they no longer dominate the clinical picture. These depressive states are associated with an increased risk of suicide. If the patient no longer has any schizophrenic symptoms, a depressive episode should be diagnosed (F32.-). If schizophrenic symptoms are still florid and prominent, the diagnosis should remain that of the appropriate schizophrenic subtype (F20.0-F20.3).

F20.5
Langvinnur ósundurgreindur geðklofi
Residual schizophrenia
C1
Text: A chronic stage in the development of a schizophrenic illness in which there has been a clear progression from an early stage to a later stage characterized by long-term, though not necessarily irreversible, 'negative' symptoms, e.g. psychomotor slowing; underactivity; blunting of affect; passivity and lack of initiative; poverty of quantity or content of speech; poor nonverbal communication by facial expression, eye contact, voice modulation and posture; poor self-care and social performance.

Chronic undifferentiated schizophrenia
Restzustand (schizophrenic)
Schizophrenic residual state
Texti: A chronic stage in the development of a schizophrenic illness in which there has been a clear progression from an early stage to a later stage characterized by long-term, though not necessarily irreversible, 'negative' symptoms, e.g. psychomotor slowing; underactivity; blunting of affect; passivity and lack of initiative; poverty of quantity or content of speech; poor nonverbal communication by facial expression, eye contact, voice modulation and posture; poor self-care and social performance.

Chronic undifferentiated schizophrenia
Geðklofahreytur
F20.6
Einfaldur geðklofi
Simple schizophrenia
C1
Text: A disorder in which there is an insidious but progressive development of oddities of conduct, inability to meet the demands of society, and decline in total performance. The characteristic negative features of residual schizophrenia (e.g. blunting of affect and loss of volition) develop without being preceded by any overt psychotic symptoms.

Texti: Vantar þýðingu

F20.8
Annar geðklofi
Other schizophrenia
C1
Excludes: brief schizophreniform disorders (F23.2)
Útilokar: skammvinnar geðklofalíkar raskanir (F23.2)
Text: Cenesthopathic schizophrenia
Schizophreniform:
o disorder NOS
o psychosis NOS
Texti: Vanlíðunargeðklofi
Geðklofalík/-t:
o röskun e.n.t.
o geðrof e.n.t.
F20.9
Geðklofi, ótilgreindur
Schizophrenia, unspecified
C1

(F20-F29)
Geðklofi, geðklofagerðar- og hugvilluraskanir
Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders
H1
Text: This block brings together schizophrenia, as the most important member of the group, schizotypal disorder, persistent delusional disorders, and a larger group of acute and transient psychotic disorders. Schizoaffective disorders have been retained here in spite of their controversial nature.

Texti: Þessi undirkafli sameinar geðklofa, sem mikilvægasta meðlim hópsins, geðklofagerðarraskanir, varanlegar hugvilluraskanir og stærri hóp bráðs og skammvinns geðrofs. Geðhvarfaklofar eru hafðir hér með þrátt fyrir umdeilanlegt eðli þeirra.

F21 yfirlit
Geðklofagerðaröskun
Schizotypal disorder
C1
Excludes: Asperger's syndrome (F84.5)
schizoid personality disorder (F60.1)
Útilokar: Aspergersheilkenni (F84.5)
geðklofalíka persónuröskun (F60.1)
Text: A disorder characterized by eccentric behaviour and anomalies of thinking and affect which resemble those seen in schizophrenia, though no definite and characteristic schizophrenic anomalies occur at any stage. The symptoms may include a cold or inappropriate affect; anhedonia; odd or eccentric behaviour; a tendency to social withdrawal; paranoid or bizarre ideas not amounting to true delusions; obsessive ruminations; thought disorder and perceptual disturbances; occasional transient quasi-psychotic episodes with intense illusions, auditory or other hallucinations, and delusion-like ideas, usually occurring without external provocation. There is no definite onset and evolution and course are usually those of a personality disorder.

Latent schizophrenic reaction
Schizophrenia:
o borderline
o latent
o prepsychotic
o prodromal
o pseudoneurotic
o pseudopsychopathic
Schizotypal personality disorder
Texti: A disorder characterized by eccentric behaviour and anomalies of thinking and affect which resemble those seen in schizophrenia, though no definite and characteristic schizophrenic anomalies occur at any stage. The symptoms may include a cold or inappropriate affect; anhedonia; odd or eccentric behaviour; a tendency to social withdrawal; paranoid or bizarre ideas not amounting to true delusions; obsessive ruminations; thought disorder and perceptual disturbances; occasional transient quasi-psychotic episodes with intense illusions, auditory or other hallucinations, and delusion-like ideas, usually occurring without external provocation. There is no definite onset and evolution and course are usually those of a personality disorder.

Dulin geðklofasvörun
Geðklofi:
o marka-
o dulinn
o forgeðrofs-
o fyrirboða-
o sýndarhugröskunar-
o sýndargeðvillu-
Geðklofagerð persónuröskunar

F22 yfirlit
Varanleg hugvilluröskun
Persistent delusional disorders
H1
Text: Includes a variety of disorders in which long-standing delusions constitute the only, or the most conspicuous, clinical characteristic and which cannot be classified as organic, schizophrenic or affective. Delusional disorders that have lasted for less than a few months should be classified, at least temporarily, under F23.-.

Texti: vantar þýðingu
F22.0
Hugvilluröskun
Delusional disorder
H1
Excludes: paranoid:
o personality disorder (F60.0)
o psychosis, psychogenic (F23.3)
o reaction (F23.3)
o schizophrenia (F20.0)
Útilokar: aðsóknar-
o persónuröskun (F60.0)
o geðrof, sálrænt (F23.3)
o svörun (F23.3)
o geðklofa (F20.0)
Text: A disorder characterized by the development either of a single delusion or of a set of related delusions that are usually persistent and sometimes lifelong. The content of the delusion or delusions is very variable. Clear and persistent auditory hallucinations (voices), schizophrenic symptoms such as delusions of control and marked blunting of affect, and definite evidence of brain disease are all incompatible with this diagnosis. However, the presence of occasional or transitory auditory hallucinations, particularly in elderly patients, does not rule out this diagnosis, provided that they are not typically schizophrenic and form only a small part of the overall clinical picture.
Paranoia
Paranoid:
o psychosis
o state
Paraphrenia (late)
Sensitiver Beziehungswahn
Texti: A disorder characterized by the development either of a single delusion or of a set of related delusions that are usually persistent and sometimes lifelong. The content of the delusion or delusions is very variable. Clear and persistent auditory hallucinations (voices), schizophrenic symptoms such as delusions of control and marked blunting of affect, and definite evidence of brain disease are all incompatible with this diagnosis. However, the presence of occasional or transitory auditory hallucinations, particularly in elderly patients, does not rule out this diagnosis, provided that they are not typically schizophrenic and form only a small part of the overall clinical picture.
Aðsókn
Aðsóknar-
o geðrof
o ástand
Aðsóknarástand (síðkomið)
Viðkvæmnisaðsóknarröskun
F22.8
Aðrar varanlegar hugvilluraskanir
Other persistent delusional disorders
C1
Text: Disorders in which the delusion or delusions are accompanied by persistent hallucinatory voices or by schizophrenic symptoms that do not justify a diagnosis of schizophrenia (F20.-).
Delusional dysmorphophobia
Involutional paranoid state
Paranoia querulans
Texti: Disorders in which the delusion or delusions are accompanied by persistent hallucinatory voices or by schizophrenic symptoms that do not justify a diagnosis of schizophrenia (F20.-).
Hugvilluvansköpunarfælni
Hnignunaraðsóknarástand
Nölduraðsókn
F22.9
Varanleg hugvilluröskun, ótilgreind
Persistent delusional disorder, unspecified
C1

F23 yfirlit
Bráð og skammvinn geðrof
Acute and transient psychotic disorders
H1
Text: A heterogeneous group of disorders characterized by the acute onset of psychotic symptoms such as delusions, hallucinations, and perceptual disturbances, and by the severe disruption of ordinary behaviour. Acute onset is defined as a crescendo development of a clearly abnormal clinical picture in about two weeks or less. For these disorders there is no evidence of organic causation. Perplexity and puzzlement are often present but disorientation for time, place and person is not persistent or severe enough to justify a diagnosis of organically caused delirium (F05.-). Complete recovery usually occurs within a few months, often within a few weeks or even days. If the disorder persists, a change in classification will be necessary. The disorder may or may not be associated with acute stress, defined as usually stressful events preceding the onset by one to two weeks.

Texti: Vantar þýðingu

F23.0
Brátt margbreytilegt geðrof án geðklofaeinkenna
Acute polymorphic psychotic disorder without symptoms of schizophrenia
C1
Text: An acute psychotic disorder in which hallucinations, delusions or perceptual disturbances are obvious but markedly variable, changing from day to day or even from hour to hour. Emotional turmoil with intense transient feelings of happiness or ecstasy, or anxiety and irritability, is also frequently present. The polymorphism and instability are characteristic for the overall clinical picture and the psychotic features do not justify a diagnosis of schizophrenia (F20.-). These disorders often have an abrupt onset, developing rapidly within a few days, and they frequently show a rapid resolution of symptoms with no recurrence. If the symptoms persist the diagnosis should be changed to persistent delusional disorder (F22.-).
Bouffée délirante without symptoms of schizophrenia or unspecified
Cycloid psychosis without symptoms of schizophrenia or unspecified
Texti: An acute psychotic disorder in which hallucinations, delusions or perceptual disturbances are obvious but markedly variable, changing from day to day or even from hour to hour. Emotional turmoil with intense transient feelings of happiness or ecstasy, or anxiety and irritability, is also frequently present. The polymorphism and instability are characteristic for the overall clinical picture and the psychotic features do not justify a diagnosis of schizophrenia (F20.-). These disorders often have an abrupt onset, developing rapidly within a few days, and they frequently show a rapid resolution of symptoms with no recurrence. If the symptoms persist the diagnosis should be changed to persistent delusional disorder (F22.-).
Óráðsköst án geðklofaeinkenna eða ótilgreind
Hringlyndisgeðrof án geðklofaeinkenna eða ótilgreint
F23.1
Brátt margbreytilegt geðrof með geðklofaeinkennum
Acute polymorphic psychotic disorder with symptoms of schizophrenia
C1
Text: An acute psychotic disorder in which the polymorphic and unstable clinical picture is present, as described in F23.0; despite this instability, however, some symptoms typical of schizophrenia are also in evidence for the majority of the time. If the schizophrenic symptoms persist the diagnosis should be changed to schizophrenia (F20.-).
Bouffée délirante with symptoms of schizophrenia
Cycloid psychosis with symptoms of schizophrenia
Texti: An acute psychotic disorder in which the polymorphic and unstable clinical picture is present, as described in F23.0; despite this instability, however, some symptoms typical of schizophrenia are also in evidence for the majority of the time. If the schizophrenic symptoms persist the diagnosis should be changed to schizophrenia (F20.-).
Óráðsköst með geðklofaeinkennum
Hringlyndisgeðrof með geðklofaeinkennum
F23.2
Brátt geðklofalíkt geðrof
Acute schizophrenia-like psychotic disorder
C1
Excludes: organic delusional [schizophrenia-like] disorder (F06.2)
schizophreniform disorders NOS (F20.8)
Útilokar: vefræna hugvilluröskun [geðklofalíka] (F06.2)
geðklofalíkar raskanir e.n.t. (F20.8)
Text: An acute psychotic disorder in which the psychotic symptoms are comparatively stable and justify a diagnosis of schizophrenia, but have lasted for less than about one month; the polymorphic unstable features, as described in F23.0, are absent. If the schizophrenic symptoms persist the diagnosis should be changed to schizophrenia (F20.-).

Acute (undifferentiated) schizophrenia
Brief schizophreniform:
o disorder
o psychosis
Oneirophrenia
Schizophrenic reaction
Texti: An acute psychotic disorder in which the psychotic symptoms are comparatively stable and justify a diagnosis of schizophrenia, but have lasted for less than about one month; the polymorphic unstable features, as described in F23.0, are absent. If the schizophrenic symptoms persist the diagnosis should be changed to schizophrenia (F20.-).

Bráður (ósundurgreindur) geðklofi
Skammvinn/-t geðklofalík/-t
o röskun
o geðrof
Geðklofalíkt geðrof með truflaðri meðvitund
Geðklofasvörun
F23.3
Önnur bráð geðrof, einkum með hugvillu
Other acute predominantly delusional psychotic disorders
C1
Text: Acute psychotic disorders in which comparatively stable delusions or hallucinations are the main clinical features, but do not justify a diagnosis of schizophrenia (F20.-). If the delusions persist the diagnosis should be changed to persistent delusional disorder (F22.-).
Paranoid reaction
Psychogenic paranoid psychosis
Texti: Acute psychotic disorders in which comparatively stable delusions or hallucinations are the main clinical features, but do not justify a diagnosis of schizophrenia (F20.-). If the delusions persist the diagnosis should be changed to persistent delusional disorder (F22.-).
Aðsóknarsvörun
Sálrænt aðsóknargeðrof
F23.8
Önnur bráð og skammvinn geðrof
Other acute and transient psychotic disorders
C1
Text: Any other specified acute psychotic disorders for which there is no evidence of organic causation and which do not justify classification to F23.0-F23.3.

Texti: Vantar þýðingu

F23.9
Brátt og skammvinnt geðrof, ótilgreint
Acute and transient psychotic disorder, unspecified
C1
Text: Brief reactive psychosis NOS
Reactive psychosis
Texti: Skammvinnt svörunargeðrof e.n.t.
Svörunargeðrof

F24 yfirlit
Framkölluð hugvilluröskun
Induced delusional disorder
C1
Text: A delusional disorder shared by two or more people with close emotional links. Only one of the people suffers from a genuine psychotic disorder; the delusions are induced in the other(s) and usually disappear when the people are separated.
Folie à deux
Induced:
o paranoid disorder
o psychotic disorder
Texti: A delusional disorder shared by two or more people with close emotional links. Only one of the people suffers from a genuine psychotic disorder; the delusions are induced in the other(s) and usually disappear when the people are separated.
Tvenndarbrjál
Framkölluð/-kallað:
o aðsóknarröskun
o geðrof

F25 yfirlit
Geðhvarfaklofar
Schizoaffective disorders
H1
Text: Episodic disorders in which both affective and schizophrenic symptoms are prominent but which do not justify a diagnosis of either schizophrenia or depressive or manic episodes. Other conditions in which affective symptoms are superimposed on a pre-existing schizophrenic illness, or co-exist or alternate with persistent delusional disorders of other kinds, are classified under F20-F29. Mood-incongruent psychotic symptoms in affective disorders do not justify a diagnosis of schizoaffective disorder.

Texti: Vantar þýðingu

F25.0
Geðhvarfaklofi geðhæðargerðar
Schizoaffective disorder, manic type
C1
Text: A disorder in which both schizophrenic and manic symptoms are prominent so that the episode of illness does not justify a diagnosis of either schizophrenia or a manic episode. This category should be used for both a single episode and a recurrent disorder in which the majority of episodes are schizoaffective, manic type.
Schizoaffective psychosis, manic type
Schizophreniform psychosis, manic type
Texti: A disorder in which both schizophrenic and manic symptoms are prominent so that the episode of illness does not justify a diagnosis of either schizophrenia or a manic episode. This category should be used for both a single episode and a recurrent disorder in which the majority of episodes are schizoaffective, manic type.
Geðhvarfageðrof geðhæðargerðar
Geðklofalíkt geðrof geðhæðargerðar
F25.1
Geðhvarfaklofi geðlægðargerðar
Schizoaffective disorder, depressive type
C1
Text: A disorder in which both schizophrenic and depressive symptoms are prominent so that the episode of illness does not justify a diagnosis of either schizophrenia or a depressive episode. This category should be used for both a single episode and a recurrent disorder in which the majority of episodes are schizoaffective, depressive type.
Schizoaffective psychosis, depressive type
Schizophreniform psychosis, depressive type
Texti: A disorder in which both schizophrenic and depressive symptoms are prominent so that the episode of illness does not justify a diagnosis of either schizophrenia or a depressive episode. This category should be used for both a single episode and a recurrent disorder in which the majority of episodes are schizoaffective, depressive type.
Geðhvarfageðrof geðlægðargerðar
Geðklofalíkt geðrof geðlægðargerðar
F25.2
Geðhvarfaklofi blandinnar gerðar
Schizoaffective disorder, mixed type
C1
Text: Cyclic schizophrenia
Mixed schizophrenic and affective psychosis
Texti: Lotugeðklofi
Blandað geðklofa- og lyndisgeðrof
F25.8
Aðrir geðhvarfaklofar
Other schizoaffective disorders
C1

F25.9
Geðhvarfaklofi, ótilgreindur
Schizoaffective disorder, unspecified
C1
Text: Schizoaffective psychosis NOS
Texti: Geðhvarfageðrof e.n.t.
F28
Önnur óvefræn geðrof
Other nonorganic psychotic disorders
C1
Text: Delusional or hallucinatory disorders that do not justify a diagnosis of schizophrenia (F20.-), persistent delusional disorders (F22.-), acute and transient psychotic disorders (F23.-), psychotic types of manic episode (F30.2), or severe depressive episode (F32.3).
Chronic hallucinatory psychosis
Texti: Hugvillu- og ofskynjunarraskanir sem ekki falla undir sjúkdómsgreiningarnar geðklofi (F20.-), varanleg hugvilluröskun (F22.-), bráð og skammvinn geðrof (F23.-), geðhæð með geðrofseinkennum (F30.2) eða alvarleg geðlægðarlota með geðrofseinkennum (F32.3).
Langvinnt ofskynjunargeðrof

F29 yfirlit
Ótilgreint óvefrænt geðrof
Unspecified nonorganic psychosis
C1
Excludes: mental disorder NOS (F99)
organic or symptomatic psychosis NOS (F09)
Útilokar: geðröskun e.n.t. (F99)
vefrænt eða meinvakið geðrof e.n.t. (F09)
Text: Psychosis NOS
Texti: Geðrof e.n.t.

F30 yfirlit
Geðhæðarlota
Manic episode
H1
Includes: bipolar disorder, single manic episode
Innifelur: tvíhverfrar geðröskunar, stakrar geðhæðarlotu
Text: All the subdivisions of this category should be used only for a single episode. Hypomanic or manic episodes in individuals who have had one or more previous affective episodes (depressive, hypomanic, manic, or mixed) should be coded as bipolar affective disorder (F31.-).

Texti: Allar undirdeildir þessa flokks skal eingöngu nota fyrir staka lotu. Ólmhugar- eða geðhæðarlotur hjá einstaklingum með fyrri sögu um eina eða fleiri lyndislotur (geðlægðar, ólmhugar, eða blandaða) skulu kóðaðar sem tvíhverf lyndisröskun (F31.-).

F30.0
Ólmhugur
Hypomania
C1
Text: A disorder characterized by a persistent mild elevation of mood, increased energy and activity, and usually marked feelings of well-being and both physical and mental efficiency. Increased sociability, talkativeness, over-familiarity, increased sexual energy, and a decreased need for sleep are often present but not to the extent that they lead to severe disruption of work or result in social rejection. Irritability, conceit, and boorish behaviour may take the place of the more usual euphoric sociability. The disturbances of mood and behaviour are not accompanied by hallucinations or delusions.

Texti: Vantar þýðingu
F30.1
Geðhæð án geðrofseinkenna
Mania without psychotic symptoms
C1
Text: Mood is elevated out of keeping with the patient's circumstances and may vary from carefree joviality to almost uncontrollable excitement. Elation is accompanied by increased energy, resulting in overactivity, pressure of speech, and a decreased need for sleep. Attention cannot be sustained, and there is often marked distractibility. Self-esteem is often inflated with grandiose ideas and overconfidence. Loss of normal social inhibitions may result in behaviour that is reckless, foolhardy, or inappropriate to the circumstances, and out of character.

Texti: Vantar þýðingu

F30.2
Geðhæð með geðrofseinkennum
Mania with psychotic symptoms
C1
Text: In addition to the clinical picture described in F30.1, delusions (usually grandiose) or hallucinations (usually of voices speaking directly to the patient) are present, or the excitement, excessive motor activity, and flight of ideas are so extreme that the subject is incomprehensible or inaccessible to ordinary communication.
Mania with:
o mood-congruent psychotic symptoms
o mood-incongruent psychotic symptoms
Manic stupor
Texti: In addition to the clinical picture described in F30.1, delusions (usually grandiose) or hallucinations (usually of voices speaking directly to the patient) are present, or the excitement, excessive motor activity, and flight of ideas are so extreme that the subject is incomprehensible or inaccessible to ordinary communication.
Geðhæð með:
o lyndissamræmdum geðrofseinkennum
o lyndisósamræmdum geðrofseinkennum
Geðhæðarstjarfi
F30.8
Aðrar geðhæðarlotur
Other manic episodes
C1

F30.9
Geðhæðarlota, ótilgreind
Manic episode, unspecified
C1
Text: Mania NOS
Texti: Geðhæð e.n.t.
(F30-F39)
Lyndisraskanir
Mood [affective] disorders
H1
Text: This block contains disorders in which the fundamental disturbance is a change in affect or mood to depression (with or without associated anxiety) or to elation. The mood change is usually accompanied by a change in the overall level of activity; most of the other symptoms are either secondary to, or easily understood in the context of, the change in mood and activity. Most of these disorders tend to be recurrent and the onset of individual episodes can often be related to stressful events or situations.

Texti: Þessi undirkafli inniheldur raskanir þar sem aðaltruflunin er lyndisbreyting til geðlægðar (með eða án kvíða) eða til kæti. Lyndisbreytingunni fylgir venjulega breyting á virkni; flest önnur einkenni eru annaðhvort afleiðing eða auðskiljanleg í samhengi breytingarinnar á lyndi og virkni. Flestar þessara raskana hneigjast til endurtekninga og upphaf einstakra lotna má oft tengja streituvaldandi atburðum eða aðstæðum.

F31 yfirlit
Tvíhverf lyndisröskun
Bipolar affective disorder
H1
Excludes: bipolar disorder, single manic episode (F30.-)
cyclothymia (F34.0)
Útilokar: tvíhverfa geðröskun, staka geðhæðarlotu (F30.-)
hringlyndi (F34.0)
Includes: manic-depressive:
o illness
o psychosis
o reaction
Innifelur: geðhvarfa-
o sýki
o geðrofs
o svörunar
Text: A disorder characterized by two or more episodes in which the patient's mood and activity levels are significantly disturbed, this disturbance consisting on some occasions of an elevation of mood and increased energy and activity (hypomania or mania) and on others of a lowering of mood and decreased energy and activity (depression). Repeated episodes of hypomania or mania only are classified as bipolar.

Texti: Vantar þýðingu

F31.0
Tvíhverf lyndisröskun, yfirstandandi lota ólmhugur
Bipolar affective disorder, current episode hypomanic
C1
Text: The patient is currently hypomanic, and has had at least one other affective episode (hypomanic, manic, depressive, or mixed) in the past.

Texti: Núverandi ástand sjúklings er ólmhugur og sjúklingur hefur a.m.k. einu sinni áður haft lyndislotu (ólmhugar, geðhæðar, geðlægðar eða blandaða).

F31.1
Tvíhverf lyndisröskun, yfirstandandi lota geðhæð án geðrofseinkenna
Bipolar affective disorder, current episode manic without psychotic symptoms
C1
Text: The patient is currently manic, without psychotic symptoms (as in F30.1), and has had at least one other affective episode (hypomanic, manic, depressive, or mixed) in the past.

Texti: Núverandi ástand sjúklings er geðhæð án geðrofseinkenna (eins og í F30.1) og sjúklingur hefur a.m.k. einu sinni áður haft lyndislotu (ólmhugar, geðhæðar, geðlægðar eða blandaða).
F31.2
Tvíhverf lyndisröskun, yfirstandandi lota geðhæð með geðrofseinkennum
Bipolar affective disorder, current episode manic with psychotic symptoms
C1
Text: The patient is currently manic, with psychotic symptoms (as in F30.2), and has had at least one other affective episode (hypomanic, manic, depressive, or mixed) in the past.

Texti: Núverandi ástand sjúklings er geðhæð með geðrofseinkennum (eins og í F30.2) og sjúklingur hefur a.m.k. einu sinni áður haft lyndislotu (ólmhugar, geðhæðar, geðlægðar eða blandaða).

F31.3
Tvíhverf lyndisröskun, yfirstandandi lota væg eða meðaldjúp geðlægð
Bipolar affective disorder, current episode mild or moderate depression
C1
Text: The patient is currently depressed, as in a depressive episode of either mild or moderate severity (F32.0 or F32.1), and has had at least one authenticated hypomanic, manic, or mixed affective episode in the past.

Texti: Núverandi ástand sjúklings er geðlægð, eins og í vægri eða miðlungs geðlægðarlotu (F32.0 eða F32.1) og sjúklingur hefur a.m.k. einu sinni áður haft staðfesta ólmhugar-, geðhæðar-, eða blandaða lyndislotu.

F31.4
Tvíhverf lyndisröskun, yfirstandandi lota alvarleg geðlægð án geðrofseinkenna
Bipolar affective disorder, current episode severe depression without psychotic symptoms
C1
Text: The patient is currently depressed, as in severe depressive episode without psychotic symptoms (F32.2), and has had at least one authenticated hypomanic, manic, or mixed affective episode in the past.

Texti: Núverandi ástand sjúklings er geðlægð, eins og í alvarlegri geðlægðarlotu án geðrofseinkenna (F32.2) og sjúklingur hefur a.m.k. einu sinni áður haft staðfesta ólmhugar-, geðhæðar-, eða blandaða lyndislotu.

F31.5
Tvíhverf lyndisröskun, yfirstandandi lota alvarleg geðlægð með geðrofseinkennum
Bipolar affective disorder, current episode severe depression with psychotic symptoms
C1
Text: The patient is currently depressed, as in severe depressive episode with psychotic symptoms (F32.3), and has had at least one authenticated hypomanic, manic, or mixed affective episode in the past.

Texti: Núverandi ástand sjúklings er geðlægð, eins og í alvarlegri geðlægðarlotu með geðrofseinkennum (F32.3) og sjúklingur hefur a.m.k. einu sinni áður haft staðfesta ólmhugar-, geðhæðar-, eða blandaða lyndislotu.

F31.6
Tvíhverf lyndisröskun, yfirstandandi lota blandin
Bipolar affective disorder, current episode mixed
C1
Excludes: single mixed affective episode (F38.0)
Útilokar: staka blandna lyndislotu (F38.0)
Text: The patient has had at least one authenticated hypomanic, manic, depressive, or mixed affective episode in the past, and currently exhibits either a mixture or a rapid alteration of manic and depressive symptoms.

Texti: Vantar þýðingu

F31.7
Tvíhverf lyndisröskun, í sjúkdómshléi
Bipolar affective disorder, currently in remission
C1
Text: The patient has had at least one authenticated hypomanic, manic, or mixed affective episode in the past, and at least one other affective episode (hypomanic, manic, depressive, or mixed) in addition, but is not currently suffering from any significant mood disturbance, and has not done so for several months. Periods of remission during prophylactic treatment should be coded here.

Texti: Vantar þýðingu

F31.8
Aðrar tvíhverfar lyndisraskanir
Other bipolar affective disorders
C1
Text: Bipolar II disorder
Recurrent manic episodes NOS
Texti: Tvíhverf röskun II
Endurteknar geðhæðarlotur e.n.t.
F31.9
Tvíhverf lyndisröskun, ótilgreind
Bipolar affective disorder, unspecified
C1

F32 yfirlit
Geðlægðarlota
Depressive episode
H1
Excludes: adjustment disorder (F43.2)
recurrent depressive disorder (F33.-)
when associated with conduct disorders in F91.- (F92.0)
Útilokar: aðlögunarröskun (F43.2)
endurtekna geðlægðarröskun (F33.-)
í tengslum við hegðunarröskun í F91.- (F92.0)
Includes: single episodes of:
o depressive reaction
o psychogenic depression
o reactive depression
Innifelur: stakra lotna:
o geðlægðarsvörunar
o sálrænnar geðlægðar
o svörunargeðlægðar
Text: In typical mild, moderate, or severe depressive episodes, the patient suffers from lowering of mood, reduction of energy, and decrease in activity. Capacity for enjoyment, interest, and concentration is reduced, and marked tiredness after even minimum effort is common. Sleep is usually disturbed and appetite diminished. Self-esteem and self-confidence are almost always reduced and, even in the mild form, some ideas of guilt or worthlessness are often present. The lowered mood varies little from day to day, is unresponsive to circumstances and may be accompanied by so-called 'somatic' symptoms, such as loss of interest and pleasurable feelings, waking in the morning several hours before the usual time, depression worst in the morning, marked psychomotor retardation, agitation, loss of appetite, weight loss, and loss of libido. Depending upon the number and severity of the symptoms, a depressive episode may be specified as mild, moderate or severe.

Texti: Vantar þýðingu
F32.0
Væg geðlægðarlota
Mild depressive episode
C1
Text: Two or three of the above symptoms are usually present. The patient is usually distressed by these but will probably be able to continue with most activities.

Texti: Vantar þýðingu

F32.1
Miðlungs geðlægðarlota
Moderate depressive episode
C1
Text: Four or more of the above symptoms are usually present and the patient is likely to have great difficulty in continuing with ordinary activities.

Texti: Vantar þýðingu

F32.2
Alvarleg geðlægðarlota án geðrofseinkenna
Severe depressive episode without psychotic symptoms
C1
Text: An episode of depression in which several of the above symptoms are marked and distressing, typically loss of self-esteem and ideas of worthlessness or guilt. Suicidal thoughts and acts are common and a number of 'somatic' symptoms are usually present.
Agitated depression }
Major depression } single episode without psychotic symptoms
Vital depression }
Texti: An episode of depression in which several of the above symptoms are marked and distressing, typically loss of self-esteem and ideas of worthlessness or guilt. Suicidal thoughts and acts are common and a number of 'somatic' symptoms are usually present.
Óróageðlægð }
Djúp geðlægð } stök lota án geðrofseinkenna
Djúpstæð geðlægð }
F32.3
Alvarleg geðlægðarlota með geðrofseinkennum
Severe depressive episode with psychotic symptoms
C1
Text: An episode of depression as described in F32.2, but with the presence of hallucinations, delusions, psychomotor retardation, or stupor so severe that ordinary social activities are impossible; there may be danger to life from suicide, dehydration, or starvation. The hallucinations and delusions may or may not be mood-congruent.

Single episodes of:
o major depression with psychotic symptoms
o psychogenic depressive psychosis
o psychotic depression
o reactive depressive psychosis
Texti: An episode of depression as described in F32.2, but with the presence of hallucinations, delusions, psychomotor retardation, or stupor so severe that ordinary social activities are impossible; there may be danger to life from suicide, dehydration, or starvation. The hallucinations and delusions may or may not be mood-congruent.
Stakar lotur:
o djúprar geðlægðar með geðrofseinkennum
o sálræns geðlægðargeðrofs
o geðrofsgeðlægðar
o svörunargeðlægðargeðrofs
F32.8
Aðrar geðlægðarlotur
Other depressive episodes
C1
Text: Atypical depression
Single episodes of 'masked' depression NOS
Texti: Ódæmigerð geðlægð
Stök lota hulinnar geðlægðar e.n.t.
F32.9
Geðlægðarlota, ótilgreind
Depressive episode, unspecified
C1
Text: Depression NOS
Depressive disorder NOS
Texti: Geðlægð e.n.t.
Geðlægðarröskun e.n.t.

F33 yfirlit
Endurtekin geðlægðarröskun
Recurrent depressive disorder
H1
Excludes: recurrent brief depressive episodes (F38.1)
Útilokar: endurteknar skammvinnar geðlægðarlotur (F38.1)
Includes: recurrent episodes of:
o depressive reaction
o psychogenic depression
o reactive depression
seasonal depressive disorder
Innifelur: endurtekinna lotna:
o geðlægðarsvörunar
o sálrænnar geðlægðar
o svörunargeðlægðar
árstíðageðlægðarröskunar
Text: A disorder characterized by repeated episodes of depression as described for depressive episode (F32.-), without any history of independent episodes of mood elevation and increased energy (mania). There may, however, be brief episodes of mild mood elevation and overactivity (hypomania) immediately after a depressive episode, sometimes precipitated by antidepressant treatment. The more severe forms of recurrent depressive disorder (F33.2 and F33.3) have much in common with earlier concepts such as manic-depressive depression, melancholia, vital depression and endogenous depression. The first episode may occur at any age from childhood to old age, the onset may be either acute or insidious, and the duration varies from a few weeks to many months. The risk that a patient with recurrent depressive disorder will have an episode of mania never disappears completely, however many depressive episodes have been experienced. If such an episode does occur, the diagnosis should be changed to bipolar affective disorder (F31.-).

Texti: vantar þýðingu
F33.0
Endurtekin geðlægðarröskun, yfirstandandi lota væg
Recurrent depressive disorder, current episode mild
C1
Text: A disorder characterized by repeated episodes of depression, the current episode being mild, as in F32.0, and without any history of mania.

Texti: Vantar þýðingu

F33.1
Endurtekin geðlægðarröskun, yfirstandandi lota meðaldjúp
Recurrent depressive disorder, current episode moderate
C1
Text: A disorder characterized by repeated episodes of depression, the current episode being of moderate severity, as in F32.1, and without any history of mania.

Texti: Vatnar þýðingu

F33.2
Endurtekin geðlægðarröskun, yfirstandandi lota alvarleg án geðrofseinkenna
Recurrent depressive disorder, current episode severe without psychotic symptoms
C1
Text: A disorder characterized by repeated episodes of depression, the current episode being severe without psychotic symptoms, as in F32.2, and without any history of mania.
Endogenous depression without psychotic symptoms
Major depression, recurrent without psychotic symptoms
Manic-depressive psychosis, depressed type without psychotic symptoms
Vital depression, recurrent without psychotic symptoms
Texti: A disorder characterized by repeated episodes of depression, the current episode being severe without psychotic symptoms, as in F32.2, and without any history of mania.
Innlæg geðlægð án geðrofseinkenna
Djúp geðlægð, endurtekin án geðrofseinkenna
Geðhvarfageðrof, geðlægðargerðar án geðrofseinkenna
Djúpstæð geðlægð, endurtekin án geðrofseinkenna
F33.3
Endurtekin geðlægðarröskun, yfirstandandi lota alvarleg með geðrofseinkennum
Recurrent depressive disorder, current episode severe with psychotic symptoms
C1
Text: A disorder characterized by repeated episodes of depression, the current episode being severe with psychotic symptoms, as in F32.3, and with no previous episodes of mania.

Endogenous depression with psychotic symptoms
Manic-depressive psychosis, depressed type with psychotic symptoms
Recurrent severe episodes of:
o major depression with psychotic symptoms
o psychogenic depressive psychosis
o psychotic depression
o reactive depressive psychosis
Texti: A disorder characterized by repeated episodes of depression, the current episode being severe with psychotic symptoms, as in F32.3, and with no previous episodes of mania.
Innlæg geðlægð með geðrofseinkennum
Geðhvarfageðrof, geðlægðargerðar með geðrofseinkennum
Endurteknar alvarlegar lotur:
o djúprar geðlægðar með geðrofseinkennum
o sálræns geðlægðargeðrofs
o geðrofsgeðlægðar
o svörunargeðlægðargeðrofs
F33.4
Endurtekin geðlægðarröskun, í sjúkdómshléi
Recurrent depressive disorder, currently in remission
C1
Text: The patient has had two or more depressive episodes as described in F33.0-F33.3, in the past, but has been free from depressive symptoms for several months.

Texti: Vantar þýðingu

F33.8
Aðrar endurteknar geðlægðarraskanir
Other recurrent depressive disorders
C1

F33.9
Endurtekin geðlægðarröskun, ótilgreind
Recurrent depressive disorder, unspecified
C1
Text: Monopolar depression NOS
Texti: Einhverf geðlægð e.n.t.

F34 yfirlit
Varanlegar lyndisraskanir
Persistent mood [affective] disorders
H1
Text: Persistent and usually fluctuating disorders of mood in which the majority of the individual episodes are not sufficiently severe to warrant being described as hypomanic or mild depressive episodes. Because they last for many years, and sometimes for the greater part of the patient's adult life, they involve considerable distress and disability. In some instances, recurrent or single manic or depressive episodes may become superimposed on a persistent affective disorder.

Texti: Vantar þýðingu

F34.0
Hringlyndi
Cyclothymia
C1
Text: A persistent instability of mood involving numerous periods of depression and mild elation, none of which is sufficiently severe or prolonged to justify a diagnosis of bipolar affective disorder (F31.-) or recurrent depressive disorder (F33.-). This disorder is frequently found in the relatives of patients with bipolar affective disorder. Some patients with cyclothymia eventually develop bipolar affective disorder.
Affective personality disorder
Cycloid personality
Cyclothymic personality
Texti: A persistent instability of mood involving numerous periods of depression and mild elation, none of which is sufficiently severe or prolonged to justify a diagnosis of bipolar affective disorder (F31.-) or recurrent depressive disorder (F33.-). This disorder is frequently found in the relatives of patients with bipolar affective disorder. Some patients with cyclothymia eventually develop bipolar affective disorder.
Lyndispersónuröskun
Hringlyndispersónuleiki
Cyclothymic personality
F34.1
Óyndi
Dysthymia
C1
Excludes: anxiety depression (mild or not persistent) (F41.2)
Útilokar: kvíðageðlægð (væga eða ekki varanlega) (F41.2)
Text: A chronic depression of mood, lasting at least several years, which is not sufficiently severe, or in which individual episodes are not sufficiently prolonged, to justify a diagnosis of severe, moderate, or mild recurrent depressive disorder (F33.-).
Depressive:
o neurosis
o personality disorder
Neurotic depression
Persistent anxiety depression
Texti: A chronic depression of mood, lasting at least several years, which is not sufficiently severe, or in which individual episodes are not sufficiently prolonged, to justify a diagnosis of severe, moderate, or mild recurrent depressive disorder (F33.-).
Geðlægðar-
o hugröskun
o persónuröskun
Hugröskunargeðlægð
Varanleg kvíðageðlægð
F34.8
Aðrar varanlegar lyndisraskanir
Other persistent mood [affective] disorders
C1

F34.9
Varanleg lyndisröskun, ótilgreind
Persistent mood [affective] disorder, unspecified
C1

F38 yfirlit
Aðrar lyndisraskanir
Other mood [affective] disorders
H1
Text: Any other mood disorders that do not justify classification to F30-F34, because they are not of sufficient severity or duration.

Texti: Vantar þýðingu

F38.0
Aðrar stakar lyndisraskanir
Other single mood [affective] disorders
C1
Text: Mixed affective episode
Texti: Blandin lyndislota
F38.1
Aðrar endurteknar lyndisraskanir
Other recurrent mood [affective] disorders
C1
Text: Recurrent brief depressive episodes
Texti: Endurteknar skammvinnar geðlægðarlotur
F38.8
Aðrar tilgreindar lyndisraskanir
Other specified mood [affective] disorders
C1

F39 yfirlit
Ótilgreind lyndisröskun
Unspecified mood [affective] disorder
C1
Text: Affective psychosis NOS
Texti: Lyndisgeðrof e.n.t.

F40 yfirlit
Fælnikvíðaraskanir
Phobic anxiety disorders
H1
Text: A group of disorders in which anxiety is evoked only, or predominantly, in certain well-defined situations that are not currently dangerous. As a result these situations are characteristically avoided or endured with dread. The patient's concern may be focused on individual symptoms like palpitations or feeling faint and is often associated with secondary fears of dying, losing control, or going mad. Contemplating entry to the phobic situation usually generates anticipatory anxiety. Phobic anxiety and depression often coexist. Whether two diagnoses, phobic anxiety and depressive episode, are needed, or only one, is determined by the time course of the two conditions and by therapeutic considerations at the time of consultation.

Texti: Vantar þýðingu

F40.0
Víðáttufælni
Agoraphobia
C1
Text: A fairly well-defined cluster of phobias embracing fears of leaving home, entering shops, crowds and public places, or travelling alone in trains, buses or planes. Panic disorder is a frequent feature of both present and past episodes. Depressive and obsessional symptoms and social phobias are also commonly present as subsidiary features. Avoidance of the phobic situation is often prominent, and some agoraphobics experience little anxiety because they are able to avoid their phobic situations.
Agoraphobia without history of panic disorder
Panic disorder with agoraphobia
Texti: A fairly well-defined cluster of phobias embracing fears of leaving home, entering shops, crowds and public places, or travelling alone in trains, buses or planes. Panic disorder is a frequent feature of both present and past episodes. Depressive and obsessional symptoms and social phobias are also commonly present as subsidiary features. Avoidance of the phobic situation is often prominent, and some agoraphobics experience little anxiety because they are able to avoid their phobic situations.
Víðáttufælni án sögu um felmtursröskun
Felmtursröskun með víðáttufælni
F40.1
Félagsfælni
Social phobias
C1
Fear of scrutiny by other people leading to avoidance of social situations. More pervasive social phobias are usually associated with low self-esteem and fear of criticism. They may present as a complaint of blushing, hand tremor, nausea, or urgency of micturition, the patient sometimes being convinced that one of these secondary manifestations of their anxiety is the primary problem. Symptoms may progress to panic attacks.
Anthropophobia
Social neurosis
Texti: Fear of scrutiny by other people leading to avoidance of social situations. More pervasive social phobias are usually associated with low self-esteem and fear of criticism. They may present as a complaint of blushing, hand tremor, nausea, or urgency of micturition, the patient sometimes being convinced that one of these secondary manifestations of their anxiety is the primary problem. Symptoms may progress to panic attacks.
Anthropophobia
Social neurosis
F40.2
Sértæk fælni
Specific (isolated) phobias
C1
Excludes: dysmorphophobia (nondelusional) (F45.2)
nosophobia (F45.2)
Útilokar: vansköpunarfælni (án hugvillu) (F45.2)
sjúkdómafælni (F45.2)
Text: Phobias restricted to highly specific situations such as proximity to particular animals, heights, thunder, darkness, flying, closed spaces, urinating or defecating in public toilets, eating certain foods, dentistry, or the sight of blood or injury. Though the triggering situation is discrete, contact with it can evoke panic as in agoraphobia or social phobia.
Acrophobia
Animal phobias
Claustrophobia
Simple phobia
Texti: Phobias restricted to highly specific situations such as proximity to particular animals, heights, thunder, darkness, flying, closed spaces, urinating or defecating in public toilets, eating certain foods, dentistry, or the sight of blood or injury. Though the triggering situation is discrete, contact with it can evoke panic as in agoraphobia or social phobia.

Hæðarfælni [lofthræðsla]
Dýrafælni
Innilokunarfælni
Einföld fælni
F40.8
Aðrar fælnikvíðaraskanir
Other phobic anxiety disorders
C1

F40.9
Fælnikvíðaröskun, ótilgreind
Phobic anxiety disorder, unspecified
C1
Text: Phobia NOS
Phobic state NOS
Texti: Fælni e.n.t.
Fælniástand e.n.t.
(F40-F48)
Hugraskanir, streitutengdar raskanir og líkömnunarraskanir
Neurotic, stress-related and somatoform disorders
H1
Excludes: when associated with conduct disorder in F91.- (F92.8)
Útilokar: í tengslum við hegðunarröskun í F91.- (F92.8)

F41 yfirlit
Aðrar kvíðaraskanir
Other anxiety disorders
H1
Text: Disorders in which manifestation of anxiety is the major symptom and is not restricted to any particular environmental situation. Depressive and obsessional symptoms, and even some elements of phobic anxiety, may also be present, provided that they are clearly secondary or less severe.

Texti: Vantar þýðingu

F41.0
Felmturröskun
Panic disorder [episodic paroxysmal anxiety]
C1
Excludes: panic disorder with agoraphobia (F40.0)
Útilokar: felmtursröskun með víðáttufælni (F40.0)
Text: The essential feature is recurrent attacks of severe anxiety (panic), which are not restricted to any particular situation or set of circumstances and are therefore unpredictable. As with other anxiety disorders, the dominant symptoms include sudden onset of palpitations, chest pain, choking sensations, dizziness, and feelings of unreality (depersonalization or derealization). There is often also a secondary fear of dying, losing control, or going mad. Panic disorder should not be given as the main diagnosis if the patient has a depressive disorder at the time the attacks start; in these circumstances the panic attacks are probably secondary to depression.
Panic:
o attack
o state
Texti: The essential feature is recurrent attacks of severe anxiety (panic), which are not restricted to any particular situation or set of circumstances and are therefore unpredictable. As with other anxiety disorders, the dominant symptoms include sudden onset of palpitations, chest pain, choking sensations, dizziness, and feelings of unreality (depersonalization or derealization). There is often also a secondary fear of dying, losing control, or going mad. Panic disorder should not be given as the main diagnosis if the patient has a depressive disorder at the time the attacks start; in these circumstances the panic attacks are probably secondary to depression.
Felmtur-
o kast
o ástand
F41.1
Almenn kvíðaröskun
Generalized anxiety disorder
C1
Excludes: neurasthenia (F48.0)
Útilokar: kvellislekju (F48.0)
Text: Anxiety that is generalized and persistent but not restricted to, or even strongly predominating in, any particular environmental circumstances (i.e. it is 'free-floating'). The dominant symptoms are variable but include complaints of persistent nervousness, trembling, muscular tensions, sweating, lightheadedness, palpitations, dizziness, and epigastric discomfort. Fears that the patient or a relative will shortly become ill or have an accident are often expressed.

Anxiety:
o neurosis
o reaction
o state
Texti: Anxiety that is generalized and persistent but not restricted to, or even strongly predominating in, any particular environmental circumstances (i.e. it is 'free-floating'). The dominant symptoms are variable but include complaints of persistent nervousness, trembling, muscular tensions, sweating, lightheadedness, palpitations, dizziness, and epigastric discomfort. Fears that the patient or a relative will shortly become ill or have an accident are often expressed.
Kvíða-
o hugröskun
o svörun
o ástand
F41.2
Blandin kvíða- og geðlægðarröskun
Mixed anxiety and depressive disorder
C1
Text: This category should be used when symptoms of anxiety and depression are both present, but neither is clearly predominant, and neither type of symptom is present to the extent that justifies a diagnosis if considered separately. When both anxiety and depressive symptoms are present and severe enough to justify individual diagnoses, both diagnoses should be recorded and this category should not be used.

Anxiety depression (mild or not persistent)
Texti: This category should be used when symptoms of anxiety and depression are both present, but neither is clearly predominant, and neither type of symptom is present to the extent that justifies a diagnosis if considered separately. When both anxiety and depressive symptoms are present and severe enough to justify individual diagnoses, both diagnoses should be recorded and this category should not be used.

Kvíðageðlægð (væg og ekki varanleg)

F41.3
Aðrar blandnar kvíðaraskanir
Other mixed anxiety disorders
C1
Text: Symptoms of anxiety mixed with features of other disorders in F42-F48. Neither type of symptom is severe enough to justify a diagnosis if considered separately.

Texti: Vantar þýðingu

F41.8
Aðrar tilgreindar kvíðaraskanir
Other specified anxiety disorders
C1
Text: Anxiety hysteria
Texti: Kvíðasefaröskun
F41.9
Kvíðaröskun, ótilgreind
Anxiety disorder, unspecified
Text: Anxiety NOS
Texti: Kvíði e.n.t.
F42 yfirlit
Áráttu-þráhyggjuröskun
Obsessive-compulsive disorder
H1
Excludes: obsessive-compulsive personality (disorder) (F60.5)
Útilokar: áráttu-þráhyggjupersónuröskun (F60.5)
Includes: anankastic neurosis
obsessive-compulsive neurosis
Innifelur: áráttu-þráhyggjuhugröskunar
Text: The essential feature is recurrent obsessional thoughts or compulsive acts. Obsessional thoughts are ideas, images, or impulses that enter the patient's mind again and again in a stereotyped form. They are almost invariably distressing and the patient often tries, unsuccessfully, to resist them. They are, however, recognized as his or her own thoughts, even though they are involuntary and often repugnant. Compulsive acts or rituals are stereotyped behaviours that are repeated again and again. They are not inherently enjoyable, nor do they result in the completion of inherently useful tasks. Their function is to prevent some objectively unlikely event, often involving harm to or caused by the patient, which he or she fears might otherwise occur. Usually, this behaviour is recognized by the patient as pointless or ineffectual and repeated attempts are made to resist. Anxiety is almost invariably present. If compulsive acts are resisted the anxiety gets worse.

Texti: Vantar þýðingu

F42.0
Ríkjandi þráhyggjuhugsanir eða hugjórtur
Predominantly obsessional thoughts or ruminations
C1
Text: These may take the form of ideas, mental images, or impulses to act, which are nearly always distressing to the subject. Sometimes the ideas are an indecisive, endless consideration of alternatives, associated with an inability to make trivial but necessary decisions in day-to-day living. The relationship between obsessional ruminations and depression is particularly close and a diagnosis of obsessive-compulsive disorder should be preferred only if ruminations arise or persist in the absence of a depressive episode.

Texti: Vantar þýðingu

F42.1
Ríkjandi þráhyggjuathafnir [ áráttusiðir ]
Predominantly compulsive acts [ obsessional rituals ]
C1
Text: The majority of compulsive acts are concerned with cleaning (particularly handwashing), repeated checking to ensure that a potentially dangerous situation has not been allowed to develop, or orderliness and tidiness. Underlying the overt behaviour is a fear, usually of danger either to or caused by the patient, and the ritual is an ineffectual or symbolic attempt to avert that danger.

Texti: Vantar þýðingu

F42.2
Blandnar áráttuhugsanir og -athafnir
Mixed obsessional thoughts and acts
C1

F42.8
Aðrar áráttu-þráhyggjuraskanir
Other obsessive-compulsive disorders
C1

F42.9
Áráttu-þráhyggjuröskun, ótilgreind
Obsessive-compulsive disorder, unspecified
C1

F43 yfirlit
Svörun við mikilli streitu og aðlögunarraskanir
Reaction to severe stress, and adjustment disorders
H1
Text: This category differs from others in that it includes disorders identifiable on the basis of not only symptoms and course but also the existence of one or other of two causative influences: an exceptionally stressful life event producing an acute stress reaction, or a significant life change leading to continued unpleasant circumstances that result in an adjustment disorder. Although less severe psychosocial stress ('life events') may precipitate the onset or contribute to the presentation of a very wide range of disorders classified elsewhere in this chapter, its etiological importance is not always clear and in each case will be found to depend on individual, often idiosyncratic, vulnerability, i.e. the life events are neither necessary nor sufficient to explain the occurrence and form of the disorder. In contrast, the disorders brought together here are thought to arise always as a direct consequence of acute severe stress or continued trauma. The stressful events or the continuing unpleasant circumstances are the primary and overriding causal factor and the disorder would not have occurred without their impact. The disorders in this section can thus be regarded as maladaptive responses to severe or continued stress, in that they interfere with successful coping mechanisms and therefore lead to problems of social functioning.

Texti: Vantar þýðingu

F43.0
Bráð streitusvörun
Acute stress reaction
C1
Text: A transient disorder that develops in an individual without any other apparent mental disorder in response to exceptional physical and mental stress and that usually subsides within hours or days. Individual vulnerability and coping capacity play a role in the occurrence and severity of acute stress reactions. The symptoms show a typically mixed and changing picture and include an initial state of 'daze' with some constriction of the field of consciousness and narrowing of attention, inability to comprehend stimuli, and disorientation. This state may be followed either by further withdrawal from the surrounding situation (to the extent of a dissociative stupor - F44.2), or by agitation and over-activity (flight reaction or fugue). Autonomic signs of panic anxiety (tachycardia, sweating, flushing) are commonly present. The symptoms usually appear within minutes of the impact of the stressful stimulus or event, and disappear within two to three days (often within hours). Partial or complete amnesia (F44.0) for the episode may be present. If the symptoms persist, a change in diagnosis should be considered.

Acute:
o crisis reaction
o reaction to stress
Combat fatigue
Crisis state
Psychic shock
Texti: Bráð:
o kreppusvörun
o svörun við streitu
Stríðsþreyta
Kreppuástand
Sálrænt lost

F43.1
Streituröskun eftir áfall
Post-traumatic stress disorder
C1
Text: Arises as a delayed or protracted response to a stressful event or situation (of either brief or long duration) of an exceptionally threatening or catastrophic nature, which is likely to cause pervasive distress in almost anyone. Predisposing factors, such as personality traits (e.g. compulsive, asthenic) or previous history of neurotic illness, may lower the threshold for the development of the syndrome or aggravate its course, but they are neither necessary nor sufficient to explain its occurrence. Typical features include episodes of repeated reliving of the trauma in intrusive memories ('flashbacks'), dreams or nightmares, occurring against the persisting background of a sense of 'numbness' and emotional blunting, detachment from other people, unresponsiveness to surroundings, anhedonia, and avoidance of activities and situations reminiscent of the trauma. There is usually a state of autonomic hyperarousal with hypervigilance, an enhanced startle reaction, and insomnia. Anxiety and depression are commonly associated with the above symptoms and signs, and suicidal ideation is not infrequent. The onset follows the trauma with a latency period that may range from a few weeks to months. The course is fluctuating but recovery can be expected in the majority of cases. In a small proportion of cases the condition may follow a chronic course over many years, with eventual transition to an enduring personality change (F62.0).

Traumatic neurosis
Texti: Áfallahugröskun

F43.2
Aðlögunarraskanir
Adjustment disorders
C1
Excludes: separation anxiety disorder of childhood (F93.0)
Útilokar: aðskilnaðarkvíðaröskun í bernsku (F93.0)
Text: States of subjective distress and emotional disturbance, usually interfering with social functioning and performance, arising in the period of adaptation to a significant life change or a stressful life event. The stressor may have affected the integrity of an individual's social network (bereavement, separation experiences) or the wider system of social supports and values (migration, refugee status), or represented a major developmental transition or crisis (going to school, becoming a parent, failure to attain a cherished personal goal, retirement). Individual predisposition or vulnerability plays an important role in the risk of occurrence and the shaping of the manifestations of adjustment disorders, but it is nevertheless assumed that the condition would not have arisen without the stressor. The manifestations vary and include depressed mood, anxiety or worry (or mixture of these), a feeling of inability to cope, plan ahead, or continue in the present situation, as well as some degree of disability in the performance of daily routine. Conduct disorders may be an associated feature, particularly in adolescents. The predominant feature may be a brief or prolonged depressive reaction, or a disturbance of other emotions and conduct.
Culture shock
Grief reaction
Hospitalism in children
Texti: Menningarlost
Sorgarviðbragð
Sjúkrahúsgeðlægð barna

F43.8
Aðrar svaranir við mikilli streitu
Other reactions to severe stress
C1

F43.9
Svörun við mikilli streitu, ótilgreind
Reaction to severe stress, unspecified
C1

F44 yfirlit
Hugrofs [hugbrigða] röskun
Dissociative [conversion] disorders
H1
Excludes: malingering [ conscious simulation ] (Z76.5)
Útilokar: uppgerð [ meðvitaða sjúkdómshermingu ] (Z76.5)
Includes: conversion:
o hysteria
o reaction
hysteria
hysterical psychosis
Innifelur: hugbrigða-
o sefaröskunar
o svörunar
sefaröskunar
sefaröskunargeðrofs

Text: The common themes that are shared by dissociative or conversion disorders are a partial or complete loss of the normal integration between memories of the past, awareness of identity and immediate sensations, and control of bodily movements. All types of dissociative disorders tend to remit after a few weeks or months, particularly if their onset is associated with a traumatic life event. More chronic disorders, particularly paralyses and anaesthesia, may develop if the onset is associated with insoluble problems or interpersonal difficulties. These disorders have previously been classified as various types of 'conversion hysteria'. They are presumed to be psychogenic in origin, being associated closely in time with traumatic events, insoluble and intolerable problems, or disturbed relationships. The symptoms often represent the patient's concept of how a physical illness would be manifest. Medical examination and investigation do not reveal the presence of any known physical or neurological disorder. In addition, there is evidence that the loss of function is an expression of emotional conflicts or needs. The symptoms may develop in close relationship to psychological stress, and often appear suddenly. Only disorders of physical functions normally under voluntary control and loss of sensations are included here. Disorders involving pain and other complex physical sensations mediated by the autonomic nervous system are classified under somatization disorder (F45.0). The possibility of the later appearance of serious physical or psychiatric disorders should always be kept in mind.

Texti: Vantar þýðingu

F44.0
Hugrofsminnistap
Dissociative amnesia
C1
Excludes: alcohol- or other psychoactive substance-induced amnesic disorder (F10-F19 with common fourth character .6) amnesia:
o NOS (R41.3)
o anterograde (R41.1)
o retrograde (R41.2)
nonalcoholic organic amnesic syndrome (F04)
postictal amnesia in epilepsy (G40.-)
Útilokar: minnistapsröskun af völdum alkóhóls eða annarra
geðvirkra efna (F10-F19 með sameiginlegan fjórða staf .6)
minnistap:
o e.n.t. (R41.3)
o framvirkt (R41.1)
o afturvirkt (R41.2)
vefrænt minnistapsheilkenni, ekki af völdum alkóhóls (F04)
minnistap eftir flogaveikikast (G40.-)

Text: The main feature is loss of memory, usually of important recent events, that is not due to organic mental disorder, and is too great to be explained by ordinary forgetfulness or fatigue. The amnesia is usually centred on traumatic events, such as accidents or unexpected bereavements, and is usually partial and selective. Complete and generalized amnesia is rare, and is usually part of a fugue (F44.1). If this is the case, the disorder should be classified as such. The diagnosis should not be made in the presence of organic brain disorders, intoxication or excessive fatigue.

Texti: Vantar þýðingu

F44.1
Hugrofsflótti
Dissociative fugue
C1
Excludes: postictal fugue in epilepsy (G40.-)
Útilokar: eftirflogsflótta í flogaveiki (G40.-)
Text: Dissociative fugue has all the features of dissociative amnesia, plus purposeful travel beyond the usual everyday range. Although there is amnesia for the period of the fugue, the patient's behaviour during this time may appear completely normal to independent observers.

Texti: Vantar þýðingu

F44.2
Hugrofsstjarfi
Dissociative stupor
C1
Excludes: organic catatonic disorder (F06.1)
stupor:
o NOS (R40.1)
o catatonic (F20.2)
o depressive (F31-F33)
o manic (F30.2)
Útilokar: vefræna stjarfaröskun (F06.1)
stjarfa:
o e.n.t. (R40.1)
o geð- (F20.2)
o geðlægðar- (F31-F33)
o geðhæðar- (F30.2)

Text: Dissociative stupor is diagnosed on the basis of a profound diminution or absence of voluntary movement and normal responsiveness to external stimuli such as light, noise and touch, but examination and investigation reveal no evidence of a physical cause. In addition, there is positive evidence of psychogenic causation in the form of recent stressful events or problems.

Texti: Vantar þýðingu

F44.3
Leiðsla og aðseturöskun
Trance and possession disorders
C1
Excludes: states associated with:
o acute and transient psychotic disorders (F23.-)
o organic personality disorder (F07.0)
o postconcussional syndrome (F07.2)
o psychoactive substance intoxication (F10-F19 with common fourth character .0)
o schizophrenia (F20.-)
Útilokar: ástand tengt:
o bráðum og skammvinnum geðrofum (F23.-)
o vefrænni persónuröskun (F07.0)
o eftirheilahristingsheilkenni (F07.2)
o vímu af völdum geðvirkra efna (F10-F19 með
sameiginlegan fjórða staf .0)
o geðklofa (F20.-)

Text: Disorders in which there is a temporary loss of the sense of personal identity and full awareness of the surroundings. Include here only trance states that are involuntary or unwanted, occurring outside religious or culturally accepted situations.

Texti: Vantar þýðingu

F44.4
Hugrofshreyfiröskun
Dissociative motor disorders
C1
Text: In the commonest varieties there is loss of ability to move the whole or a part of a limb or limbs. There may be close resemblance to almost any variety of ataxia, apraxia, akinesia, aphonia, dysarthria, dyskinesia, seizures, or paralysis.

Psychogenic:
o aphonia
o dysphonia
texti: Sálræn/-t:
o raddleysi
o raddtruflun

F44.5
Hugrofskrampar
Dissociative convulsions
C1
Text: Dissociative convulsions may mimic epileptic seizures very closely in terms of movements, but tongue-biting, bruising due to falling, and incontinence of urine are rare, and consciousness is maintained or replaced by a state of stupor or trance.

Texti: Vantar þýðingu

F44.6
Hugrofstilfinningarleysi og skynmissir
Dissociative anaesthesia and sensory loss
C1
Text: Anaesthetic areas of skin often have boundaries that make it clear that they are associated with the patient's ideas about bodily functions, rather than medical knowledge. There may be differential loss between the sensory modalities which cannot be due to a neurological lesion. Sensory loss may be accompanied by complaints of paraesthesia. Loss of vision and hearing are rarely total in dissociative disorders.

Psychogenic deafness
Texti: Sálrænt heyrnarleysi

F44.7
Blandnar hugrofs[ hugbrigða ]raskanir
Mixed dissociative [ conversion ] disorders
C1
Text: Combination of disorders specified in F44.0-F44.6
Texti: Samtenging raskana tilgreindra í F44.0-F44.6

F44.8
Aðrar hugrofs[ hugbrigða ]raskanir
Other dissociative [ conversion ] disorders
C1
Text: Ganser's syndrome
Multiple personality
Psychogenic:
o confusion
o twilight state
Texti: Ganser-heilkenni

Persónuskipti

Sálræn:
o ruglun
o millivitund

F44.9
Hugrofs [hugbrigða] röskun, ótilgreind
Dissociative [conversion] disorder, unspecified
C1

F45 yfirlit
Líkömnunarraskanir
Somatoform disorders
H1
Excludes: dissociative disorders (F44.-)
hair-plucking (F98.4)
lalling (F80.0)
lisping (F80.8)
nail-biting (F98.8)
psychological or behavioural factors associated with disorders or diseases classified elsewhere (F54)
sexual dysfunction, not caused by organic disorder or disease (F52.-)
thumb-sucking (F98.8)
tic disorders (in childhood and adolescence) (F95.-)
Tourette's syndrome (F95.2)
trichotillomania (F63.3)
Útilokar: hugrofsraskanir (F44.-)
hárreyti (F98.4)
bablstam (F80.0)
smámæli (F80.8)
naglanag (F98.8)
sálar- og atferslisþætti tengda röskunum eða sjúkdómum
flokkuðum annars staðar (F54)
kynlífsrangstarfsemi, ekki af völdum vefrænnar röskunar
eða sjúkdóms (F52.-)
þumalsog (F98.8)
kipparaskanir (í bernsku og á unglingsárum) (F95.-)
Tourettesheilkenni (F95.2)
hárreytiæði (F63.3)

Text: The main feature is repeated presentation of physical symptoms together with persistent requests for medical investigations, in spite of repeated negative findings and reassurances by doctors that the symptoms have no physical basis. If any physical disorders are present, they do not explain the nature and extent of the symptoms or the distress and preoccupation of the patient.

Texti: Vantar þýðingu

F45.0
Fjöllíkömnunarröskun
Somatization disorder
C1
Excludes: malingering [conscious simulation] (Z76.5)
Útilokar: uppgerð [meðvitaða sjúkdómshermingu] (Z76.5)

Text: The main features are multiple, recurrent and frequently changing physical symptoms of at least two years' duration. Most patients have a long and complicated history of contact with both primary and specialist medical care services, during which many negative investigations or fruitless exploratory operations may have been carried out. Symptoms may be referred to any part or system of the body. The course of the disorder is chronic and fluctuating, and is often associated with disruption of social, interpersonal, and family behaviour. Short-lived (less than two years) and less striking symptom patterns should be classified under undifferentiated somatoform disorder (F45.1).
Briquet's disorder
Multiple psychosomatic disorder
Texti: Briquet-röskun
Margföld geðvefræn röskun

F45.1
Ósundurgreind líkömnunarröskun
Undifferentiated somatoform disorder
C1
Text: When somatoform complaints are multiple, varying and persistent, but the complete and typical clinical picture of somatization disorder is not fulfilled, the diagnosis of undifferentiated somatoform disorder should be considered.
Undifferentiated psychosomatic disorder
Texti: Ósundurgreind geðvefræn röskun

F45.2
Ímyndunarröskun
Hypochondriacal disorder
C1
Excludes: delusional dysmorphophobia (F22.8)
fixed delusions about bodily functions or shape (F22.-)
Útilokar: hugvilluvansköpunarfælni (F22.8)
skorðaða hugvillu um líkamsstarfsemi eða -lögun (F22.-)

Text: The essential feature is a persistent preoccupation with the possibility of having one or more serious and progressive physical disorders. Patients manifest persistent somatic complaints or a persistent preoccupation with their physical appearance. Normal or commonplace sensations and appearances are often interpreted by patients as abnormal and distressing, and attention is usually focused upon only one or two organs or systems of the body. Marked depression and anxiety are often present, and may justify additional diagnoses.
Body dysmorphic disorder
Dysmorphophobia (nondelusional)
Hypochondriacal neurosis
Hypochondriasis
Nosophobia
Texti: Líkamslýtaröskun
Vansköpunarfælni (án hugvillu)
Ímyndunarhugröskun
Ímyndunarveiki
Sjúkdómafælni

F45.3
Líkamleg rangstarfsemi sjálfvirkakerfis
Somatoform autonomic dysfunction
C1
Excludes: psychological and behavioural factors associated with disorders or diseases classified elsewhere (F54)
Útilokar: sálar- og atferlisþætti tengda röskunum eða
sjúkdómum flokkuðum annars staðar (F54)

Text: Symptoms are presented by the patient as if they were due to a physical disorder of a system or organ that is largely or completely under autonomic innervation and control, i.e. the cardiovascular, gastrointestinal, respiratory and urogenital systems. The symptoms are usually of two types, neither of which indicates a physical disorder of the organ or system concerned. First, there are complaints based upon objective signs of autonomic arousal, such as palpitations, sweating, flushing, tremor, and expression of fear and distress about the possibility of a physical disorder. Second, there are subjective complaints of a nonspecific or changing nature such as fleeting aches and pains, sensations of burning, heaviness, tightness, and feelings of being bloated or distended, which are referred by the patient to a specific organ or system.
Cardiac neurosis
Da Costa's syndrome
Gastric neurosis
Neurocirculatory asthenia
Psychogenic forms of:
o aerophagy
o cough
o diarrhoea
o dyspepsia
o dysuria
o flatulence
o hiccough
o hyperventilation
o increased frequency of micturition
o irritable bowel syndrome
o pylorospasm
Texti: Hjartahugröskun

Kvellislekja blóðrásarfæra
-
Magahugröskun
Sálræn form:
o loftgleypingar
o hósta
o niðurgangs
o meltingartruflunar
o þvaglátatregðu
o vindgangs
o hiksta
o oföndunar
o aukinnar tíðni þvagláta
o heilkennis ristilertingar
o magaportskrampa

F45.4
Varanleg líkamsverkjaröskun
Persistent somatoform pain disorder
C1
Excludes: backache NOS (M54.9-)
pain:
o NOS (R52.9)
o acute (R52.0)
o chronic (R52.2)
o intractable (R52.1)
tension headache (G44.2)
Útilokar: bakverk e.n.t. (M54.9)
verk:
o e.n.t. (R52.9)
o bráðan (R52.0)
o langvinnan (R52.2)
o óviðráðanlegan (R52.1)
spennuhöfuðverk (G44.2)

Text: The predominant complaint is of persistent, severe, and distressing pain, which cannot be explained fully by a physiological process or a physical disorder, and which occurs in association with emotional conflict or psychosocial problems that are sufficient to allow the conclusion that they are the main causative influences. The result is usually a marked increase in support and attention, either personal or medical. Pain presumed to be of psychogenic origin occurring during the course of depressive disorders or schizophrenia should not be included here.
Psychalgia
Psychogenic:
o backache
o headache
Somatoform pain disorder
Texti: Sálrænn verkur
Sálrænn:
o bakverkur
o höfuðverkur
Líkamsverkjaröskun

F45.8
Aðrar líkamsraskanir
Other somatoform disorders
C1
Text: Any other disorders of sensation, function and behaviour, not due to physical disorders, which are not mediated through the autonomic nervous system, which are limited to specific systems or parts of the body, and which are closely associated in time with stressful events or problems.
Psychogenic:
o dysmenorrhoea
o dysphagia, including 'globus hystericus'
o pruritus
o torticollis
Teeth-grinding
Texti: Sálræn/-n/-ar:
o tíðaþrautir
o kyngingartregða, "hálskökkur" meðtalinn
o kláði
o hálssveigur
Tannagnístran

F45.9
Líkamsröskun, ótilgreind
Somatoform disorder, unspecified
C1
Text: Psychosomatic disorder NOS
Texti: Geðvefræn röskun e.n.t.

F48 yfirlit
Aðrar hugraskanir
Other neurotic disorders
H1

F48.0
Kvellislekja
Neurasthenia
C1
Excludes: asthenia NOS (R53)
burn-out (Z73.0)
malaise and fatigue (R53)
postviral fatigue syndrome (G93.3)
psychasthenia (F48.8)
Útilokar: þróttleysi e.n.t. (R53)
útbruna (Z73.0)
lasleika og þreytu (R53)
þreytuheilkenni eftir veirusýkingu (G93.3)
sálslekju (F48.8)

Text: Considerable cultural variations occur in the presentation of this disorder, and two main types occur, with substantial overlap. In one type, the main feature is a complaint of increased fatigue after mental effort, often associated with some decrease in occupational performance or coping efficiency in daily tasks. The mental fatiguability is typically described as an unpleasant intrusion of distracting associations or recollections, difficulty in concentrating, and generally inefficient thinking. In the other type, the emphasis is on feelings of bodily or physical weakness and exhaustion after only minimal effort, accompanied by a feeling of muscular aches and pains and inability to relax. In both types a variety of other unpleasant physical feelings is common, such as dizziness, tension headaches, and feelings of general instability. Worry about decreasing mental and bodily well-being, irritability, anhedonia, and varying minor degrees of both depression and anxiety are all common. Sleep is often disturbed in its initial and middle phases but hypersomnia may also be prominent.
Fatigue syndrome
Use additional code, if desired, to identify previous physical illness.
Texti: Þreytuheilkenni
Notið aukakóða, ef óskað er, til þess að tákna fyrri
líkamleg veikindi

F48.1
Heilkenni persónukenndarröskunar og óraunveruleikaforms
Depersonalization-derealization syndrome
C1
Text: A rare disorder in which the patient complains spontaneously that his or her mental activity, body, and surroundings are changed in their quality, so as to be unreal, remote, or automatized. Among the varied phenomena of the syndrome, patients complain most frequently of loss of emotions and feelings of estrangement or detachment from their thinking, their body, or the real world. In spite of the dramatic nature of the experience, the patient is aware of the unreality of the change. The sensorium is normal and the capacity for emotional expression intact. Depersonalization-derealization symptoms may occur as part of a diagnosable schizophrenic, depressive, phobic, or obsessive-compulsive disorder. In such cases the diagnosis should be that of the main disorder.

Texti: Vantar þýðingu

F48.8
Aðrar tilgreindar hugraskanir
Other specified neurotic disorders
C1
Text: Dhat syndrome
Occupational neurosis, including writer's cramp
Psychasthenia
Psychasthenic neurosis
Psychogenic syncope
Texti: Dhat-heilkenni
Starfshugröskun, ritkrampi meðtalinn
Sálslekja
Hugröskun með sálrænu þróttleysi
Sálrænt yfirlið

F48.9
Hugröskun, ótilgreind
Neurotic disorder, unspecified
C1
Text: Neurotic disorder, unspecified
Neurosis NOS
Texti: Hugröskun e.n.t.

F50 yfirlit
Átraskanir
Eating disorders
H1
Excludes: anorexia NOS (R63.0)
feeding:
o difficulties and mismanagement (R63.3)
o disorder of infancy or childhood (F98.2)
polyphagia (R63.2)
Útilokar: lystarleysi e.n.t. (R63.0)
fæðslu-
o örðugleika og óstjórn (R63.3)
o röskun í frumbernsku og bernsku (F98.2)
ofát (R63.2)

F50.0
Lystarstol
Anorexia nervosa
C1
Excludes: loss of appetite (R63.0)
o psychogenic (F50.8)
Udanskilur: lystartap (R63.0)
o sálrænt (F50.8)

Text: A disorder characterized by deliberate weight loss, induced and sustained by the patient. It occurs most commonly in adolescent girls and young women, but adolescent boys and young men may also be affected, as may children approaching puberty and older women up to the menopause. The disorder is associated with a specific psychopathology whereby a dread of fatness and flabbiness of body contour persists as an intrusive overvalued idea, and the patients impose a low weight threshold on themselves. There is usually undernutrition of varying severity with secondary endocrine and metabolic changes and disturbances of bodily function. The symptoms include restricted dietary choice, excessive exercise, induced vomiting and purgation, and use of appetite suppressants and diuretics.

Texti: Vantar þýðingu

F50.1
Ódæmigert lystarstol
Atypical anorexia nervosa
C1
Text: Disorders that fulfil some of the features of anorexia nervosa but in which the overall clinical picture does not justify that diagnosis. For instance, one of the key symptoms, such as amenorrhoea or marked dread of being fat, may be absent in the presence of marked weight loss and weight-reducing behaviour. This diagnosis should not be made in the presence of known physical disorders associated with weight loss.

Texti: Vantar þýðingu

F50.2
Magamálsstol
Bulimia nervosa
C1
Text: A syndrome characterized by repeated bouts of overeating and an excessive preoccupation with the control of body weight, leading to a pattern of overeating followed by vomiting or use of purgatives. This disorder shares many psychological features with anorexia nervosa, including an overconcern with body shape and weight. Repeated vomiting is likely to give rise to disturbances of body electrolytes and physical complications. There is often, but not always, a history of an earlier episode of anorexia nervosa, the interval ranging from a few months to several years.
Bulimia NOS
Hyperorexia nervosa
Texti: Lotugræðgi e.n.t.
-

F50.3
Ódæmigert magamálsstol
Atypical bulimia nervosa
C1
Text: Disorders that fulfil some of the features of bulimia nervosa, but in which the overall clinical picture does not justify that diagnosis. For instance, there may be recurrent bouts of overeating and overuse of purgatives without significant weight change, or the typical overconcern about body shape and weight may be absent.

Texti: Vantar þýðingu

F50.4
Ofát tengt öðrum sálrænum truflunum
C1
Excludes: obesity (E66.-)
Útilokar: offitu (E66.-)
Text: Overeating due to stressful events, such as bereavement, accident, childbirth, etc.
Psychogenic overeating
Texti: Sálrænt ofát

F50.5
Uppköst tengd öðrum sálrænum truflunum
Vomiting associated with other psychological disturbances
C1
Excludes: nausea (R11)
vomiting NOS (R11)
Útilokar: Útilokar: ógleði (R11)
uppköst e.n.t. (R11)
Text: Repeated vomiting that occurs in dissociative disorders (F44.-) and hypochondriacal disorder (F45.2), and that is not solely due to conditions classified outside this chapter. This subcategory may also be used in addition to O21.- (excessive vomiting in pregnancy) when emotional factors are predominant in the causation of recurrent nausea and vomiting in pregnancy.
Psychogenic vomiting
Texti: Sálræn uppköst

F50.8
Aðrar átraskanir
Other eating disorders
C1
Excludes: pica of infancy and childhood (F98.3)
Útilokar: óætisfíkn í frumbernsku og bernsku (F98.3)

Text: Pica in adults
Psychogenic loss of appetite
Texti: Ætisfíkn hjá fullorðnum
Sálrænt lystartap

F50.9
Átröskun, ótilgreind
Eating disorder, unspecified
C1

(F50-F59)
Atferlisheilkenni tengd lífeðlisfræðilegum truflunum og líkamlegum þáttum
Behavioural syndromes associated with physiological disturbances and physical factors
H1

F51 yfirlit
Óvefrænar svefnraskanir
Nonorganic sleep disorders
C1
Excludes: sleep disorders (organic) (G47.-)
Útilokar: svefnraskanir (vefrænar) (G47.-)

Text: In many cases, a disturbance of sleep is one of the symptoms of another disorder, either mental or physical. Whether a sleep disorder in a given patient is an independent condition or simply one of the features of another disorder classified elsewhere, either in this chapter or in others, should be determined on the basis of its clinical presentation and course as well as on the therapeutic considerations and priorities at the time of the consultation. Generally, if the sleep disorder is one of the major complaints and is perceived as a condition in itself, the present code should be used along with other pertinent diagnoses describing the psychopathology and pathophysiology involved in a given case. This category includes only those sleep disorders in which emotional causes are considered to be a primary factor, and which are not due to identifiable physical disorders classified elsewhere.

Texti: Vantar þýðingu

F51.0
Óvefrænt svefnleysi
Nonorganic insomnia
C1
Excludes: insomnia (organic) (G47.0)
Útilokar: svefnleysi (vefrænt) (G47.0)

Text: A condition of unsatisfactory quantity and/or quality of sleep, which persists for a considerable period of time, including difficulty falling asleep, difficulty staying asleep, or early final wakening. Insomnia is a common symptom of many mental and physical disorders, and should be classified here in addition to the basic disorder only if it dominates the clinical picture.

Texti: Vantar þýðingu

F51.1
Óvefræn svefnsækni
Nonorganic hypersomnia
C1
Excludes: hypersomnia (organic) (G47.1)
narcolepsy (G47.4)
Útilokar: svefnsækni (vefræna) (G47.1)
dúraveiki (G47.4)

Text: Hypersomnia is defined as a condition of either excessive daytime sleepiness and sleep attacks (not accounted for by an inadequate amount of sleep) or prolonged transition to the fully aroused state upon awakening. In the absence of an organic factor for the occurrence of hypersomnia, this condition is usually associated with mental disorders.

Texti: Vantar þýðingu

F51.2
Óvefræn röskun svefn- og vökureglu
Nonorganic disorder of the sleep-wake schedule
C1
Excludes: disorders of the sleep-wake schedule (organic) (G47.2)
Útilokar: raskanir á skipun svefns og vöku
(vefrænar) (G47.2)

Text: A lack of synchrony between the sleep-wake schedule and the desired sleep-wake schedule for the individual's environment, resulting in a complaint of either insomnia or hypersomnia.
Psychogenic inversion of:
o circadian }
o nyctohemeral } rhythm
o sleep }
Texti: Sálrænn viðsnúningur á:
dægur-
nætur- og dag-
svefn-
sveiflu

F51.3
Svefnganga
Sleepwalking [somnambulism]
C1
Text: A state of altered consciousness in which phenomena of sleep and wakefulness are combined. During a sleepwalking episode the individual arises from bed, usually during the first third of nocturnal sleep, and walks about, exhibiting low levels of awareness, reactivity, and motor skill. Upon awakening, there is usually no recall of the event.

Texti: Vantar þýðingu

F51.4
Svefnógnir
Sleep terrors [night terrors]
C1
Text: Nocturnal episodes of extreme terror and panic associated with intense vocalization, motility, and high levels of autonomic discharge. The individual sits up or gets up, usually during the first third of nocturnal sleep, with a panicky scream. Quite often he or she rushes to the door as if trying to escape, although very seldom leaves the room. Recall of the event, if any, is very limited (usually to one or two fragmentary mental images).

Texti: Vantar þýðingu

F51.5
Martraðir
Nightmares
C1
Text: Dream experiences loaded with anxiety or fear. There is very detailed recall of the dream content. The dream experience is very vivid and usually includes themes involving threats to survival, security, or self-esteem. Quite often there is a recurrence of the same or similar frightening nightmare themes. During a typical episode there is a degree of autonomic discharge but no appreciable vocalization or body motility. Upon awakening the individual rapidly becomes alert and oriented.

Dream anxiety disorder
Texti: Draumkvíðaröskun

F51.8
Aðrar óvefrænar svefnraskanir
Other nonorganic sleep disorders
C1

F51.9
Óvefræn svefnröskun, ótilgreind
Nonorganic sleep disorder, unspecified
C1
Text: Emotional sleep disorder NOS
Texti: Geðbrigðasvefnröskun e.n.t.

F52 yfirlit
Kynlífsrangstarfsemi, ekki af völdum vefrænnar röskunar eða sjúkdóms
Sexual dysfunction, not caused by organic disorder or disease
H1
Excludes: Dhat syndrome (F48.8)
Útilokar: Dhat-heilkenni (F48.8)

Text: Sexual dysfunction covers the various ways in which an individual is unable to participate in a sexual relationship as he or she would wish. Sexual response is a psychosomatic process and both psychological and somatic processes are usually involved in the causation of sexual dysfunction.

Texti: Vantar þýðingu

F52.0
Vöntun eða missir kynlöngunar
Lack or loss of sexual desire
C1
Text: Loss of sexual desire is the principal problem and is not secondary to other sexual difficulties, such as erectile failure or dyspareunia.
Frigidity
Hypoactive sexual desire disorder
Texti: Kynkuldi
Vanlöngunarröskun

F52.1
Kynlífsóbeit og skortur á kynnautn
Sexual aversion and lack of sexual enjoyment
C1
Text: Either the prospect of sexual interaction produces sufficient fear or anxiety that sexual activity is avoided (sexual aversion) or sexual responses occur normally and orgasm is experienced but there is a lack of appropriate pleasure (lack of sexual enjoyment).
Anhedonia (sexual)
Texti: Kynlífsvansæld

F52.2
Skert kynfærasvörun
Failure of genital response
C1
Excludes: impotence of organic origin (N48.4)
Útilokar: getuleysi af vefrænum toga (N48.4)

Text: The principal problem in men is erectile dysfunction (difficulty in developing or maintaining an erection suitable for satisfactory intercourse). In women, the principal problem is vaginal dryness or failure of lubrication.
Female sexual arousal disorder
Male erectile disorder
Psychogenic impotence
Texti: Kynörvunarröskun kvenna
Kynörvunarröskun karla
Sálrænt getuleysi

F52.3
Fullnægingarrangstarfsemi
Orgasmic dysfunction
C1
Text: Orgasm either does not occur or is markedly delayed.
Inhibited orgasm (male)(female)
Psychogenic anorgasmy
Texti: Bæld fullnæging (karla)(kvenna)
Sálrænt fullnægingarleysi

F52.4
Ofbrátt sáðlát
Premature ejaculation
C1
Text: The inability to control ejaculation sufficiently for both partners to enjoy sexual interaction.
Texti: Vantar þýðingu

F52.5
Óvefrænn leggangakrampi
Nonorganic vaginismus
C1
Excludes: vaginismus (organic) (N94.2)
Útilokar: leggangakrampa (vefrænan) (N94.2)

Text: Spasm of the pelvic floor muscles that surround the vagina, causing occlusion of the vaginal opening. Penile entry is either impossible or painful.
Psychogenic vaginismus
Texti: Sálrænn leggangakrampi

F52.6
Óvefrænn samfarasársauki
Nonorganic dyspareunia
C1
Excludes: dyspareunia (organic) (N94.1)
Útilokar: samfarasársauka (vefrænan) (N94.1)

Text: Dyspareunia (or pain during sexual intercourse) occurs in both women and men. It can often be attributed to local pathology and should then properly be categorized under the pathological condition. This category is to be used only if there is no primary nonorganic sexual dysfunction (e.g. vaginismus or vaginal dryness).
Psychogenic dyspareunia
Texti: Sálrænn samfarasársauki

F52.7
Óhófleg kynhvöt
Excessive sexual drive
C1
Text: Nymphomania
Satyriasis
Texti: Vergirni
Kvensemi

F52.8
Önnur kynlífsrangstarfsemi, ekki af völdum vefrænnar röskunar eða sjúkdóms
Other sexual dysfunction, not caused by organic disorder or disease
C1

F52.9
Ótilgreind kynlífsrangstarfsemi, ekki af völdum vefrænnar röskunar eða sjúkdóms
Unspecified sexual dysfunction, not caused by organic disorder or disease
C1

F53 yfirlit
Geð- og atferlisraskanir tengdar sængurlegu, ekki flokkaðar annars staðar
Mental and behavioural disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified
H1
Text: This category includes only mental disorders associated with the puerperium (commencing within six weeks of delivery) that do not meet the criteria for disorders classified elsewhere in this chapter, either because insufficient information is available, or because it is considered that special additional clinical features are present that make their classification elsewhere inappropriate.

Texti: Vantar þýðingu

F53.0
Vægar geð- og atferlisraskanir tengdar sængurlegu, ekki flokkaðar annars staðar
Mild mental and behavioural disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified
C1
Text: Depression:
o postnatal NOS
o postpartum NOS
Texti: Geðlægð:
o eftirburðar- e.n.t.
o sængurlegu- e.n.t.

F53.1
Alvarlegar geð- og atferlisraskanir tengdar sængurlegu ekki flokkaðar annars staðar
Severe mental and behavioural disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified
C1
Text: Puerperal psychosis NOS
Texti: Barnsfarageðrof e.n.t.

F53.8
Aðrar geð- og atferlisraskanir tengdar sængurlegu, ekki flokkaðar annars staðar
Other mental and behavioural disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified
C1

F53.9
Geðröskun í sængurlegu, ótilgreind
Puerperal mental disorder, unspecified
C1

F54 yfirlit
Sálar- og atferlisþættir tengdir röskunum eða sjúkdómum flokkuðum annars staðar
Psychological and behavioural factors associated with disorders or diseases classified elsewhere
C1
Note: Use additional code, if desired, to identify the associated physical disorder.
Athugasemd: Notið viðbótarkóða, ef óskað er, til að auðkenna líkamlega röskun.

Excludes: tension-type headache (G44.2)
Útilokar: spennuhöfuðverk (G44.2)

Text: This category should be used to record the presence of psychological or behavioural influences thought to have played a major part in the etiology of physical disorders which can be classified to other chapters. Any resulting mental disturbances are usually mild, and often prolonged (such as worry, emotional conflict, apprehension) and do not of themselves justify the use of any of the categories in this chapter.
Psychological factors affecting physical conditions
Examples of the use of this category are:
o asthma F54 and J45.-
o dermatitis F54 and L23-L25
o gastric ulcer F54 and K25.-
o mucous colitis F54 and K58.-
o ulcerative colitis F54 and K51.-
o urticaria F54 and L50.-
Texti: Sálrænir þættir sem hafa áhrif á líkamlegt ástand
Dæmi um notkun þessara flokka eru:
o astma F54 og J45.-
o húðbólga F54 og L23-L25
o magasár F54 og K25.-
o heilkenni ristilertingar F54 og K58.-
o sáraristilbólga F54 og K51.-
o þina F54 og L50.-
Notið viðbótarkóða ef óskað er til þess að tákna tengda
líkamlega röskun

F55 yfirlit
Misnotkun efna sem ekki eru vanabindandi
Abuse of non-dependence-producing substances
C1
Excludes: abuse of psychoactive substances (F10-F19)
Útilokar: misnotkun geðvirkra efna (F10-F19)

Text: A wide variety of medicaments and folk remedies may be involved, but the particularly important groups are: (a) psychotropic drugs that do not produce dependence, such as antidepressants, (b) laxatives, and (c) analgesics that may be purchased without medical prescription, such as aspirin and paracetamol.

Persistent use of these substances often involves unnecessary contacts with medical professionals or supporting staff, and is sometimes accompanied by harmful physical effects of the substances. Attempts to dissuade or forbid the use of the substance are often met with resistance; for laxatives and analgesics this may be in spite of warnings about (or even the development of) physical harm such as renal dysfunction or electrolyte disturbances. Although it is usually clear that the patient has a strong motivation to take the substance, dependence or withdrawal symptoms do not develop as in the case of the psychoactive substances specified in F10-F19.

Abuse of:
o antacids
o herbal or folk remedies
o steroids or hormones
o vitamins
Laxative habit
Texti: Misnotkun:
o sýrubindandi efna
o jurta- eða alþýðumeðala
o stera og hormóna
o vítamína
Hægðalyfjavani

F59 yfirlit
Ótilgreind atferlisheilkenni tengd lífeðlisfræðilegum truflunum og líkamlegum þáttum
Unspecified behavioural syndromes associated with physiological disturbances and physical factors
C1
Text: Psychogenic physiological dysfunction NOS
Texti: Sálræn lífeðlisfræðileg rangstarfsemi e.n.t.

F60 yfirlit
Sértækar persónuraskanir
Specific personality disorders
H1
Text: These are severe disturbances in the personality and behavioural tendencies of the individual; not directly resulting from disease, damage, or other insult to the brain, or from another psychiatric disorder; usually involving several areas of the personality; nearly always associated with considerable personal distress and social disruption; and usually manifest since childhood or adolescence and continuing throughout adulthood.

Texti: Vantar þýðingu

F60.0
Aðsóknarpersónuröskun
Paranoid personality disorder
C1
Excludes: paranoia (F22.0)
paranoid querulans (F22.8)
paranoid:
o psychosis (F22.0)
o schizophrenia (F20.0)
o state (F22.0)
Útilokar: aðsókn (F22.0)
o nöldur- (F22.8)
aðsóknar-
o geðrof (F22.0)
o geðklofa (F20.0)
o ástand (F22.0)

Text: Personality disorder characterized by excessive sensitivity to setbacks, unforgiveness of insults; suspiciousness and a tendency to distort experience by misconstruing the neutral or friendly actions of others as hostile or contemptuous; recurrent suspicions, without justification, regarding the sexual fidelity of the spouse or sexual partner; and a combative and tenacious sense of personal rights. There may be excessive self-importance, and there is often excessive self-reference.

Personality (disorder):
o expansive paranoid
o fanatic
o querulant
o paranoid
o sensitive paranoid
Texti: Persónuröskun:
o sjálfumgleði-aðsóknar-
o ofstækis-
o nöldur-
o aðsóknar-
o fyrtni-aðsóknar-

F60.1
Geðklofalík persónuröskun
Schizoid personality disorder
C1
Excludes: Asperger's syndrome (F84.5)
delusional disorder (F22.0)
schizoid disorder of childhood (F84.5)
schizophrenia (F20.-)
schizotypal disorder (F21)
Útilokar: Aspergersheilkenni (F84.5)
hugvilluröskun (F22.0)
geðklofalíka röskun í bernsku (F84.5)
geðklofa (F20.-)
geðklofagerðarröskun (F21)

Text: Personality disorder characterized by withdrawal from affectional, social and other contacts with preference for fantasy, solitary activities, and introspection. There is a limited capacity to express feelings and to experience pleasure.

Texti: Vantar þýðingu

F60.2
Félagsleg persónuröskun
Dissocial personality disorder
C1
Excludes: conduct disorders (F91.-)
emotionally unstable personality disorder (F60.3)
Útilokar: hegðunarraskanir (F91.-)
persónuröskun með óstöðugum geðbrigðum (F60.3)

Text: Personality disorder characterized by disregard for social obligations, and callous unconcern for the feelings of others. There is gross disparity between behaviour and the prevailing social norms. Behaviour is not readily modifiable by adverse experience, including punishment. There is a low tolerance to frustration and a low threshold for discharge of aggression, including violence; there is a tendency to blame others, or to offer plausible rationalizations for the behaviour bringing the patient into conflict with society.

Personality (disorder):
o amoral
o antisocial
o asocial
o psychopathic
o sociopathic
Texti: Persónuröskun:
o siðleysis-
o andfélagsleg
o ófélagsleg
o geðvillu-
o félagsblindu-

F60.3
Persónuröskun með óstöðugum geðbrigðum
Emotionally unstable personality disorder
C1
Excludes: dissocial personality disorder (F60.2)
Útilokar: félagslega persónuröskun (F60.2)
Text: Personality disorder characterized by a definite tendency to act impulsively and without consideration of the consequences; the mood is unpredictable and capricious. There is a liability to outbursts of emotion and an incapacity to control the behavioural explosions. There is a tendency to quarrelsome behaviour and to conflicts with others, especially when impulsive acts are thwarted or censored. Two types may be distinguished: the impulsive type, characterized predominantly by emotional instability and lack of impulse control, and the borderline type, characterized in addition by disturbances in self-image, aims, and internal preferences, by chronic feelings of emptiness, by intense and unstable interpersonal relationships, and by a tendency to self-destructive behaviour, including suicide gestures and attempts.

Personality (disorder):
o aggressive
o borderline
o explosive
Texti: Persónuröskun:
o ýg
o hambrigða-
o bræði-

F60.4
Geðhrifapersónuröskun
Histrionic personality disorder
C1
Text: Personality disorder characterized by shallow and labile affectivity, self-dramatization, theatricality, exaggerated expression of emotions, suggestibility, egocentricity, self-indulgence, lack of consideration for others, easily hurt feelings, and continuous seeking for appreciation, excitement and attention.

Personality (disorder):
o hysterical
o psychoinfantile
Texti: Persónuröskun:
o sefa-
o sálbernsk

F60.5
Áráttu-þráhyggjupersónuröskun
Anankastic personality disorder
C1
Excludes: obsessive-compulsive disorder (F42.-)
Útilokar: áráttu-þráhyggjuröskun (F42.-)

Text: Personality disorder characterized by feelings of doubt, perfectionism, excessive conscientiousness, checking and preoccupation with details, stubbornness, caution, and rigidity. There may be insistent and unwelcome thoughts or impulses that do not attain the severity of an obsessive-compulsive disorder.

Personality (disorder):
o compulsive
o obsessional
o obsessive-compulsive
Texti: Persónuröskun:
o þráhyggju-
o áráttu-
o áráttu-þráhyggju-

F60.6
Kvíða [hliðrunar] persónuröskun
Anxious [ avoidant ] personality disorder
C1
Text: Personality disorder characterized by feelings of tension and apprehension, insecurity and inferiority. There is a continuous yearning to be liked and accepted, a hypersensitivity to rejection and criticism with restricted personal attachments, and a tendency to avoid certain activities by habitual exaggeration of the potential dangers or risks in everyday situations.

Texti: Vantar þýðingu

F60.7
Hæðispersónuröskun
Dependent personality disorder
C1
Text: Personality disorder characterized by pervasive passive reliance on other people to make one's major and minor life decisions, great fear of abandonment, feelings of helplessness and incompetence, passive compliance with the wishes of elders and others, and a weak response to the demands of daily life. Lack of vigour may show itself in the intellectual or emotional spheres; there is often a tendency to transfer responsibility to others.

Personality (disorder):
o asthenic
o inadequate
o passive
o self-defeating
Texti: Persónuröskun:
o þróttleysis-
o vanmeta-
o hlutleysis-
o sjálfsuppgjafar-

F60.8
Aðrar sértækar persónuraskanir
Other specific personality disorders
C1
Text: Personality (disorder):
o eccentric
o 'haltlose' type
o immature
o narcissistic
o passive-aggressive
o psychoneurotic
Texti: Persónuröskun:
o sérlyndis-
o staðfestuleysis-
o vanþroska-
o sjálfsdýrkunar-
o hlutlaus-ýg
o hugröskunar-

F60.9
Persónuröskun, ótilgreind
Personality disorder, unspecified
C1
Text: Character neurosis NOS
Pathological personality NOS
Texti: Geðslagshugröskun e.n.t.

Sjúklegur persónuleiki e.n.t.

(F60-F69)
Raskanir á persónuleika og atferli fullorðinna
Disorders of adult personality and behaviour
H1
Text: This block includes a variety of conditions and behaviour patterns of clinical significance which tend to be persistent and appear to be the expression of the individual's characteristic lifestyle and mode of relating to himself or herself and others. Some of these conditions and patterns of behaviour emerge early in the course of individual development, as a result of both constitutional factors and social experience, while others are acquired later in life. Specific personality disorders (F60.-), mixed and other personality disorders (F61.-), and enduring personality changes (F62.-) are deeply ingrained and enduring behaviour patterns, manifesting as inflexible responses to a broad range of personal and social situations. They represent extreme or significant deviations from the way in which the average individual in a given culture perceives, thinks, feels and, particularly, relates to others. Such behaviour patterns tend to be stable and to encompass multiple domains of behaviour and psychological functioning. They are frequently, but not always, associated with various degrees of subjective distress and problems of social performance.

Texti: Þessi undirkafli Innifelur ýmiss ástands og atferlismynsturs sem hafa klíníska þýðingu og tilhneygingu til að vera varanleg og virðast vera birtingarmynd á sérkennandi lífsstíl einstaklingsins og hætti hans á að tengjast sjálfum sér og öðrum. Sumt af þessu ástandi og atferlismynstri kemur fram snemma í einstaklingsþroskanum sem afleiðing bæði eðlisþátta og félagslegrar reynslu, en annað er ákomið síðar í lífinu. Sértækar persónuraskanir (F60.-), blandnar og aðrar persónuraskanir (F61.-) og varanlegar persónubreytingar (F62.-) eru djúprætt og varanleg atferlismynstur, sem birtast sem ósveigjanleg viðbrögð við fjölbreytilegum persónulegum og félagslegum aðstæðum. Þær sýna mikil eða veruleg frávik frá því hvernig einstaklingur í tilteknu menningarumhverfi skynjar, hugsar, finnur og, sér í lagi, tengist öðrum. Slík atferlismynstur hneigjast til að vera stöðug og ná til margra sviða atferlis og sálarstarfsemi. Þau eru oft, en ekki alltaf, tengd ýmsum stigum huglægrar vanlíðunar og vandamálum í félagslegu hátterni.

F61 yfirlit
Blandnar og aðrar persónuraskanir
Mixed and other personality disorders
C1
Excludes: accentuated personality traits (Z73.1)
Útilokar: ýkta persónudrætti (Z73.1)

Text: This category is intended for personality disorders that are often troublesome but do not demonstrate the specific pattern of symptoms that characterize the disorders described in F60.-. As a result they are often more difficult to diagnose than the disorders in F60.-.

Examples include:

o mixed personality disorders with features of several of the disorders in F60.- but without a predominant set of symptoms that would allow a more specific diagnosis

o troublesome personality changes, not classifiable to F60.- or F62.-, and regarded as secondary to a main diagnosis of a coexisting affective or anxiety disorder.
Texti: Dæmi eru:
o blandnar persónuraskanir með svipkennum margra
raskana í F60.- en án svo áberandi einkenna að leyfi
nákvæma greiningu

o vandgreindar persónubreytingar sem ekki verða flokkaðar
í F60.- eða F62.- og álitnar eru fylgja aðalgreiningu þegar
þær er samfara lyndis- eða kvíðaröskun.

F62 yfirlit
Varanlegar persónubreytingar sem ekki eru af völdum heilaskaða og -sjúkdóms
Enduring personality changes, not attributable to brain damage and disease
H1
Excludes: personality and behavioural disorder due to brain disease, damage and dysfunction (F07.-)
Útilokar: persónu- og atferlisraskanir af völdum
heilasjúkdóms, -skaða og -rangstarfsemi (F07.-)

Text: Disorders of adult personality and behaviour that have developed in persons with no previous personality disorder following exposure to catastrophic or excessive prolonged stress, or following a severe psychiatric illness. These diagnoses should be made only when there is evidence of a definite and enduring change in a person's pattern of perceiving, relating to, or thinking about the environment and himself or herself. The personality change should be significant and be associated with inflexible and maladaptive behaviour not present before the pathogenic experience. The change should not be a direct manifestation of another mental disorder or a residual symptom of any antecedent mental disorder.

Texti: Vantar þýðingu

F62.0
Varanlegar persónubreytingar eftir hræðilega reynslu
Enduring personality change after catastrophic experience
C1
Excludes: post-traumatic stress disorder (F43.1)
Útilokar: streituröskun eftir áfall (F43.1)

Text: Enduring personality change, present for at least two years, following exposure to catastrophic stress. The stress must be so extreme that it is not necessary to consider personal vulnerability in order to explain its profound effect on the personality. The disorder is characterized by a hostile or distrustful attitude toward the world, social withdrawal, feelings of emptiness or hopelessness, a chronic feeling of 'being on edge' as if constantly threatened, and estrangement. Post-traumatic stress disorder (F43.1) may precede this type of personality change.

Personality change after:
o concentration camp experiences
o disasters
o prolonged:
o captivity with an imminent possibility of being killed
o exposure to life-threatening situations such as being a victim of terrorism
o torture
Texti: Persónubreytingar eftir:
o fangabúðavist
o stóráföll
o langvarandi:
o frelsissviftingu þar sem stöðugt er búist við lífláti
o berskjöldun við lífshættulegar aðstæður, svo sem að
vera fórnarlamb hryðjuverka
o pyndingar

F62.1
Varanlegar persónubreytingar eftir geðveikindi
Enduring personality change after psychiatric illness
C1
Text: Personality change, persisting for at least two years, attributable to the traumatic experience of suffering from a severe psychiatric illness. The change cannot be explained by a previous personality disorder and should be differentiated from residual schizophrenia and other states of incomplete recovery from an antecedent mental disorder. This disorder is characterized by an excessive dependence on and a demanding attitude towards others; conviction of being changed or stigmatized by the illness, leading to an inability to form and maintain close and confiding personal relationships and to social iso-lation; passivity, reduced interests, and diminished involvement in leisure activities; persistent complaints of being ill, which may be associated with hypochondriacal claims and illness behaviour; dysphoric or labile mood, not due to the presence of a current mental disorder or antecedent mental disorder with residual affective symptoms; and longstanding problems in social and occupational functioning.

Texti: Vantar þýðingu

F62.8
Aðrar varanlegar persónubreytingar
Other enduring personality changes
C1
Text: Chronic pain personality syndrome
Texti: Persónuheilkenni langvarandi verkja

F62.9
Varanleg persónubreyting, ótilgreind
Enduring personality change, unspecified
C1

F63 yfirlit
Vana- og hvataraskanir
Habit and impulse disorders
H1
Excludes: habitual excessive use of alcohol or psychoactive substances (F10-F19)
impulse and habit disorders involving sexual behaviour (F65.-)
Útilokar: vanabundna óhóflega notkun alkóhóls eða
geðvirkra efna (F10-F19)
hvata- og vanaraskanir sem ná til kynatferlis (F65.-)

Text: This category includes certain disorders of behaviour that are not classifiable under other categories. They are characterized by repeated acts that have no clear rational motivation, cannot be controlled, and generally harm the patient's own interests and those of other people. The patient reports that the behaviour is associated with impulses to action. The cause of these disorders is not understood and they are grouped together because of broad descriptive similarities, not because they are known to share any other important features.

Texti: Vantar þýðingu

F63.0
Spilaæði
Pathological gambling
C1
Excludes: excessive gambling by manic patients (F30.-)
gambling and betting NOS (Z72.6)
gambling in dissocial personality disorder (F60.2)
Útilokar: óhóflegt fjárhættuspil sjúklings í geðhæð (F30.-)
fjárhættuspil og veðmál (Z72.6)
fjárhættuspil í félagslegri persónuröskun (F60.2)

Text: The disorder consists of frequent, repeated episodes of gambling that dominate the patient's life to the detriment of social, occupational, material, and family values and commitments.
Compulsive gambling
Texti: Spilaárátta

F63.1
Íkveikjuæði
Pathological fire-setting [pyromania]
C1
Excludes: fire-setting (by)(in):
o adult with dissocial personality disorder (F60.2)
o alcohol or psychoactive substance intoxication (F10-F19, with common fourth character .0)
o as the reason for observation for suspected mental disorder (Z03.2)
o conduct disorders (F91.-)
o organic mental disorders (F00-F09)
o schizophrenia (F20.-)
Útilokar: íkveikju (af völdum)(í):
o fullorðinna með félagslega persónuröskun (F60.2)
o vímu af alkóhóli eða geðvirku efni (F10-F19, með
sameiginlegan fjórða staf .0)
o sem ástæðu fyrir athugun vegna gruns um
geðröskun (Z03.2)
o hegðunarröskunum (F91.-)
o vefrænum geðröskunum (F00-F09)
o geðklofa (F20.-)

Text: Disorder characterized by multiple acts of, or attempts at, setting fire to property or other objects, without apparent motive, and by a persistent preoccupation with subjects related to fire and burning. This behaviour is often associated with feelings of increasing tension before the act, and intense excitement immediately afterwards.

Texti: Vantar þýðingu

F63.2
Stelsýki [ stelæði ]
Pathological stealing [ kleptomania ]
C1
Excludes: depressive disorder with stealing (F31-F33)
organic mental disorders (F00-F09)
shoplifting as the reason for observation for suspected mental disorder (Z03.2)
Útilokar: geðlægðarröskun með þjófnaði (F31-F33)
vefrænar geðraskanir (F00-F09)
búðahnupl sem ástæðu fyrir athugun vegna gruns um
geðröskun (Z03.2)

Text: Disorder characterized by repeated failure to resist impulses to steal objects that are not acquired for personal use or monetary gain. The objects may instead be discarded, given away, or hoarded. This behaviour is usually accompanied by an increasing sense of tension before, and a sense of gratification during and immediately after, the act.

Texti: Vantar þýðingu

F63.3
Hárreytiæði
Trichotillomania
C1
Excludes: stereotyped movement disorder with hair-plucking (F98.4)
Útilokar: staglhreyfiröskun með hárreyti (F98.4)

Text: A disorder characterized by noticeable hair-loss due to a recurrent failure to resist impulses to pull out hairs. The hair-pulling is usually preceded by mounting tension and is followed by a sense of relief or gratification. This diagnosis should not be made if there is a pre-existing inflammation of the skin, or if the hair-pulling is in response to a delusion or a hallucination.

Texti: Vantar þýðingu

F63.8
Aðrar vana- og hvataraskanir
Other habit and impulse disorders
C1
Text: Other kinds of persistently repeated maladaptive behaviour that are not secondary to a recognized psychiatric syndrome, and in which it appears that the patient is repeatedly failing to resist impulses to carry out the behaviour. There is a prodromal period of tension with a feeling of release at the time of the act.

Intermittent explosive disorder
Texti: Slitrótt bræðiröskun

F63.9
Vana- og hvataröskun, ótilgreind
Habit and impulse disorder, unspecified
C1

F64 yfirlit
Kynsemdarraskanir
Gender identity disorders
H1

F64.0
Kynskiptahneigð
Transsexualism
C1
Text: A desire to live and be accepted as a member of the opposite sex, usually accompanied by a sense of discomfort with, or inappropriateness of, one's anatomic sex, and a wish to have surgery and hormonal treatment to make one's body as congruent as possible with one's preferred sex.

Texti: Vantar þýðingu

F64.1
Tvíhverf klæðskiptahneigð
Dual-role transvestism
C1
Excludes: fetishistic transvestism (F65.1)
Útilokar: blætisdýrkun klæðskiptagerðar (F65.1)

Text: The wearing of clothes of the opposite sex for part of the individual's existence in order to enjoy the temporary experience of membership of the opposite sex, but without any desire for a more permanent sex change or associated surgical reassignment, and without sexual excitement accompanying the cross-dressing.

Gender identity disorder of adolescence or adulthood, nontranssexual type
Texti: Kynsemdarröskun á unglings- eða fullorðinsárum,
án kynskiptahneigðar

F64.2
Kynsemdarröskun í bernsku
Gender identity disorder of childhood
C1
Excludes: egodystonic sexual orientation (F66.1)
sexual maturation disorder (F66.0)
Útilokar: sjálfsósamþýðanlega kynhneigð (F66.1)
kynþroskaröskun (F66.0)

Text: A disorder, usually first manifest during early childhood (and always well before puberty), characterized by a persistent and intense distress about assigned sex, together with a desire to be (or insistence that one is) of the other sex. There is a persistent preoccupation with the dress and activities of the opposite sex and repudiation of the individual's own sex. The diagnosis requires a profound disturbance of the normal gender identity; mere tomboyishness in girls or girlish behaviour in boys is not sufficient. Gender identity disorders in individuals who have reached or are entering puberty should not be classified here but in F66.-.

Texti: Vantar þýðingu

F64.8
Aðrar kynsemdarraskanir
Other gender identity disorders
C1

F64.9
Kynsemdarröskun, ótilgreind
Gender identity disorder, unspecified
C1
Text: Gender-role disorder NOS
Texti: Kynhlutverkaröskun e.n.t.

F65 yfirlit
Kynlífsraskanir
Disorders of sexual preference
H1
Includes: paraphilias
Innifelur: kynlífsafbrigða

F65.0
Blætisdýrkun
Fetishism
C1
Text: Reliance on some non-living object as a stimulus for sexual arousal and sexual gratification. Many fetishes are extensions of the human body, such as articles of clothing or footwear. Other common examples are characterized by some particular texture such as rubber, plastic or leather. Fetish objects vary in their importance to the individual. In some cases they simply serve to enhance sexual excitement achieved in ordinary ways (e.g. having the partner wear a particular garment).

Texti: Vantar þýðingu

F65.1
Blætisdýrkun klæðskiptagerðar
Fetishistic transvestism
C1
Text: The wearing of clothes of the opposite sex principally to obtain sexual excitement and to create the appearance of a person of the opposite sex. Fetishistic transvestism is distinguished from transsexual transvestism by its clear association with sexual arousal and the strong desire to remove the clothing once orgasm occurs and sexual arousal declines. It can occur as an earlier phase in the development of transsexualism.
Transvestic fetishism
Texti: Klæðskiptagerð blætisdýrkunar

F65.2
Sýnihneigð
Exhibitionism
C1
Text: A recurrent or persistent tendency to expose the genitalia to strangers (usually of the opposite sex) or to people in public places, without inviting or intending closer contact. There is usually, but not invariably, sexual excitement at the time of the exposure and the act is commonly followed by masturbation.

Texti: Vantar þýðingu

F65.3
Gægjuhneigð
Voyeurism
C1
Text: A recurrent or persistent tendency to look at people engaging in sexual or intimate behaviour such as undressing. This is carried out without the observed people being aware, and usually leads to sexual excitement and masturbation.
Texti: Vantar þýðingu

F65.4
Barnagirnd
Paedophilia
C1
Text: A sexual preference for children, boys or girls or both, usually of prepubertal or early pubertal age.
Texti: Vantar þýðingu

F65.5
Kvalalosti og sjálfspíslahneigð
Sadomasochism
C1
Text: A preference for sexual activity which involves the infliction of pain or humiliation, or bondage. If the subject prefers to be the recipient of such stimulation this is called masochism; if the provider, sadism. Often an individual obtains sexual excitement from both sadistic and masochistic activities.
Masochism
Sadism
Texti: Sjálfspíslahneigð
Kvalalosti

F65.6
Fjölraskanir á kynlífi
Multiple disorders of sexual preference
C1
Text: Sometimes more than one abnormal sexual preference occurs in one person and there is none of first rank. The most common combination is fetishism, transvestism and sadomasochism.
Texti: Vantar þýðingu

F65.8
Aðrar kynlífsraskanir
Other disorders of sexual preference
C1
Texti: A variety of other patterns of sexual preference and activity, including making obscene telephone calls, rubbing up against people for sexual stimulation in crowded public places, sexual activity with animals, and use of strangulation or anoxia for intensifying sexual excitement.
Frotteurism
Necrophilia
Nuddárátta
Nágirnd

F65.9
Kynlífsröskun, ótilgreind
Disorder of sexual preference, unspecified
C1
Text: Sexual deviation NOS
Texti: Kynlífsfrávik e.n.t.

F66 yfirlit
Sálar- og atferlisraskanir tengdar kynþroska og -hneigð
Psychological and behavioural disorders associated with sexual development and orientation
H1
Note: Sexual orientation by itself is not to be regarded as a disorder.
Athugasemd: Kynhneigð sem slíka ber ekki að skoða sem röskun

F66.0
Kynþroskaröskun
Sexual maturation disorder
C1
Text: The patient suffers from uncertainty about his or her gender identity or sexual orientation, which causes anxiety or depression. Most commonly this occurs in adolescents who are not certain whether they are homosexual, heterosexual or bisexual in orientation, or in individuals who, after a period of apparently stable sexual orientation (often within a longstanding relationship), find that their sexual orientation is changing.
Texti: Vantar þýðingu

F66.1
Sjálfsósamþýðanleg kynhneigð
Egodystonic sexual orientation
C1
Text: The gender identity or sexual preference (heterosexual, homosexual, bisexual, or prepubertal) is not in doubt, but the individual wishes it were different because of associated psychological and behavioural disorders, and may seek treatment in order to change it.
Texti: Vantar þýðingu

F66.2
Kyntengslaröskun
Sexual relationship disorder
C1
text: The gender identity or sexual orientation (heterosexual, homosexual, or bisexual) is responsible for difficulties in forming or maintaining a relationship with a sexual partner.
Texti: Vantar þýðingu

F66.8
Aðrar kynsálþroskaraskanir
Other psychosexual development disorders
C1

F66.9
Kynsálþroskaröskun, ótilgreind
Psychosexual development disorder, unspecified
C1


F68 yfirlit
Aðrar raskanir á persónuleika og atferli fullorðinna
Other disorders of adult personality and behaviour
H1

F68.0
Mótun líkamlegra einkenna af sálrænum ástæðum
Elaboration of physical symptoms for psychological reasons
C1
Text: Physical symptoms compatible with and originally due to a confirmed physical disorder, disease or disability become exaggerated or prolonged due to the psychological state of the patient. The patient is commonly distressed by this pain or disability, and is often preoccupied with worries, which may be justified, of the possibility of prolonged or progressive disability or pain.

Compensation neurosis
Texti: Uppbótarhugröskun

F68.1
Vísvitandi tilbúningur eða uppgerð einkenna eða fötlunar, annaðhvort líkamlegra eða sálrænna [ uppgerðarröskun ]
Intentional production or feigning of symptoms or disabilities, either physical or psychological [ factitious disorder ]
C1
Excludes: factitial dermatitis (L98.1)
person feigning illness (with obvious motivation) (Z76.5)
Útilokar: uppgerðarhúðbólgu (L98.1)
einstakling sem gerir sér upp veikindi (af augljósum
hvötum) (Z76.5)

Text: The patient feigns symptoms repeatedly for no obvious reason and may even inflict self-harm in order to produce symptoms or signs. The motivation is obscure and presumably internal with the aim of adopting the sick role. The disorder is often combined with marked disorders of personality and relationships.
Hospital hopper syndrome
Münchhausen's syndrome
Peregrinating patient
Texti: Farandsjúklingsheilkenni
Sjúkdómsýkjur
Farandsjúklingur


F68.8
Aðrar tilgreindar raskanir á persónuleika og atferli fullorðinna
Other specified disorders of adult personality and behaviour
C1
Text: Character disorder NOS
Relationship disorder NOS
Texti: Geðslagsröskun e.n.t.
Tengslaröskun e.n.t.

F69 yfirlit
Ótilgreind röskun á persónuleika og atferli fullorðinna
Unspecified disorder of adult personality and behaviour
C1